امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

انواع روش به قلاب زدن ماهی

روش به قلاب زدن ماهیانواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
تبدیل ماهیهای
کوچک به طعمه برای ماهیهای گوشتخوار بزرگ
مناسب ترین است

اما باید از ماهیهایی
استفاده شود که دارای بوی قوی هستند


انواع روش به قلاب زدن ماهی
در روش مقابل
به وسیله کمی سیم که از حفره چشمی ماهی
عبور داده ایم به شکم قلاب وصل میکنیم

در این روش  میتوانیم چند
قلاب دیگر نیز بر بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش از
دو قلاب استفاده میکنیم

در ابتدا شکم ماهی را پاره
میکنیم


دوم نوک یکی از قلابها را از
شچم قلاب دیگر عبور داده تا به هم وصل
شوند مانند روبرو سپس چشم قلاب بالاتر را
از داخل شکم ماهی عبور داده و از دهان آن
خارج میکنیم و به نخ اصلی وصل میکنم حال
که حردو قلابها درون شکم ماهی است ماهی را
با نخ نازکی می پیچیم تا قلابها بیرون
نریزد


در شکل روبرو هنوز قلابها را
در بدن ماهی جاسازی نکرده است


انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش دو
قلاب را به فاصله ای از هم وصل میکنیم سپس
مانند روبرو در بدن ماهی  فرو می کنیم

بهتر است که قلاب بالائی را
برای استحکام بهتر اول از دم ماهی عبور
دهید تا هنگام پرتاب ماهی از قلاب جدا
نشود

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش
ماهی را به دو نیم کرده و قلاب خاردار
پایه بلندی را از درون شکم عبور داده و از
دهان ماهی خارج می کنیم

اگر چنین قلابی در دسترس
نباشد می توان برای ادامه قلاب از نخ یا
گیره استفاده کرد


یا نوک قلاب را از نمیه بدن
ماهی خارج کرد


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این روش بیشتر
برای صید هامور و بارا کودا و ماهیهای
دریای جنوب استفاده میشود

در این روش دم ماهی مرکب را
بانخ به هرزه گرد وصل می نیم سپس ریسه های
تک تک قلابی را از هرزه گرد آویزان و در
بدن ماهی مرکب فرو میکنیم


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این روش
بهترین و مناسب ترین روش برای لانسه کشی
است

تکه سربی را مانند شکل روبرو
به زیر سر ماهی وصل می کنیم و اگر وزنه
میله ای داشته باشیم نیز میتوانیم درون
دهان ماهی فرو کنیم


سپس قلابی را که از نخ اصلی
منشعب شده است را درون بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی در روشهای
بالا اکثرا از نیمه بالائی بدن ماهی
استفاده میشد

 ولی در این روش که به
کفخواب معروف است


قلاب را از کناره دم ماهی
عبورداده و از سمت دیگر خارج میکنیم و به
عبارتی ماهی را میدوزیم

این روش نیز
ساده است

هرزه گردی را به نخ اصلی وصل
کرده و دو ریسه به آن وصل میکنیم


سپس تکه ای ماهی را برش داده و
دو قلاب را که از هرزه گرد آویزان است
درون آن مخفی می کنیم


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این ریسه شکل
کلی ساخت ریسه برای طعمه ماهی است
منبع : http://www.mahigiran.com


انواع روش زدن خمیر به قلاب

روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلابانواع روش زدن خمیر به قلاب روش ساخت خمیر
مناسب را در سایت آموزش داده ایم و شما
برای تهیه خمیر مناسب میتوانیم به آن
قسمت مراجعه کنید

توجه داشته باشید برای جلب
ماهی از موادی مانند زردچوبه یا دارچین
یا اسانسهای دیگر استفاده کنید

انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش تکه
خمیری را به قلاب زده و کل قلاب را می
پوشانیم تا نوک قلاب بیرون نباشد و خمیر
را بر روی قلاب مانند تخم مرغ در می آوریم

در این رو ش دقت داشته باشید
که چشم قلاب در وسط بیضی باشد و نوک و بدنه
قلاب کاملا در خمیر فرو رفته و پوشیده
باشد

انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش
خمیر رابه صورت گلوله در آورده ونوک و
بدنه قلاب را میپوشانیم

در این روش اگر ماهی کوچک هم
باشد به دام می افتد

انواع روش زدن خمیر به قلاب

انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش که
اکثر ماهیگیرانی که از کاسی استفاده
میکنند آشنائی دارند

در این روش کمی خمیر را به نوک
قلاب زده و به روش شناور صید میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش
خمیر را ب نخ باریکی به صورت حلقه به بدنه
قلاب وصل میکنیم

انواع روش زدن خمیر به قلاب
انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش با
نخ آزاد به قلاب وصل میکنیم
انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش نخ
طعمه را به چشم قلاب وصل میکنیم
انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش
طعمه را به بدنه قلاب با یک حلقه وصل
میکنیم تا آزادانه بنه قلاب را طی کند
انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش نخ
طعمه را به چشم قلاب گره زده و طعمه را دور
بدنه قلاب می پیچیم تا جائی که دیگر نتوان
آن را پیچید
انواع روش زدن خمیر به قلاب
انواع روش زدن خمیر به قلاب
انواع روش زدن خمیر به قلاب در روش رو برو
نخ طعمه را به شکم قلاب وصل می کنیم
انواع روش زدن خمیر به قلاب در این روش
درون خمیر خود کمی یونولیت قرار داده تا
در آب شناور بماند

این روش برای مکنهای پر علفانواع روش زدن خمیر انواع روش زدن خمیر به قلاببه قلاب و
خزه مفید است

 

انواع روش زدن خمیر به قلاب