امروز: دوشنبه، 29 مهر 1398

عکسهای ارسالی منوچهر علیزاده از سد نیار

عکسهای ارسالی منوچهر علیزاده از سد نیار

 از طرف: منوچهر عليزاده

تاريخ صيد: 91/3/2

مکان ماهيگيري: اردبيل . سد نيار

پيام: طعمه كرمك خاكي