مرجع كامل انواع طعمه هاي ماهيگيري

 

اصفهان فيشينگ

بهترين طعمه هاي ماهيگيري:

كرم خاكي

انواع خمير با اسانس سير تازه

به نظر من اين دو طعمه از بقيه طعمه ها بسيار بهتر مي باشد

************

روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلاب

 

انواع روش زدن خمیر به قلاب

روش ساخت خمیر
مناسب را در سایت آموزش داده ایم و شما
برای تهیه خمیر مناسب میتوانیم به آن
قسمت مراجعه کنید

توجه داشته باشید برای جلب
ماهی از موادی مانند زردچوبه یا دارچین
یا اسانسهای دیگر استفاده کنید

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش تکه
خمیری را به قلاب زده و کل قلاب را می
پوشانیم تا نوک قلاب بیرون نباشد و خمیر
را بر روی قلاب مانند تخم مرغ در می آوریم

در این رو ش دقت داشته باشید
که چشم قلاب در وسط بیضی باشد و نوک و بدنه
قلاب کاملا در خمیر فرو رفته و پوشیده
باشد

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش
خمیر رابه صورت گلوله در آورده ونوک و
بدنه قلاب را میپوشانیم

در این روش اگر ماهی کوچک هم
باشد به دام می افتد

انواع روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش که
اکثر ماهیگیرانی که از کاسی استفاده
میکنند آشنائی دارند

در این روش کمی خمیر را به نوک
قلاب زده و به روش شناور صید میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش
خمیر را ب نخ باریکی به صورت حلقه به بدنه
قلاب وصل میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش با
نخ آزاد به قلاب وصل میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش نخ
طعمه را به چشم قلاب وصل میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش
طعمه را به بدنه قلاب با یک حلقه وصل
میکنیم تا آزادانه بنه قلاب را طی کند

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش نخ
طعمه را به چشم قلاب گره زده و طعمه را دور
بدنه قلاب می پیچیم تا جائی که دیگر نتوان
آن را پیچید
انواع روش زدن خمیر به قلاب
انواع روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در روش رو برو
نخ طعمه را به شکم قلاب وصل می کنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب

در این روش
درون خمیر خود کمی یونولیت قرار داده تا
در آب شناور بماند

این روش برای مکنهای پر علفانواع روش زدن خمیر انواع روش زدن خمیر به قلاببه قلاب و
خزه مفید است

 

انواع روش زدن خمیر به قلاب

 


روش زدن کرم خاکی به قلاب

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

کرم خاکی از
دیر باز برای ماهیگیری استفاده شده و
عنوانی جادوئی به خود اختصاص میدهد

این نوع کرم را باید از
مکانهائی تهیه کرد که خاکش کود شیمیائی و
حیوانی نداشته باشد در غیر این صورت بوی
اوره موجود در کرم ماهی را فراری میدهد

 

در این روش که
معمول است قلاب را از نیمه بدن کرم وارد و
قلاب را از درون شکم کرم عبور داده تا
بدنه قلاب کاملا پوشیده شودسپس نوک آن را
خارج میکنیم

در این روش قلاب کاملا پوشیده
و دوقسمت ابتدا و انتهائی کرم آزادانه در
آب حرکتهای وسوسه انگیز ازخود نشان
میدهند

 

در این روش
دیگر قلاب را در شکم کرم به موازات عبور
نداده و فقط از بغل عبور میدهیم

در این روش میتوان کرمهای
بیشتری قرار داد و ماهی های بزرگتری را
فریب داد

انواع روش زدن کرم خاکی به قلابانواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

در این روش تکه
ای از کرم را برش داده و قلاب را از شکم
کرم عبور داده و به شکل رو برو در می آوریم

این روش مختص ماهیهای متوسط
است

 

بیشترین کاربردش برای روش
ماهیگیری با شناور است

انواع روش زدن کرم خاکی به قلابانواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

در این روش هم
فقط تکه ای از کرم را به نوک قلاب میزنیم

برای ماهیهای ریز

 
انواع روش به قلاب زدن ماهی

 


انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی

تبدیل ماهیهای
کوچک به طعمه برای ماهیهای گوشتخوار بزرگ
مناسب ترین است

اما باید از ماهیهایی
استفاده شود که دارای بوی قوی هستند

border=0 v:shapes="_x0000_i1134">
انواع روش به قلاب زدن ماهی

در روش مقابل
به وسیله کمی سیم که از حفره چشمی ماهی
عبور داده ایم به شکم قلاب وصل میکنیم

در این روش  میتوانیم چند
قلاب دیگر نیز بر بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی

در این روش از
دو قلاب استفاده میکنیم

در ابتدا شکم ماهی را پاره
میکنیم

 

دوم نوک یکی از قلابها را از
شچم قلاب دیگر عبور داده تا به هم وصل
شوند مانند روبرو سپس چشم قلاب بالاتر را
از داخل شکم ماهی عبور داده و از دهان آن
خارج میکنیم و به نخ اصلی وصل میکنم حال
که حردو قلابها درون شکم ماهی است ماهی را
با نخ نازکی می پیچیم تا قلابها بیرون
نریزد

 

در شکل روبرو هنوز قلابها را
در بدن ماهی جاسازی نکرده است

 انواع روش به قلاب زدن ماهی

در این روش دو
قلاب را به فاصله ای از هم وصل میکنیم سپس
مانند روبرو در بدن ماهی  فرو می کنیم

بهتر است که قلاب بالائی را
برای استحکام بهتر اول از دم ماهی عبور
دهید تا هنگام پرتاب ماهی از قلاب جدا
نشود

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی

در این روش
ماهی را به دو نیم کرده و قلاب خاردار
پایه بلندی را از درون شکم عبور داده و از
دهان ماهی خارج می کنیم

اگر چنین قلابی در دسترس
نباشد می توان برای ادامه قلاب از نخ یا
گیره استفاده کرد

 

یا نوک قلاب را از نمیه بدن
ماهی خارج کرد


انواع روش به قلاب زدن ماهی

این روش بیشتر
برای صید هامور و بارا کودا و ماهیهای
دریای جنوب استفاده میشود

در این روش دم ماهی مرکب را
بانخ به هرزه گرد وصل می نیم سپس ریسه های
تک تک قلابی را از هرزه گرد آویزان و در
بدن ماهی مرکب فرو میکنیم

 
انواع روش به قلاب زدن ماهی

این روش
بهترین و مناسب ترین روش برای لانسه کشی
است

تکه سربی را مانند شکل روبرو
به زیر سر ماهی وصل می کنیم و اگر وزنه
میله ای داشته باشیم نیز میتوانیم درون
دهان ماهی فرو کنیم

 

سپس قلابی را که از نخ اصلی
منشعب شده است را درون بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی

در روشهای
بالا اکثرا از نیمه بالائی بدن ماهی
استفاده میشد

ولی در این روش که به
کفخواب معروف است

 

قلاب را از کناره دم ماهی
عبورداده و از سمت دیگر خارج میکنیم و به
عبارتی ماهی را میدوزیم

این روش نیز
ساده است

هرزه گردی را به نخ اصلی وصل
کرده و دو ریسه به آن وصل میکنیم

 

سپس تکه ای ماهی را برش داده و
دو قلاب را که از هرزه گرد آویزان است
درون آن مخفی می کنیم

این ریسه شکل
کلی ساخت ریسه برای طعمه ماهی است

 

منبع مطالب بالا : http://www.mahigiran.com

 

 

 

صید  ورزشی کپور با طعمه خمیر در تابستان

 

صید  ورزشی کپور با طعمه خمیر

صید  ورزشی کپور با طعمه خمیر در تابستان

 

طرز ساخت طعمه خمیر

مواد : آرد یا نان ساندویجی-پودر سیر-زردشوبه-فلفل سیاه-تخم مرغ-پنبه

هیچ گونه آبی در این طعمه استفاده نمی شود رطوبت لازم برای طعمه از تخم مرغ تعمین میشود

این طعمه در زمان قبل از غروب ودر اول صبح به خوبی جواب می دهد

 

 

 

انواع طعمه و ماهی های مربوط به آن.

 

با عرض شرمندگی اسامی که به لاتین در جدول زیر وجود دارد به علت عدم توانای بنده در پیدا کردن معادل فارسی این ماهی ها است.

نوع طعمه

گونه عادی آن خواهد گرفت

؛ میگو ها ( دریایی )

ماهی سیم , گل سفید , ماهی سرپهن, کاد , , دم زرد, سفره ماهی  ماهی , امپراتور  , جک درخت حرا , منزلت دریایی , ماهی قرمز, , را جارو می کند

.

.

خرچنگ ها

آبسنگ مثل کاد , طبل زن , ماهی سیم , گروپر , منزلت دریایی.طوطی ماهی

.

.

 

 

صدف دار (, صدفهای خوراکی , , صدف ها , صدفهای خوراکی )

گل سفید , دارت , leatherjackets , ماهی سیم , طبل زن , snapper , ماهی آزاد استرالیایی .

.سیب

.

ماهی مرکب & هشت پا

snapper , ماهی امپراتور, بز ماهی , طوطی , ماهی سیم را , ماهی قزل الا مرجانی , boarfish , , منزلت دریایی , امپراتور ها , کت های چرمی ماهی گیری می کند .

.

.

کرم دریایی

گل سفید , ماهی سیم , flathead , , سفره ماهی,دارت , , ماهی آزاد استرالیایی .

.

.

 

 

.

.

گوشت ماهی زرد

,امپراتور ماهی, snapper , تن , , dory john , ماهی خال مخالی , barramundi , , cobia ,, cobia , روغن ماهی ها , کوسه ها .

.سبلسیبسیبسب

.

تمام مرده ماهی ها (ماهی طعمه )

خیاط , ماهی آزاد استرالیایی , kingfish , ماهی خال مخالی , snapper , ماهی قزل الا مرجانی , امپراتور ها , , boarfish , کوسه ها .

.

.

.

.

گیاه دریایی

,طبل زن , شاه ماهی , ماهی سیم .

.

.

نان

شاه ماهی , طبل زن , ماهی سیم , , , yellowtail را , ماهی خال مخالی جارو می کند .

.

.

خمیر مخلوط با روغن ماهی و پنیر ریز شده

تقریبا تمام ماهی های رودخانه ای (کپور زرد پر قزل الا).

.

.

پنیر

ماهی سیم , نیزه ماهی , شاه ماهی , طوق , yellowtail , ماهی خال مخالی .

.

.

گوشت( روده جوجه،کبد ،کلیه،استیک)

ماهی سیم , , yellowtail , ماهی خال مخالی , , کوسه ها .

fishsport.blogfa.com

 

 

 

آموزش ساختن طعمه برای ماهی کپور و آمور بزرگ نون پیچ1- نخ  کوک زدن قرقره + نوار های نون 3 سانتی متری که برای ما طول 6 سانت کافیه
2- 3دور دوره بدنه قلاب میزنیم
3-3دور هم دوره خود قلاب
4-از بالا به پایین با نخ کامل میپیچونیم اما زیرش و لبه تیز قلاب رو زیاد نمیزنیم

به دلیل بی کیفیت بودن نون نانوایی ها در ایران از نون ماشینی استفاده کنید.

در جاهایی که ساز زیاد داره باید فاصله صرب تا اولین قلاب 1مترو نیم باشه
موقع پرتاب بسیار مواظب دستان و بدن خود باشید

fishing-0311.blogfa.com

 

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

طعمه های کپور ماهیان

انتخاب صحیح طعمه برای ماهیگیری نوع کپور می تواند تفاوت شکست و موفقیت را معنی کند.کپور تقریبأ تمایل دارد تا هر چیزی را که هنگام جستجوی علوفه در پیرامون بستر دریاچه میابد، بخورد. شاید راحتترین و مناسبترین طعمه ها جوشانده ها باشند چراکه امروزه بیشترین ریسه ها برای استفاده از این طعمه درخواست می شود. البته طعمه های بسیار دیگری متفاوت از جوشانده ها وجود دارند که تمامیشان خوبند و استفاده بجا از آنها در یک روز مناسب نتایج چشمگیری بدنبال خواهد داشت.

 

نان :

1-    خمیر نان :

خمیر نان بهترین نوع طعمه ساخته شده از یک قرص نانی است که کمی بیات شده باشد. قسمت اسفنجی درون نان را خارج نموده و با اضافه کردن آب آن را خمیر می نمایند. خمیر را می توان ورز داده و بشکل گلوله هایی در آورد و بصورت مستقیم بر روی قلاب استفاده کرد.

نان فرانسوی نان فرانسوی

 

 

2-    اسفنج نان :

طعمه خیلی نرمی است اما با این حال خوب است. مقدار کمی از اسفنجهای درون قرص نان را در می آوریم یک گوشه آن را فشار داده و از قلاب عبور می دهیم تا بتواند مدت زمان بیشتری بر روی قلاب دوام آورد.

اسفنج نان

 

لوبیاها و نخودها :

لوبیاها و نخودها از طعمه های عالی کپور ماهیان محسوب می شوند. خصوصأ انواع بزرگ آن شامل : لوبیا قرمز ، نخود فرنگی ، لوبیا سفید ، لوبیا چشم بلبلی و دانه های گل آفتابگردان.

لوبیاها و نخودهاطریقه مهیا کردن آنها همانند غلات می باشد فقط یادمان نرود که حتمأ بصورت نرم شده مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

گوشتها :

1-    سوسیس :

سوسیس یکی دیگر از طعمه های خوب کپور می باشد. میتواند بصورت بودار و رنگی بوده یا با آرد ذرت آمیخته شود ، البته اگر خیلی چسبناک است. یادمان نرود که هرچه تنوع ادویه در سوسیس بیشتر باشد مجذوبتر خواهد بود. می توان آنها به صورت قطعات کوچک یا به شکل رول در آورده و به نحوی که قلاب در آن پنهان گردد ، آنها را به قلاب زد.

سوسیس

2-    جگر :

یک طعمه عالی است که سرشار از اسیدهای آمینه و پروتئین هاست. همچنین مزیت آن ارزانی آن است. می توان آن را بصورت مکعبی برش داد و بر روی قلاب استفاده نمود. جگر همچنین یکی از افزودنیهای خوب در جوشانده ها محسوب می شود. بسیاری از ماهیگیران در سراسر جهان از آن استفاده کرده اند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.

جگر

3-    فیله گوشت :

فیله گوشت یک طعمه عمومی برای کپور ماهیان محسوب می شود. می تواند بصورت بودار و با افزودن رنگها و ادویه جات مورد استفاده قرار گیرد. در برابر نوک زدن ماهیهای

 

 

مزاحم مقاوم خواهد بود. طریقه استفاده آن به اینصورت است که آن را بشکل مکعبی برش می دهند و بر روی قلاب مستقیمأ استفاده می نمایند.

فیله گوشت

دانه ها یا غلات :

هر دانه ای میتواند هم بر روی قلاب و هم بصورت طعمه پاش مورد استفاده واقع شود. نمونه غلاتی که معمولأ در صید کپور ماهیان مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : شاهدانه ، گندم ، ذرت ، بلغور جو ، ماشک و غیره

غلات دست کم می بایست 72 ساعت خیسانده شوند و سپس قبل بین نیم تا یکساعت جوشانده شوند. حال آنها را به در یک ظرف بدون منفذ انباشته تا پس از 1 یا 2 دو روز شروع به تخمیر شدن بنمایند و از آنها بویی شبیه به الکل به مشام برسد.

 

جوشانده ها

 

گلوله هاي نرم خميري شکلي هستند که در آب جهت سفت شدن جوشانيده مي شوند. آنها گزينه هاي تمام نشدني و ماندگار آماده اي را به وجود مي آورند اما يک خصوصيت منفي بارز ومشخص دارند که همان گراني اين محصولات در بازار می باشد. بهترين راه اقتصادي براي استفاده از جوشانده ها آن است که خود آنها را بسازيم. ترکيباتي که در جوشانده ها معمولا به کار مي روند عبارتند از : شير ، تخم مرغ ، آرد سويا ، جوانه گندم ، پروتئين هاي حيواني و گياهي و رنگهاي افزودني.

 

 

 

اينجانب به مرور در اين سايت قصد دارم تا به شرح جوشانده ها پرداخته و تعدادي از ترکيبات و نحوه ساخت آنها را براي شما عزيزان شرح دهم. ( در همين صفحه )

 

جوشانده چیست ؟

 

جوشانده ها طعمه هایی هستند که معمولأ از تخم مرغ ، پودر های پروتئین و چاشنیها ساخته می شوند. این مخلوط به شکل گلوله های کوچکی در آورده شده و جوشانده می شوند. مزیت آنها این است که ماهیهای کوچک نمی توانند آنها را بخورند.

با طعمه هایی همچون جوشانده ها می توان صید بالایی داشت. البته سایز ماهی های صید شده نیز به اندازه و سایز جوشانده ها بستگی دارد و در 5 سال گذشته بواسطه آن در کشورهای اروپایی و آمریکایی موفقیت کپورگیران با رشد زیادی همراه بوده است.

در بیشتر دریاچه های اروپا و آمریکا از جوشانده ها در دامنه های وسیعی از بوها و مزه های متنوع استفاده می شود هر چند آمار نشان می دهد که ماهیگیران آمریکایی بیشتر موفقیتشان را بواسطه استفاده از خمیرها و آبزیانی مانند حلزونها کسب کرده اند.

جوشانده ها می توانند هم در خانه ساخته شوند و هم خریداری گردند. البته خرید آن می تواند گران تمام شود. مثلأ یک بسته که حدود 30 تا 40 عدد در آن موجود می باشد ، بیست هزار تومان است.

چاشنیهایی که در جوشانده ها مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند است : گوشت ، کنجد ، گیلاس ، توت فرنگی ، میوه های مناطق گرمسیری ، شکلات ، ماهیهای مرکب ، روغن یا خمیر بادام زمینی ، دانه ها ، ذرت ، خرچنگها ، حازونها و غیره.

 

در بسیاری از جوشانده ها محرکهایی اضافه کرده اند. محرکها مواد شیمیایی هستند که کمک به تحریک تغذیه ماهی می نمایند و اینگونه است که ماهی را به سوی طعمه می کشاند. آنها معمولأ اسیدهای آمینه یا همان پروتئین ها می باشند.

 

 

 

 

چگونه یک جوشانده بسازیم؟

 

در ساخت جوشانده ها اولین کاری که شما می بایست انجام دهید ، ساخت خمیر خوش مزه می باشد. سپس این خمیر در گلوله های کوچک نورد کرده ، جوشانده و در جایی جهت خشک شدن قرار داده و در انتها آنها را در فریزر قرار می دهیم.

برای انجام این کار به تخم مرغها ، طعم دهنده های مایع ، شیرین کننده ها و مخلوط پایه نیازمندید. استفاده از شیرین کننده در جوشانده ها یک انتخاب شخصی است. من اعتقاد دارم که آن می تواند جوشانده های خوش مزه تری بسازد. من هرگز قادر نبوده ام تا از کپور بپرسیم که آیا آنها هم شیرین کننده ها را دوست دارند یا نه اما آنچه که من می توانم بگویم این است که ماهی های نسبتأ خوبی با طعمه هایی که شامل شیرین کننده ها بوده اند صید نموده ام.

اول از همه ما به ساخت مخلوط پایه نیازمندیم. در این مثال من قصد دارم تا یک مخلوط ساده اما موثر بسازم :

مواد لازم :

1- آرد گندم                                        250 گرم

2- آرد برنج                                         125 گرم

3- آرد سویا یا آرد ذرت                                 125 گرم

آردهای گندم ، برنج و سویا را در یک کیسه فریزر بزرگ بریزید.

من تصمیم دارم تا جوشانده های قرمز رنگ بسازم. بنابراین به اندازه نصف قاشق چایخوری پودر رنگ خوراکی را به مخلوط پایه درون کیسه اضافه کرده و خوب مخلوط می کنم. اگر شما از مایع رنگ خوراکی استفاده می کنید می بایست آن را به تخم مرغ در مرحله بعد اضافه نمایید.

در کیسه فریزر مانند بالون بدمید. کیسه را بخوبی تکان داده و بچرخانید تا خوب آردها با یکدیگر مخلوط شوند.

 

 

اکنون شما آماده رفتن به مرحله بعد برای ساخت جوشانده ها هستید. اگر نمی خواهید از مخلوط پایه بلافاصله استفاده کنید آن را در جای خنک نگهداری کنید. من تصمیم دارم تا از افزودنیهای ذیل استفاده نمایم :

1- اسانس شاه توت                                          4 میلی لیتر

2- محلول Scopex یا در صورت در دسترس

نبودن از محرکهای جنسی استفاده کنید                      5 میلی لیتر

3- شیرین کننده قوی                                        4 میلی لیتر

مقدار چها تخم مرغ متوسط را در یک ماهی تابه یا تشتی کوچک بشکنید.

 

افزودنیها و شیرین کننده را مطابق جزئیات فوق به تخم مرغ ها اضافه کنید و خوب بهم بزنید. شما می توانید از پیپت یا سرنگ برای اندازه گیری درست مقدار افزودنیها  استفاده نمایید. اگر شما از رنگ مایع استفاده می کنید آن را در این مرحله به تخم مرغ ها اضافه نمایید. زمانیکه افزودنیها را به تخم مرغ اضافه کردید ، حداقل به میزان 2 دقیقه به خوبی با یک چنگال مخلوط آنها را بزنید تا تمام اجزاء آن به خوبی با هم مخلوط شوند.

 

 

 

 

حال در این زمان می بایست مخلوط پایه را به تخم مرغ اضافه کنید. توجه داشته باشید که یکمرتبه تمام آن را به تخم مرغ اضافه نکنید. حدود یک فنجان پر از مخلوط پایه را به تخم مرغها اضافه کرده و خوب با چنگال آنها را مخلوط کنید. به مدت 5 دقیقه قبل از اینکه آردهای بیشتری اضافه کنید ، آنها را ترک نمایید. این کار به مخلوط پایه اجازه می دهد تا مقداری از مایع تخم مرغها و افزودنیها را به خود جذب کند. بعد از 5 دقیقه دقیقه به اضافه کردن آرام مخلوط پایه ادامه دهید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که مخلوط سفت شده و دیگر چنگال در آن حرکت نکند.

حال می بایست توسط دستانتان عمل اختلاط را انجام دهید. به آهستگی آرد را اضافه کنید و با دستهایتان به خوبی آنرا ورز دهید.

وقتیکه خمیر آماده شد آنرا بشکل گلوله درآورید. این کار را می توانید با دست یا لوازم مخصوص انجام دهید.

 

 

اگر شما وسیله رل کردن خمیرتان را ندارید می توانید بسادگی تکه ای کوچک از خمیر را کنده و آنرا بین دستانتان به شکل گلوله درآورید. شما می توانید ابزار گوناگونی را از فروشگاههای لوازم شیرینی فروشی مانند تفنگهای بیرون دهنده خمیر تهیه فرمایید که کمک می کند تا خمیر بشکل سوسیس تغییر شکل دهد. البته ابزارهایی نیز هستند که خمیرهای تغییر شکل یافته را بشکل گلوله درآورند اما در کشورمان یافت نمی شوند. بعد از اینکه خمیر را بشکل استوانه در آوردید آنگاه متناسب با قطر استوانه آنها را با چاقو برش دهید. یادتان نرود که قطر جوشانده ها در صید ماهی بسیار موثر است.

حال شما نیاز دارید تا گلوله ها را بجوشانید. آب را جوش آورده و در هر بار تنها 20 عدد جوشانده را در آب جوش قرار دهید.

بعد از اینکه طعمه ها حدود 2 دقیقه در آب جوشانده شدند آنها را از آب خارج کرده و بر روی پارچه یا حوله جهت خشک شدن بمدت نیم ساعت قرار دهید.

 

بعد از اینکه جوشانده ها خشک شدند آنها را در کیسه فریزر ریخته و تا هنگام استفاده از فریزر خارج نکنید.

 

 

 

ساخت طعمه دارچینی برای کپور

مواد لازم:

۲ قاشوق غذا خوری دارچین

۲ لیوان آرد ذرت

۲ قاشوق وانیل

۱/۲ لیوان آب گرم

موادرا باهم مخلوط کنید وخوب آنها را به هم بزنید وآب گرم را به آنها اضافه کنید تا یک خمیر به دست بیاید . و در مرحله دوم دارچین را کم کم به خمیر اضافه کنید وخوب با هم ترکیب کنید بعد خمیر بدست آمده را در کیسه پلاستسکی قرار دهید تا خشک نشود و در ماهیگیری کپور از آن استفاده کنید

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

 

اسرار درست كردن طعمه براي ماهيگيري (اسرار صيد كپور واسبله بزرگ)

http://www.photoupload.irpersian.com/images/ohprwfqohda2r05ga92x.jpg

یکی از دغدغه اصلی ماهیگیران تهیه طعمه مناسب و اثر گزار میباشد در صورتی که شما راز تهیه طعمه و همچنین نگه داشتن ان در بهترین حالت را داشته باشید میتوان گفت که یکی از مهمترین نکات ماهیگیری را به نحو احسن اجرا کرده اید.در ادامه شما را با چندین راز کوچک در مورد تهیه طعمه اشنا خواهیم کرد.

 

1.ماهی های کوچک که به صورت قطعه قطعه در امده باشد میتواند یکی از طعمه های مناسب جهت هر نوع ماهیگیری باشد شما باید ماهی را در اندازه های کوچک قطعه قطعه کنید و آن را برای مدتی درون یک ظرف حاوی تخم مرغ و آرد قرار دهید این یکی از طعمه های مورد علاقه من میباشد

 

2-شما میتوانید حتی ازتکه های تن ماهی که انرا با پلاستیک های نازک پیچیده شده باشد استفاده کنید فقط کافیست قبل از استفاده انرا با کمی روغن خوراکی آْغشته کنید مطمئننا به نتیجه دلخواه خواهید رسید.

 

3--ترکیب کردن روغن های خوراکی و گیاهی با مقداری آرد میتواند یکی از کارهای خلاقانه  باشد فقط به یاد داشته باشید که خمیر را  باید قبلا از استفاده  خوب با دست مالش دهید تا روغن جذب آن شود.

 

4-شما میتوانید با استفاده از تخم مرغ های شکسته ( که برای مدتی در معرض رطوبت قرا گرفته اند ) استفاده کنید فقط انرا با مقداری خمیر قاطی کنید و خوب هم بزنید.نتیجه بسیار موثر خواهد بود.

 

4 در صورتی که شما سگ یا گربه در خانه دارید یکی از طعمه های موثر استفاده کردن از غذای سگ یا گربه میباشد فقط کافیست به آن مقداری گوشت ماهی اضافه کنید و این هم به این خاطر است که بوی ماهی بگیرد و شکار را به ما نزدیک کند

5- شما میتوانید از هر چیزی که قبلا به عنوان طعمه استفاده میکردید آلان هم استفاده کنید فقط با این تفاوت که این بارطعمه خود را با مقداری روغن ماهی آغشته و چرب کنید

 

6-یک راه آسان جهت دسترسی به روغن ماهی کافی است مقداری تن ماهی و یا ماهی قطعه قطعه شده را در اب بجوشانید و بگذارید که آب حجم زیاد آب تبخیر شود نتیجه باقی مانده تا حدودی شما را به روغن ماهی نزدیک می کند

 

7-استفاده کردن از انواع ماهی ها (قاطی کردن گوشت چندین ماهی با هم ) نیز میتواند ایده جالبی باشد کافی است یک بار امتحان کنید تا متوجه شوید که چگونه در صید کربه ماهی به شما کمک خواهند کرد.

 

 

 

ساخت طعمه سريع وساده براي  كپور

http://www.photoupload.irpersian.com/images/t38487axlf6nt3jbspm.jpg

مواد لازم

آردجو

پودر ژله (با طعم دلخواه)

آرد جو را با پودر ‍‍ژله مورد نظر با طعم دلخوا مخلوت كنيد و به آن آب اضافه كنيد و به خمير تبديل كنيد و براي اينكه به اندازه كافي چسبناك شود مي توانيد آرد جو آن را زياد كنيد

 

 

 

طعمه کره بادام زمینی برای کپور

http://www.photoupload.irpersian.com/images/syakxciz6jaegrxi1rnf.jpg

مواد لازم:

كره بادام زميني

آرد

آب

شكر

و هرچيز ديگري مثل پودر ژله ، دارچين و آبليمو . . .

در مرحله اول بادام زميني را با آب ومواد قندي مخلوط كنيد .بعد سپس آرد را به آن اضافه كنيد كه مواد شما به خمير تبديل شود بعد و نبايد طعمه زياد نرم باشد . ..

طرز تهیه طعمه مخصوص تابستان برای کپور

 

مواد لازم

یک فنجان آرد (لیوان)

یک فنجان آرد ذرت (لیوان)

یک قاشق نمک

یک قاشق شکر

سه قاشق غذا خوری قهوه

دو قاشق کارامل

آب به مقدار کافی

یک فنجان آرد با یک فنجان آرد ذرت مخلوط  کنید و یک قاشق نمک و یک قاشق شکر به آن اضاف کنید و سه قاشق غذا خوری قهوه اضاف کنید و دوقاشق کارامل کیک هم به آن اضافه کنید وآن ها را با هم مخلوط کنیدکمی آب را بجوشانید به اندازه ای که  آب ولرم  بشود مواد را به داخل آب بریزید در داخل ظرف به آرامی روی آتش بهم می بزنید تا وقتی که به خمیر تبدیل شود و آن را داخل پلاستیک قرار دهید تا خشک نشود روش مناسب دیگری هم وجود دارد که خمیر های گلوله شده را در آب جوش قرار دهید و آنها را بجوشانید هنگامی که گلوله های خمیر به سطح آب شناور شدن طعمه ها آماده می باشد و شما می توانید از سیستم ماهیگیری با ریسه جوشانده استفاده کنید

 

 

طرز تهیه طعمه با طعم توت فرنگی برای کپور

مواد لازم:

یک فنجان آرد (لیوان)

دوفنجان  پودر ذرت (لیوان)

یک قاشق غذا خوری وانیل

دوقاشق غذا خوری شکر

پودر ژلاتین توت فرنگی

آب به مقدار کافی

یک فنجان آرد را با آب بجوشانید هنگامی که آب جوشید یک قاشق غذا خوری وانیل به آب اضافه کنید ودوقاشق غذا خوری شکر هم به آن اضافه کنید در این هنگام یک بسته ژلاتین توت فرنگی به آن اضاف کنید وقتی آب به اندازه کافی جوشید پودر ذرت ها را در آن بریزید همزمان که مواد را باهم مخلوط کردیم به مدت دو دقیقه با حرارت ملایم با استفاده از در پوش وبعد از دو دقیقه از روی آتش بردارید مواد مخلوط شده را بروی آلمنیوم بریزید (آلمنیوم به شکل استوانه) و بعد آلمنیوم را در اندازه های دلخوا گره بزنید(برای جدا شدن طعمه از هم)  تا به شکل گلوله در بیاید هنگامی که این کار را کردید به مدت 12 ساعت در یخچال قرار دهید اما دقت کنید جای بزارید که یخ نبندد

این طعمه ها هرچه ریز تر باشند بهتر است برای صید کپور طعمه های ساخته شده را هم می توانید با استفاده از ریسه جوشانده استفاده کنید و هم می توانید به صورت ساده به سر قلاب بزنید

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

ساخت جوشانده ساده برای کپور(با اسانس دلخواه)

دراین روش ساخت شما با مواد مثل تخم مرغ ٫ آرد و اسانس های مثل(توت فرنگی ٫ و موز . . .) می توانید به راحتی یک طعمه حرفه ای برای کپور درست کنید

مواد لازم:

آرد

تخم مرغ

رنگ دهنده های خوراکی

اسانس میوه جات

تخم مرغ را در ظرفی ریخته وبه هم بزنید

اسانس و رنگ دهندها  را به آن اضافه کنید

در مرحله بعد آرد را به آن اضافه کنید

بعد خمیر را بدست آورید

و آن ها ر گلوله گلوله کنید وبه مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش بجوشانید

طعمه بعد از خشک شدن آماده ماهیگیری می باشد

 

 

 

ساخت طعمه میوه ای برای کپور

مواد لازم:

به مقدار لازم توت فرنگی یا پودر ژله گیلاس

آرد ذرت

آب

توت فرنگی یا پودر ژله گیلاس را در کاسه ریخته آن را خوب لح و به هم بزنید وبعد به آن آب و آرد ذرت اضافه کنید وانها را خوب بهم بزنید تا یک خمیر بدست بیبید برای محکم شدن خمیر بدست آمده شما می توانید از آرد ذرت بیشتری استفاده کنید (در متن مقاله زکر شده بود که این طعمه برای گرفتن اسبله هم نیز کاربرد دارد)

 

ساخت طعمه ملاس براي ماهي كپور Molasses Bait

مواد لازم:

ملاس(نوعي شيره قند)

شكر قهوه اي

آرد

در شروع با اضافه كردن 6 فنجان آرد  و1  فنجان شكر را به خوب از قبل با دوقاشوق ملاس را باهم مخلوط كنيد وبه هم بزند تا حدودي سفت شود براي بدست آمدن طعمه ايده آل مي توانيد ميزان آرد آن را تا جايي كه امكان دارد را به آن اضافه كنيد و خمير بدست آماده را مي توانيد به گلوله هاي كوچك تبديل كنيد وبه مدت 15 دقيقه در يحچال قرار دهيد برای آماده شدن طعمه برای ماهیگیری

ساخت طعمه جوشانده ساده ذرت برای ماهیگیری کپور (با انمیشن گره)

مواد لازم:

1 فنجان شکر
2 فنجان آرد سفید
3 فنجان ارد ذرت

مر حله اول مخلوط کردن تمام مواد را در کاسه ای بزرگ . سپس به آرامی آب
 به مواد مخلوط شده اضافه کنید تا مواد به غلظت مورد نظر برسد. اگر نیاز به آرد بیشتری باشد باز آرد اضافه کنید و کمی هم ارد ذرت.

بعد از بدست آمدن خمیر آنها را به توپ های به اندازه های متوسط تبدیل کنیدو آنها را در در آب جوش به مدت 20 دقیقه بجوشانید.

 

 

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

ساخت طعمه عسل برای کپور

مواد لازم:

وانیل

۴ قاشوق غذا خوری شکر

عسل

آرد ذرت

آب و وانیل  و  ۴  قاشوق شکر و عسل را با هم مخلوط کنید و بر روی گاز با حرارت ملایم  قرار دهید. وقتی شروع به جوش خوردن کرد به آرامی به آن یک لیوان آرد ذرت اضافه کنید آن را به خوبی به مدت ۳ دقیقه به هم بزنید تا به یک خمیر مقاوم تبدیل شود و سپس آن را از روی گاز بردارید و بگزارید خنک شود ودر یک کیسه پلاستیکی قرار دهید برای ماهیگیری.

 

ساخت طعمه سویا با طعم دهنده دلخواه برای ماهی کپور

مواد لازم:

۱ لیوان آرد سویا

۱لیوان آرد ذرت

طمع دهنده دلخواه

مواد را با هم مخلوط کنید سپس به آن به مقدار کافی آب اضافه کنید وبه هم بزنید تا یک خمیر بدست بیاید و سپس به آن طمع دهنده دلخواه را اضافه کنید و برای استحکام بیشتر طعمه می توانید به آن آرد ذرت یا آرد سویا اضافه کنید. بعد خمیر بدست آمده را گلوله گلوله کنید و در آب جوش به مدت ۵ دقیقه بجوشانید تا طعمه به صورت جوشانده دربیاید.

این طعمه را در ماهیگیری کپور می توانید استفاده کنید.

 

ساخت طعمه ای برای اسبله

catfish

مواد لازم

یک بسته پنیر فاسد شده

یک عدد تن ماهی

دوقاشق پودر سیر

3 قاشوق آرد سفید

تکه های از میگو

مقداری توت فرنگی له شده

در یک کیسه زیپ دار تمام مواد را با هم مخلوط کنید در کیسه را ببندید کیسه را فشار دهید تا مواد با هم مخلوط شوند طعمه بوی بد می دهد ناراحت نشوید.  وقطی طعمه خوب مخلوط شد طعمه آماده است

ساخت طعمه ساد ه برای ماهی اسبله (همبرگر)

مواد لازم:

پنیر

همبرگر خام

4 قاشوق غذا خوری پودر سیر

یک لیوان آرد

آب

تمام مواد تشکیل دهنده را در یک کاسه با هم مخلوط کنید تا یک خمیر بدست بیاید برای سفت شدن خمیر شما می توانید از آرد بیشتری استفاده کنید این طعمه خوبی برای ماهی اسبله است

ساخت طعمه ذرت برای کپور

مواد لازم :

آرد

ذرت

عسل

آب

موز

مواد را با هم مخلوط کنید تا یک خمیر بدست بیاید برای سفت شدن خمیر شما می توانید از عسل استفاده کنید. طعمه ها را در اندازه های مناسب گلوله کنید و به مدت 2 دقیقه آن ها را در آب جوش قرار دهید تا طعمه ها پخته شود بعد از انجام این مراحل طعمه آماده است

ساخت طعمه خون برای  اسبله ماهیان وکپور ماهیان

مواد لازم

یک لیوان آرد

یک لیوان آرد ذرت

دو قاشوق غذا خوری وانیل

یک لیوان خون مرغ

سه قاشوق غذا خوری پودر سیر

به مقدار کافی پنیر

آرد ،آرد ذرت ، پودر سیر، پنیر و وانیل را با هم مخلوط کنید وقتی که مواد به خوبی با هم مخلوط شدن خون مرغ را آرام آرام به آن اضافه کنید که مواد یک حالت سفتی به خود بگیرد و یک خمیر بدست بیاید خمیر بدست آمده را گلوله گلوله کنید و به مدت 10 دقیقه در آب جوش به جوشانید که گلوله ها سفت شود وقتی به اندازه کافی طعمه ها جوشید آن ها رابرادرید وخنک کنید .طعمه برای ماهیگیری آماده می باشد

ساخت طعمه خمیر با اسانس انگور برای کپور

مواد لازم:

یک بسته ژله انگور

1 تیکه نان گندم کامل

یک بسته آرد ذرت

آب

همه مواد را باهم مخلوط کنید به جزء آرد ذرت ٫ وقتی مواد را خوب مخلوط کردید آرد ذرت را به تدریچ به خمیر اضافه کنید برای بدست امدن خمیر سفت تر ٫ در صورت نیاز شما می توانید برای سفت شدن خمیر به آن آرد اضافه کنید. خمیر که آماده شده در یک کیسه قرار دهید برای ماهیگیری که طعمه خشک نشود

ساخت طعمه ای مشترک برای اسبله و کپور (طعمه سوسیس)

مواد لازم :

1 عددسوسیس هادداگ

2 لیوان آرد

پنیر

آب

سوسیس هادداگ وپنیر را به قطعات کوچک تبدیل کنید و آنها را در کاسه ای بریزید وسپس آرد را به آن اضافه کنید در حالی که دارید مواد را با هم مخلوط می کنید آب را به آن اضافه کنید

تا زمانی به آن آب اضافه کنید که مواد به شکل یک توپ خمیر در بیاید در این صورت طعمه آماده است

ساخت طعمه برای ماهی اسبله ۳

مواد لازم:

آرد سویا

کبد به اندازه کافی

1 قاشوق غذا خوری پودر سیر

3 قاشوق غذا خوری عسل

تخم مرغ

عصاره وطعم دهنده دلخواه

با استفاده از مخلوط کن کبد را آماده کنید و در آن به آرامی تخم مرغ ،پودرسیر ،عسل و طعم دهنده را اضافه کنید و مواد که آماده شده را در یک ظرف بریزید وبه آن آرد سویا اضافه کنید.

وخمیر بدست آمده را برای سفت تر شدن به صورن گلوله دربیاورید وبه مدت 6 دقیقه در آب جوش بجوشانید . . .

ساخت طعمه برای ماهی اسبله (گربه ماهی) ۴

مواد لازم:


جیگر (مرغ،گاو،گوسفد . . .)

آرد

3 قاشوق غذا خوری پودر سیر

2 قاشوق غذا خوری نمک

روغن ماهی ساردین

پودر ژله توت فرنگی

یک عدد تخم مرغ

پودر بادام زمینی

مواد را با هم مخلوط کنید تا یک خمیر بدست بیاید و خمیر بدست آمده را می توانید به صورت گلوله گلوله استفاده کنید برای سفت تر شدن خمیر می توانید از آرد بیشتری استفاده کنید.

ساخت طعمه برای قزل آلا

مواد لازم :

1 لیوان آرد سفید

نصف فنجان شکر

1 لیوان آرد جو

پنیر

آب

آب را بجوشانید و تمام مواد به جزء پنیر را درآن بریزید ومخلوط کنید وقتی مواد تبدیل به خمیر شد . آن را در یخچال قراردهید تا سرد شود بعد مواد را از یخچال درآورده و پنیر را به آن اضاف کنید بعد از انجام این مراحل طعمه برای ماهیگیری قزل الا آماده است

ساخت طعمه ای برای ماهی سیم (طعمه بادام زمینی)

مواد لازم

لیوان بادام زمینی خرد شده

۲  فنجان قلات خرد شده

۸ قاشوق غذا خوری شیره قند(ملاس)

۸ قاشوق شکر

۴ قاشوق کره

به مقدار کافی شیره گیلاس

تمام مواد تشکیل دهنده این طعمه را با هم مخلوط کنید به جزء شیره گیلاس ، مواد که خوب باهم ترکیب شد شیره گیلاس را به آن اضاف کنید برای رقیق تر شدن خمیر بعد از آماده شدن خمیر طعمه آنها را گلوله گلوله کنید ودر جای خنک بگزارید تا طعمه آماده شود  این طعمه خوبی برای ماهی سیم است که از خانواده کپور ماهیان است این طعمه برای ماهی کپور هم کاربرد دارد

 

ساخت جوشانده ذرت برای کپور

مواد لازم:

آرد ذرت

آرد سویا

پودر شیر

شکر

تخم مرغ

طرز درست کردن وپختن

مواد را باهم در یک کیسه ریخته وآن هار خوب با هم مخلوط کنید

 

مواد را در یک ظرف ریخته و به آن تم مرغ اضافه کنید وخوب بهم بزنید برای بدست آمدن خمیر

 

 

خمیر های بدست آمده را گلوله گلوله کنید وبه مدت 5 دقیقه در آب جوش به جوشانید

بعد از پخته شدن طعمه ها آنها را در مکانی بگزارید تا خشک شود

 

 

 

استفاده از خرچنگ به عنوان طعمه(خرچنگ آب شیرین)

در جستو جو در سایت های خارجی به یک مقاله جالب برخوردم که امید وارم شما هم مثل من از دیدن عکس ومطالعه این مقاله لذت ببرید

یکی از نویسندگان این سایت گفته بود که همیشه در ماهیگیری ها طعمه را همراه خود باید داشته باشیم گاهی وقت ها یا طعمه تمام می شود و یا در دست رس نیست ما در این هنگام باید از طعمه های استفاده کنیم که در طبیعت پیرامون ماقرار دارند در این مقاله طرز  تهیه خرچنگ بررای طعمه ومراحل آماده سازی در هشت گام توضیح دادیم

گام اول : پیدا کردن یک خرچنگ زنده

 

گام دوم : جدا کردن دست و پا خرچنگ

گام سوم : جدا کردن پوسته روی خرچنگ

 

 

گام چهارم : جدا کردن پوسته روی و عقبی خرچنگ

گام پنچم : جدا کردن قسمت زیر شکم

 

 

گام ششم : تقسیم به دو قسمت

گام هفتم : آماده سازی به دوقسمت

 

 

گام هفتم : قرار دادن بروی قلاب ها

گام هشتم : آماده کردن ریسه

 

گام نهم : طعمه آماده است

 

 

امید وارم که حال شما مثل من با دیدن این تصاویر به هم نخورده باشه

 

 

 

 

روش درست کردن جوشانده برای ماهی سیم و لایی ماهی (به صورت گام به گام)

مواد لازم:

تخم مرغ

آرد سویا

آرد ساده

کبد گوساله

رنگ دهنده غذای (به رنگ قرمز)

شکر

شاید تعجب کنید چرا در این طعمه از کبد گوساله استفاده شده . ولی این را بدانید که ماهی سیم ولایی ماهی با استفاده از این مواد بیشتر جلب طعمه می شوند.

در مرحله اول تخم مرغ ٫ شکر و کبد ٫ ومواد رنگی را در یک ظرف با هم مخلوط کنید.

در یک ظرف دیگر آرد گندم و آرد سویا را با هم مخلوط کنید.

مرحله بعد مواد های ساخته شده را با هم مخلوط کنید محلول اول که در آن تخم مرغ بود با مخلوط  آرد گندم وآرد سویا را با هم مخلوط کنیدتا یک خمیر به دست بیا ید و آن را تا آنجای که می توانید ور دهید تا به اندازه کافی چسب ناک شود.

در این مرحله خمیر بدست آمده را با هر روشی که می خواهید به گلوله های در بیاورید.

و مواد گلوله شده را در ظرفی گذاشته برای جوشانیدن.

بعد مواد گلوله شده را به مدت ۲ دقیقه در آب جوش قرارد هید.

در مرحله آخر بگزارید مواد خشک شود

 

تاکتیکی برای ماهیگیری کپور در فصل زمستان (اسرار ماهیگیری در زمستان)

در این روش ماهیگیری در زمستان شما از هر جوشانده ای که دوست دارید می توانید استفاده کنید

ولی باید نکاتی رو انجام دهید وریسه را که مخصوص این تاکتیک ماهیگیری هست را به کار به برید

شما در مرحله اول باید از جوشانده ای که استفاده می کنید به تعداد زیاد تهیه کنید . .

وآن را با استفاده از مخلوط کن خرد کنید وبه صورت پود دربیاورید  . . .

وبه آن ذرت خرد شده که به صورت کنسرو هست اضافه کنید شما ذرت کنسرو شده را می توانید مثل تصویر زیر با خرد کن برقی آن را به قطعات خیلی ریز تر تبدیل کنید

بعد از آسیاب کردن جوشانده وخرد کردن ذرت آنهارا در یک طعمه پاش توری قرار دهید چیزی شبیح به جوراب زنانه یا توری . . به هرحال از جنسی استفاده کنید که مواد حل شده در آب بتواند به راحتی از آن عبور کند . .

طعمه پاش را که درست کردید می توانید ریسه جوشانده را اماده کنید با استفاده از طعمه جوشاندهای که در مرحله اول آن را آسیاب کردید

از این مقاله می توانید برای زدن ریسه واتصال جوشالنده استفاده کنید

 

 

آموزش ریسه جوشانده و اتصال طعمه جوشانده به ریسه

در مراحل پایانی ریسه را از طعمه پاش عبور داده

تصویر زیر نمایی از ریسه آماده شده

توجه داشته باشدجنس کیسه ها پی وی ای می باشد بعد از قرار گیری در آب مواد آن با آب حل می شود ومواد که برای طعمه پاشی در آن قرار گرفته اند به دور قلاب و طعمه شما ریخته می شود

 

 

 

طرز ساخت جوشانده با اسانسهای میوه ای

در ابتدا با ابزاری برای ساخت طعمه جوشانده آشنا شوید

این وسیله برای در آوردن خمیر به شکل لوله ای می باشد

این وسیله برای درآوردن خمیر به شکل گلوله

این وسیله برای خشک کردن طعمه

مواد لازم برای جوشانده(آرد گندم ٫آرد ذرت ٫ تخم مرغ ٫ ۳ قاشوق غذاخوری شکر ٫ اسانس میوه جات مثل توت فرنگی وموز ٫ رنگ دهنده طبیعی)

تخم مرغ ها را در یک ظرف به خوبی بهم بزنید

اسانس ها و مواد رنگی طبیعی را به آن اضاف کنید

آرد گندم و آرد ذرت را به آن اضافه کنید

خمیر به دست آمده را خوب ورز دهید

طعمه ها را به شکل بالا گلوله گلوله کنید

و در مرحله پایانی طعمه ها را به مدت کافی بجوشانید

 

 

جوشانده بسیار ساده برای کپور

مواد لازم:

1 لیوان آرد

1 لیوان آرد ذرت

1 قاشوق چای خوری شکر

آب

مواد را با هم مخلوط کنید تایک خمیر بدست بیاید برای سفت شدن خمیر می توانید از آرد بیشتری استفاده کنید خمیر که بدست آمد به صورت دلخواه به گلوله های با اندازه های متفاوت در بیاورید وسپس آنهارا در آب جوش بجوشانید که طعمه ها اماده ماهیگیری شود

 

 

طرز ساخت طعمه ای برای کپور

مواد لازم:

1 لیوان آرد سفید 
۱ لیوان
 ارد ذرت
۱ فنجان
 از جوانه گندم

۱بسته پودر ژله توت فرنگی یا گیلاس ، و یا انگور

آب به مقدار کافی


آرد سفید و آرد ذرت را در کاسه ریخته و آنها را مخلوط کنید سپس یکی از پودرهای
 ژله را در آب ریخته و به مواد اصلی اضافه کنید خوب آنها را با هم مخلوط کنید تا یک خمیر بدست اید  با انجام مراحل بالا طعمه اماده است

ساخت طعمه ملاس براي ماهي كپور Molasses Bait

مواد لازم:

ملاس(نوعي شيره قند)

شكر قهوه اي

آرد

در شروع با اضافه كردن 6 فنجان آرد  و1  فنجان شكر را به خوب از قبل با دوقاشوق ملاس را باهم مخلوط كنيد وبه هم بزند تا حدودي سفت شود براي بدست آمدن طعمه ايده آل مي توانيد ميزان آرد آن را تا جايي كه امكان دارد را به آن اضافه كنيد و خمير بدست آماده را مي توانيد به گلوله هاي كوچك تبديل كنيد وبه مدت 15 دقيقه در يحچال قرار دهيد برای آماده شدن طعمه برای ماهیگیری

طرزساخت ساده طعمه موز برای کپور

مواد لازم

آرد جوانه گندم

یک عدد موز

آرد جوانه گندم وموز را در یک کاسه با هم خوب مخلوط کنید و به هم بزنید تا یک خمیر به دست آید

آنهارا گلوله گلوله کنید ودر ماهیگیری کپور ازآن استفاده کنید این فرمول ساده است برای ساخت طعمه موز برای کپور.

 

 

طرز ساخت طعمه خردل با شربت افرا

مواد لازم:

1 لیوان آرد

2 قاشوق غذاخوری کره بادام زمینی

3 قاشوق غذا خوری شربت افرا

3 قاشوق غذا خوری روغن نباتی

2 قاشوق غذا خوری پودر سیر

3 قاشوق غذا خوری خردل زرد

1 عدد تن ماهی

1 تخ مرغ

تمام مواد را با هم ترکیب کنید بعد برای بدست آمدن خمیر به آن اب اضافه کنید بعد از انجام ترکیب واضافه کردن آب برای بدست آمدن خمیر طعمه آماده است . . .

 

طرز ساخت طعمه پنیر و شیر

مواد لازم

یک پیمانه شیر

مقداری پنیر رنده شده

چهار قاشق غذا خوری شیره قند

آرد جو

یک طعمه خوب می تواند از فرمول زیر بدست آید

یک پیمانه شیر و مقداری پنیر رنده شده را با هم مخلوط می کنیم و چهار قاشق غذا خوری شیره قند به آن اضاف می کنیم و می گذاریم تا جوش بیاید وقتی آب جوش آماده آرد جو به آن اضافه می کنیم و آن را بهم می زنیم تا وقتی که به اندازه کافی مواد چسب ناک شد مواد آن را بردارید و به گلوله های دلخواه تبدیل می کنید

طرز ساخت طعمه با روغن میگو برای کپور

مواد لازم

2 لیوان آرد گندم

1 لیوان ذرت

2 قاشوق غذا خوری نمک

2 قاشوق غذا خوری شکر

به مقدار 35 قطره روغن میگو

۲ لیوان آر گندوم را روی گاز گذاشته و آن را به هم بزنید یک لیوان ذرت  2 قاشوق غذا خوری نمک  2 قاشوق غذا خوری شکر و 35 قطره روغن میگو  را در آرد ریخته و به هم بزنید وقتی به اندازه کافی مواد با هم مخلوط شد یک لیوان آب به آن اضافه کنید بعد از انجام این کار یک حالت خمیر مانند به صورت کشش به خود می گیرد خمیر اولیه آماده می باشد آنها را گلوله گلوله کنید و در آب جوش قرار دهید وقطی طعمه پخته شده آن را از آب در آورده خشک کنید طعمه برای ماهیگیری آماده می باشداین طعمه به صورت ریسه جوشانده قابل استفاده می باشد(ماهیگیرانی که از ریسه جوشانده استفاده نمی کنند با کمی ابتکار می توانند طعمه را به صورتی درست کننده که به صورت ساده به قلاب بزنند مثل خمیر)

 

طعمه کبد برای ماهی اسبله(جیگر مرغ)

موادلازم

نیم کیلو جیگر مرغ

فنجان پودر سیر

۱/۳ فنجان پنیر

1/3 فنجان شیره قند

جیگر مرغ را با پودر سیر و پنیر وشیره قند مخلوط کرده و آنها را خوب با هم ترکیب کنید تا طعمه بدست آید در صورت نیاز برای غلیظ شدن طعمه می توانید از آرد گندم استفاده کنید

طعمه جوشانده آرد جو

مواد لازم:

۱/۲ لیوان آرد جو

۱ فنجان آرد ذرت

۱ فنجان آرد ساده

۱/۲ لیوان پنیر رنده شده

مواد را با هم ترکیب کنید ودر ظرفی بریزید وبه آنها آب اضافه کنید تا یک خمیر به دست بیاید و آنها را در اندازه های مناسب گلوله گلوله کنید ودر آب جوش بجوشاند. بعداز این مرحله طعمه ها را از آب در بیاورید وبگزارید تا خشک شود و با استفاده از ریسه جوشانده در ماهیگیری کپور استفاده کنید.

طعمه هویج و نان برای برای کپور

مواد لازم:

نان لواش (نان سفید)

۱ عدد تخم مرغ

هویج خام

آرد

در این طعمه از (1 cap anise) استفاده شده که من نتونستم ترجمه کنم

طرز درست کردن:

تقسیم قطعات نان به اندازه های ۲ اینجی (حدود ۵ سانتیمتر) اضافه کردن تخم مرغ ، هویج ، و anise و مخلوط کردن آن ها با هم  و آرد را به آن اضافه کنید تا یک خمیر بدست بیاید. و آنهارا در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید برای ماهیگیری.

 

 

طعمه های برگرفتن ماهی اسبله

برای گرفتن ماهی اسبله بیشتر از طعمه های که بوی گندیده می دهن استفاده می شود زیرا اسبله بیشتر لاشه خوار است برای گرفتن اسبله از طعمه های مثل کرم (زدن تعداد زیدی کرم به قلاب) ملخ ، کبد حیوانات ، ماهی مرده و...استفاده می شود برای گرفتن این ماهی می شود از ریسه های شناور یا کف خواب استفتده کرد که ریسه معمولی تک قلاب یا دوقلاب استفاده می شود

 

 

نمونه طعمه : جیگر یا کبد حیوانات

قورباغه طعمه برای اسبله

نمونه ای از طعمه قورباغه

نمونه ای از زدن کرم سر قلاب

 

 

 

نویسند ، مترجم و گرداورنده

ابی فیشر

 

Ebi.techno@yahoo.com

 

 

تبديل به فايل اينترنتي توسط اصفهان فيشينگ

esfahanfishing

esfahanfishing@yahoo.com

 

 


سايت خود را در

دايركتوري لينك

ما ثبت كنيد

 

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري