امروز: پنج شنبه، 3 بهمن 1398

کیلکای چشم درشت

نام انگلیسی:Kilka

نام فارسی:کیلکای چشم درشت

قاعده باله مخرجی بزرگتر از قاعده باله پشتی است.

دارای کیل شکمی فلس دار است.

برای محافظت از خود به صورت آرایش ماهی بزرگ قرار می‌گیرد.

کیسه شنا از جلو با معده واز عقب با مخرج ارتباط دارد.

دو سوپر ماکسیلار دارند.

تعداد خارهای آبششی آنها ۵۰-۶۰ عدد است.

فاقد پلک سوم است.

دو شعاع آخری باله پشتی آنها بزرگتر از بقیه شعاع‌ها است.

گاهی به رودخانه سفید رود وانزلی هم وارد می‌شود.


حداکثر درازا ۱۳ cm است.

پراکنش در دریای خزر وحوضه آبریزان است.

فلس‌ها دایرهای هستند.

بچه ماهیان در مصب یا آبهای ساحلی غنی از مواد غذایی زندگی می‌کنند.

مهاجرت‌های تخم ریزی ویژگی شگ ماهیان است.