امروز: دوشنبه، 29 مهر 1398

عکسهای ماهیگیری حیدر در خلیج پارس

عکسهای ماهیگیری حیدر در دریای همیشه پارس

تاريخ صيد: 7/9/91
مکان ماهيگيري: بندر عباس
پيام: خليج پارس
پيام: خليج هميشه پارس
پيام: ماهيگيري در سواحل نيلگون خليج هميشه پارس

عکسهای ماهیگیری حیدر در خلیج پارس
عکسهای ماهیگیری حیدر در خلیج پارس