امروز: پنج شنبه، 14 آذر 1398

عروس ماهی نواری

عروس ماهی نواری

نام انگلیسی : Barred sicklefish
نام علمی : Drepane longimana
نام محلی : عروس
خانواده : Drepanidae
کد : DRepan.D.l.۱
مشخصات :
مشخصات مورفولوژی
فرم و رنگ بدن
بدن فشرده ،لوزی شکل و خیلی بلند ، رنگ بدن یک دست نقره ای با انعکاس زرد و ارغوانی و دارای ۴ تا ۹ نوار عمودی در طرفین ناحیه پشتی که بعضی تا خط میانی طرفین بدن می رسند و بقیه در خط جانبی متوقف می شوند.
باله ها
باله پشتی دارای ۸ شعاع سخت و ۱۹ تا ۲۰ شعاع نرم ،باله مخرجی دارای ۳ شعاع سخت و ۱۷ تا ۱۹ شعاع ،باله سینه ای بلند و نوک تیز بوده و دارای ۱۶ تا ۱۸ شعاع نرم ، باله شکمی موقعیت سینه ای داشته و دارای ۱ خار و ۵ شعاع می باشد .
فلس
فلس دایره ای بوده و خط جانبی منفی شکل است.
دندان
دهان قابل ارتجاع ،کوچک ،انتهایی ، به نحوی که به صورت لوله ای متمایل به سمت پایین در می آید ،فکهای فوقانی به طور اعظم در زیر پیش چشمی مخفی شده و از لبه دهان تجاوز می کند.دندانهای باریک و نوک تیز شبیه بروس به صورت گروهی در فکها دیده می شود.
طول
حداکثر طول بدن به ۴۰cmو به طور متوسط ۲۵cm است.
سایر مشخصات
دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط و پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار و سرپوش آبششی دارای ۱ خار نوک کند است.قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.
مشخصات بیولوژی
مکان زندگی
در مناطق ساحلی و صخره ای مرجانی و سنگی زیست می کنند و اغلب وارد مصب نیز می شوند و معمولا&#۷۳۳; حرکات کندی داشته و به صورت گروهی دیده می شوند.
تغذیه
تغذیه از بی مهره گان دریایی (خرچنگهای کوچک ،میگو و کرمهای دریایی)است.
پراکنش
سراسر خلیج فارس و دریای عمان.دریاهای گرمسیری تا معتدله دنیا
تولید مثل
جزء ماهیان تخمگذار است.
ارزش اقتصادی
به صورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می گیرند و گوشت لذیذ دارند.
روش صید
ترال کف ،تور ثابت عمقی ،گرگورعروس ماهی منقوط

عروس ماهی منقوط

 
 
     
 

نام انگلیسی : Spotted sicklefish
نام علمی : Spotted sicklefish
نام محلی : عروس
خانواده : Drepanidae
کد : DRepan.D.p.۲
●مشخصات :
▪مشخصات مورفولوژی
▪فرم و رنگ بدن
بدن فشرده ، لوزی شکل و خیلی بلند ،اندازه بزرگ و نیمرخ پوزه ای و پشتی به طور ملایم محدب با ۱ تعقر جزئی قبل از باله پشتی و نیمرخ پشتی از طرف باله پشتی به طرف ساقه دمی با شیب زیاد پایین می آید رنگ بدن نقره ای با ۴ تا ۱۱ ستون عمودی متشکل از لکه های سیاه کوچک در نیمه بالایی بدن است .باله هاخاکستری و قسمت خلفی باله پشتی دارای یک نواره تیره است.
▪باله ها
باله پشتی دارای ۸ شعاع سخت و ۱۹ تا ۲۲ شعاع نرم ،باله مخرجی دارای ۳ شعاع سخت و ۱۷ شعاع نرم و باله دمی به شکل مدور ،باله سینه ای طویل و نوک دار بوده به پایه باله دمی می رسد .باله شکمی موقعیت سینه ای داشته و ۱ خار و ۵ شعاع دارد.
▪فلس
نوع فلس سیکلوئیدی (دایره ای ) و بر روی خط جانبی دارای ۵۰ عدد فلس است.
▪دندان
دهان قابل ارتجاع کوچک ،انتهایی به نحوی که به صورت لوله ای متمایل به سمت پایین در می آید فکیهای فوقانی به طور اعظم در زیر پیش چشمی مخفی شده و از لبه دهان تجاوز می کند .دندانهای باریک و نوک تیز شبیه بروس به صورت گروههایی در فکها دیده می شود .
▪طول
حداکثر طول بدن با ۴۰cmو طول استاندارد آن ۲۵cm است.
●سایر مشخصات
دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط ، پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار است و سرپوش آبششی دارای ۱ خار نوک کند است .قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت می باشد .
▪مشخصات بیولوژی
▪مکان زندگی
در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی یافت و اغلب وارد مصب نیز می شوند و در طی فصل زمستان در اعماق پائین سر می برند و حرکت کندی داشته و معمولا به صورت گروهی دیده می شود.
▪تغذیه
از بی مهره گان کفزی تغذیه می نمایند و همه چیز خوار هستند.
▪پراکنش
در دریاهای گرمسیری تا معتدله تقریبا&#۷۳۳; تمام دنیا پراکنده اند ، سراسر خلیج فارس و دریای عمان.
▪تولید مثل
جزء ماهیان تخمگذار است.
●ارزش اقتصادی
به صورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می گیرند و گوشت لذیذ دارند.
●روش صید
ترال کف ، تور ثابت عمقی ، قلاب دستی ، گرگور