» رونوشت مطالب گروه به اشتراک گذاری تجربیات و خاطرات ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 138 | تعداد پاسخها: 41 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اموزش روش ماهیگیری جیگینگ در دریا
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 5 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» عوامل مهم در صید ماهی اسبله
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 8 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» تاثير فصلها بر ماهيگيری در دریا
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 14 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» آشنایی با ماهی شیربت و روش های صید آن
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 17 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» روش صید زردپربا لانسه کشی در رود ارس
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 19 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» برای صید قزل آلا ی فقط سایز بزرگ از چه روش واز چه طعمه باید استفاده کرد
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 20 | تعداد پاسخها: 2 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» تکنیک ،،تجربه ،، یا شانس در ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 13 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» سیستم ماهیگیری سرب متحرک
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 12 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» انواع تقسیم بندی چوبهای ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 12 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» روش های انتخاب چوب ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 14 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اکشن چوب ماهیگیری چیست
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 11 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» چند نکته در مورد چرخ ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 9 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اموزش تست كلاج موتور ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 7 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» پیام خصوصی
آغازکننده: karon | آخرین ارسال کننده: saeedmehdizadeh | دفعات مشاهده: 85 | تعداد پاسخها: 1 | تالار: پرسشهای شما درمورد ماهیگیری
افزایش سرعت \ کاهش سرعت \ ایست \ معکوس کردن