امروز: دوشنبه، 22 مهر 1398

عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه

عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه

تاریخ صید: 12/07/1391
مکان ماهیگیری: ارس
پیام: من از ارومیه هستم لطفا به وضعیت ماهگیری برسین

پیام: تشکر از سایت از ماهیگری ولی اما؟؟؟؟؟

عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه
عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه