امروز: چهارشنبه، 26 تیر 1398

روش صید با استفاده از رشته قلاب طویل(لانگ لاین)

روش صید با استفاده از رشته قلاب طویل(لانگ لاین)

در صید تون ماهیان به منظور بهره‌برداری پایدار 

نويسنده: محمد مهدی رضایی،بخش مدیریت ذخائر مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار mehdi_rezaai@yahoo.com 

مقدمه

 رشته قلاب طويل (لانگ لاين[1]) از مهمترين ابزارهاي صيد تون ماهيان در جهان مي باشد   (FAO, 1984)   كه از جمله مزاياي اين روش ارزان قيمت بودن روش صيد و كيفيت بالاي ماهي صيد شده (بر خلاف روش گوشگير) مي باشد كه در شرايط عمل آوري مناسب ارزش افزوده بيشتري را به همراه دارد.  (Maldeniya, 1996) در برخي از كشورها روش صيد لانگ لاين از ابزار اصلي صيد ماهي گيدر مي باشد بطوريكه در كشورهاي تايوان و اندونزي به ترتيب تمام صيد و بيش از 60% از صيد گيدر توسط روش صيد لانگ لاين صورت مي گيرد.

 

برخي گونه ها مانند  تون چشم درشت Thunnus obesus و يا اندازه‌هاي بزرگتر گونه‌اي مانند گيدر در اعماق بيشتري از آب زيست مي كنند و فقط با لانگ لاين مي توان آنها را صيد نمود. در ضمن گونه چشم درشت كيفيت گوشت بالاتري نسبت به گيدر و هوورمسقطي داشته و بخصوص در توليد ساشيمي اهميت بيشتري دارد و امروزه 60% صيد ناوگانهاي ژاپني را تشكيل مي دهد در حالي كه قبل از استفاده از شيوه لانگ لاين كمترين ميزان صيد را اين گونه به خود اختصاص داده بود(Bigelow et al , 2002). عدم آشنايي صيادان منطقه با اين شيوه صيد يكي از عوامل عدم استفاده از اين روش صيد در سواحل ايران شده است همچنين گزارشات نشان مي‌دهند كه نوع عملكرد بر ميزان صيد  لانگ‌لاينرها بسيار موثراست (Broadhurst and Hazin, 2001) كه نوع طعمه مهمترين عامل در جذب ماهی مورد نظر مي‌باشد (حق‌بين، 1375) بنابر اين بررسي كارايي اين ابزار صيد در منطقه ضروري به نظر مي رسد.

 

عمده صيد تون ماهيان در ايران به روش گوشگير صورت مي گيرد كه ماهي صيد شده ساعتها (عمدتا 12 ساعت) در آب مي ماند و كيفيت خود را از دست مي دهد لذا استفاده از روشهايي مانند لانگ لاين كه كيفيت صيد و ارزش افزوده بالايي دارد ضروري مي باشد. براي استفاده از لانگ لاين  تعيين نقاط مناسب قلاب ريزي و عمق قرارگيري قلابها از فاكتورهاي بسيار ضروري است (George , 1993).

روش کار:

 نقاط مناسب صيد در فاصله 50 كيلومتري از ساحل (Baldeo, 2003) با استفاده از روشهاي محلي صيادان (ولي‌نسب، 1376) و همچنين در صورت امكان با استفاده از رادار و سيستم سونار (MacLennan and Simmonds, 1995) و اكوساندر در طول موج KHz38 و رنج عمقي 500 متر (Bertrand and Josse, 2000) براي تعيين حضور صيد، نوع بستر ، عمق و مناسب بودن محل براي ريختن قلابها تعيين خواهد شد.

 در صيد تون ماهيان از روش قلاب ريزي سطحي استفاده مي شود كه بر خلاف روشهاي كفي و نيمه سطحي ، رشته قلاب سطحي بدون لنگر بوده و آزادانه در سطح آب شناور مي باشد و بين دو بويه راهنما ، طناب اصلي با استفاده از تعدادي شناور در آب معلق مي ماند (George , 1993).

 لاين اصلي مولتي فيلامنت سه رشته‌اي از جنس پلي اتيلن (PE) با قطر 4 تا 11 ميليمتر و طول 50 كيلومتر مي‌باشد. شاخه هاي فرعي[2]  در فواصل 40 تا 50 متر با استفاده از گيره هاي فلزي[3] به لاين اصلي وصل مي شوند. طول هر شاخه فرعي در حدود 28 تا 30 متر و جنس آن در 14 متر اول پلي اتيلن (PE) مولتي فيلامنت و در 14 متر دوم مونوفيلامنت پلي‌آميد (PA) با قطر 8/1ميليمتر مي‌باشد. به منظور جلوگيري از پيچش و تاب خوردن لاين فرعي در محل اتصال قسمت مولتي فيلامنت به مونوفيلامنت از هرزه‌گردهاي 75 گرمي استفاده خواهد شد (حق‌بين، 1375).

 

چرخه صيد به روش  لانگ لاين شامل مراحل طعمه گذاري ، قلاب ريزي ، صيد و بيرون كشيدن قلاب مي باشد. طعمه گذاري معمولاٌ بصورت دستي انجام شده كه طعمه بصورت بلوكهاي منجمد توسط شناور حمل شده و در زمان طعمه گذاري تا حدودي كه بتوان قلاب را از طعمه عبور داد آنرا انجماد زدائي مي نمائيم و بيش از حد نبايد طعمه نرم شود زيرا در زمان قرار گرفتن در آب دريا كيفيت خود را سريعاٌ از دست داده و به راحتي از قلاب جدا خواهد شد كه اسكوئيد از اين نظر كمي مناسبتر بوده و به راحتي از قلاب جدا نمي شود و در صيدهاي صنعتي نيز بيشتر از اسكوئيد، ماهي ساردين و گوشت ماهي قباد استفاده مي شود(Maldeniya , 1996 and Broadhurst and Hazin, 2001). قلاب در سفت‌ترين بخش طعمه قرار داده مي‌شود به طوريكه طعمه به راحتي از قلاب جدا نشود(Gabriel et al, 2005) كه شكل 1. روشهاي اتصال طعمه به قلاب را نشان مي‌دهد.

 شكل1. راههاي مختلف وصل كردن طعمه به قلاب

 رشته قلاب طعمه گذاري شده بصورت مارپيچ در سبد مخصوص قرار داده مي شود. عمليات قلاب ريزي قبل از طلوع آفتاب بين ساعات 03:00 تا 04:00 بامداد از پاشنه كشتي و با كمك وينچ قلاب ريز[4] با سرعت 500 الي 660 دور در دقيقه انجام مي شود كه لاين اصلي با سرعتي ثابت توسط وينچ به دريا ريخته مي شود ( هر 7 ثانيه 50 متر طناب خارج مي‌شود) كه در ابتداي اين لاين راديو بويه قرار گرفته  كه براي مشخص نمودن ابتداي لاين مي باشد و يك نفر در زمان ريخته شدن لاين به دريا گيره شاخه هاي فرعي را به لاين اصلي متصل مي نمايد كه براي برخورداري از فاصله گذاري مطلوب قلابها در حين قلاب ريزي مي‌توان از لاين اصلي علامت‌گذاري شده توسط رنگ اپوكسي ((Broadhurst and Hazin, 2001 و يا از يك زمان سنج زنگ دار استفاده نمود كه در فواصل زماني مشخص زنگ زده و با هر زنگ يك لاين فرعي به لاين اصلي وصل مي شود. در اين بررسي از 1000 رشته قلاب استفاده خواهد شد(روغنيان، 1377 و Baldeo, 2003). بويه‌هاي با وزن 15 كيلوگرم توسط طناب مولتي‌فيلامنت پلي اتيلن (PE) و گيره فلزي در فواصل 400 متر به لاين اصلي متصل مي‌شوند كه بسته به عمق كارگذاري قلابها، طول طناب رابط از 10 تا 40 متر (روغنيان، 1377) تغيير خواهد نمود. هر 8 شاخه فرعي كه در بين دو بويه قرار مي‌گيرد را يك كلاستر مي‌ناميم ((Broadhurst and Hazin, 2001. به فاصله هر 8000 متر يك بويه بزرگ شماره‌دار يا چراغ‌لاين همراه با راديو‌بويه به طناب اصلي وصل مي‌شود (روغنيان، 1377) . به منظور بررسي تاثير نوع طعمه بر ميزان صيد همه 8 قلاب هر كلاستر توسط يك نوع طعمه، طعمه‌گذاري شده كه در كلاسترهاي متوالي نوع طعمه بصورت تصادفي از سه نوع طعمه اسكوئيد هندي Loligo duvauceli ، گوشت ماهي قباد Scomberomorus guttatus و ماهي ساردين Sardinella spp. انتخاب خواهد شد. در كل در حدود 125 كلاستر خواهيم داشت.

 شكل2. شماي كلي از: (الف) نحوه قرارگيري لانگ‌لاين در آب، (ب) لاين فرعي، (ج) گيره فلزي براي اتصال لاين فرعي و بويه‌ها به لاين اصلي، (د) قلاب مورد استفاده در اين بررسي.

 

بعد از گذشت 2 تا 4 ساعت (حق‌بين، 1375) از اتمام قلاب ريزي شناور، راديو بويه در سر لاين اصلي را از آب خارج نموده و سپس شروع به جمع كردن لاين با كمك وينچ مي‌نماييم و در حين جمع كردن لاين، ماهي هاي صيد شده از قلاب و گيره رشته قلاب فرعي از لاين اصلي جدا مي‌شود.

به منظور بررسی کارایی در هر صيد، نسبت مقدار باقي‌مانده طعمه در هر كلاستر، تعداد قلابهاي مفقوده، تعداد ماهي صيد شده، گونه‌هاي صيد شده و سايز آنها ثبت خواهند شد.

 صيد در واحد تلاش با استفاده از رابطه CPUE = C/F بدست آمده كه C ميزان صيد و F ميزان تلاش بر حسب 100 قلاب مي‌باشد. به منظور زيست سنجي ماهيهاي صيد شده به تفكيك گونه بصورت تصادفي نمونه برداري شده و اطلاعات طولي و وزني بترتيب با استفاده از تخته زيست سنجي با دقت Cm 1 و ترازوي عقربه اي با دقت 100 گرم ثبت خواهد شد(Gulland, 1983).

متغيري كه بيانگر ارتباط قلاب و ماهي در هر كلاستر باشد به صورت زير تعريف مي‌شود ((Broadhurst and Hazin, 2001:

 MC بيانگر درصد قلابهايي از هر كلاستر است كه داراي علامتي هستند كه نشان‌دهنده تماس ماهي با قلاب باشد كه Cf تعداد قلابهاي هر كلاستر است كه عمل صيد را انجام داده، Cb تعداد قلابهايي هستند كه طعمه روي آنها نيست، Cd قلابهاي مفقوده در هر كلاستر و Cn تعداد كل قلابها در هر كلاستر(8 عدد) است.

 

 تحقيقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از كشور با تاكيد بر نتايج آنها :

 1.    Baldeo در سال 2003 تغييرات ميزان صيد صيادان محلي را بعد از استفاده وسيع از روش صيد لانگ لاين توسط شناورهاي كوچك 5 تا 12 متري كشور گرانادا بررسي نمود كه در نتايج بررسي وي ميزان صيد ماهي گيدر توسط صيادان بعد از استفاده از سيستم لانگ‌لاين 200 درصد افزايش داشته است. صيادان مذكور بيشتر از لاين‌هاي مونو‌فيلامنت و ارزان قيمت با 400 قلاب استفاده مي‌نموده‌اند. طعمه مورد استفاده در منطقه غالبا پرنده ماهي و ماهي گيش بوده است.

 

2.    Bigelow و همكاران (2002) تاثير استفاده از روش لانگ‌لاين را بر تغييرات ميزان صيد تون چشم درشت Thunnus obesus را در طي سالهاي 1960 تا 1980 در اقيانوس آرام بررسي نمودند كه در اين بررسي افزايش چشمگيري در ميزان صيد اين گونه به دليل استفاده از لانگ‌لاين‌هاي عمقي مشاهده شده است. در اين تحقيق دو فاكتور دما و اكسيژن محلول به عنوان مهمترين عوامل در پراكنش تون‌ماهيان و در نتيجه ميزان صيد اعلام شده‌اند.

3.    Broadhurst  و Hazin در سال 2001 در بررسي تاثير نوع، سايز و نحوه اتصال طعمه به قلاب بر ميزان صيد نيزه ماهي Xiphias gladius به اين نتيجه رسيدند كه ميزان صيد نيزه ماهي توسط قلابهايي كه با اسكوئيد طعمه‌گذاري شده بودند بيشتر بوده ولي در قلابهايي كه توسط ماهيان Scomber spp.  طعمه گذاري شده بودند ميزان كلي و تنوع صيد بيشتر بوده است.

 4.    Ekanayake در سال 1999 مهمترين فاكتورها در نوع و ميزان صيد با استفاده از لانگ‌لاين را طول و عرض جغرافيايي و دماي سطح آب دانسته است. در اين بررسي همچنين اسكوئيد بهترين نوع طعمه شناخته شده است زيرا نسبت به ساير طعمه‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق از جمله ماهي ساردين و مارماهي ماندگاري بيشتري در آب داشته و به راحتي از قلاب جدا نمي‌شود.

5.       Januma و همكاران (2003) در مقايسه ميزان صيد تون ماهيان توسط لانگ‌لاين در استفاده از دو نوع طعمه جگر اسكوئيد ژاپني Todarodes pecificus و طعمه مصنوعي به اين نتيجه رسيدند كه مقدار صيد توسط قلابهايي كه با استفاده از جگر اسكوئيد طعمه‌گذاري شده بودند بيشتر بوده است ولي از نظر آماري تفاوت آنها معني‌دار نبوده‌است از طرف ديگر ميزان صيد ضمني در استفاده از طعمه مصنوعي بيشتر بوده‌است.

 

6.       Kuo و همكاران (2004) در بررسي تاثير دماي سطحي در پراكنش و ميزان صيد ماهي گيدر Thunnus albacares در اقيانوس آرام به اين نتيجه رسيدند كه بهترين دماي آب سطحي براي اين گونه 29 درجه سانتيگراد بوده و در مكانهايي كه دماي سطحي در اين حد بوده، ميزان CPUE بيشترين مقدار را داشته است.

 7.       Maldeniya در سال 1996 وضعيت صيد تون ماهيان ، نوع طعمه‌هاي مورد استفاده، دامنه طولي صيد و ميزان صيد در واحد تلاش شناورهاي لانگ‌لاينر سريلانكا را بررسي و گزارش نموده است. در اين بررسي قايقهاي فايبرگلاس موتوري با طول 6 تا 9 متر و 100 قلاب بيشترين فراواني در صيد لانگ‌لاين منطقه را داشته و طعمه مورد استفاده غالبا شامل ماهي ساردين، پرنده ماهي، گوشت ماهي تون و دلفين‌ماهي بوده است. صيادان مذكور در دوره مونسون با استفاده از تور گوشگير در مناطق نزديك ساحل صيادي نموده و در خارج از اين دوره 20 تا 25 كيلومتر دورتر از ساحل از شيوه لانگ‌لاين استفاده مي‌نمايند. زمان قلاب‌ريزي 5 صبح و مدت زمان قرارگيري قلابها در آب[5] 6 تا 8 ساعت مي‌باشد. گونه غالب صيد، گيدر Thunnus albacares ، طول غالب صيد 130 تا 160 سانتيمتر و متوسط صيد در واحد تلاش 2 قطعه ماهي گيدر در 100 قلاب-ماه بوده است. در اين بررسي ميزان صيد گيدر با دماي سطح آب همبستگي داشته كه بهترين دما c°29 تشخيص داده شده است.

 

منابع مورد استفاده :

 

    1)            حق بين، م.، 1375. صيد با رشته قلاب طويل (لانگ لاين) . معاونت صيد و صنايع شيلاتي. دفتر برنامه‌ريزي و مطالعات. 140 صفحه.

 

    2)            روغنيان، ع.، 1377. عمليات صيد رشته قلاب طويل شناور جهاد پزم. شركت صيد صنعتي ايران. 34 صفحه.

 

    3)            ولي‌نسب، ت.، 1376. مناطق داراي پتانسيل بهره‌برداري مناسب از منابع تن ماهيان در اقيانوس هند با تاكيد بر روشهاي صيد سنتي. موسسه تحقيقات و آموزش شيلات ايران. 64 صفحه.چرا باید ماهی بخوریم ؟

چرا باید ماهی بخوریم ؟

فوائد مصرف ماهی

ماهی خوراک شگفت اور !!!

ماهی غذای سلامتی

ماهي از منابع غني فلوئور در سلامت و استحكام دندان‌ها و در پيش گيري و پوسيدگي دندان تاثير مهمي‌دارد. پس با مصرف ماهي مي‌توانيم به سلامت و استحكام دندان‌هاي خود كمك كنيم. ماهي دريا از بهترين منابع يد به حساب مي‌آيد. يد يكي از مواد مغذي است كه تاثير مهمي‌در سلامت انسان دارد. يد در رشد اثرات قابل توجهي دارد و كمبود آن موجب اختلال در رشد و كوتاهي قد مي‌شود. بنابراين مصرف ماهي به مقدار كافي در دوران رشد ضروري است. يد هم چنين در تكامل سيستم عصبي نقش مهمي‌دارد و چنان چه خانم‌ها در دوران بارداري مبتلا به كمبود شديد يد باشند، كودكانشان علاوه بر اختلال در رشد جسمي ‌دچار عقب افتادگي ذهني نيز مي‌شوند . هم چنين كمبود يد در شير مادر مي‌تواند منجر به اختلال در رشد جسمي‌ و ذهني كودك شيرخوار شود.
مصرف ماهي "2" تا"3" بار در هفته در برنامه غذايي مادران باردار و شيرده مي‌تواند اثرات مثبتي در رشد جسمي‌و ذهني جنين و نوزاد داشته باشد. نقش ديگري كه يد در سلامت انسان به عهده دارد تاثير آن در متابوليسم مواد انرژي‌زا است. كمبود يد موجب كاهش متابوليسم مواد انرژي‌زا در بدن شده و در نتيجه منجر به افزايش وزن و چاقي مي‌شود. يد در توليد مثل نيز مؤثر است و افراد مبتلا به گواتر ناشي از كمبود يد دچار اختلال در توليد مثل خواهند شد. مصرف ماهي و آبزيان مي‌تواند نياز انسان را به يد تامين كرده و از بروز عوارض ناشي از كمبود يد پيش‌گيري كند.
ماهي از منابع خوب فسفر محسوب مي‌شود. فسفر ماده اي است كه همراه كلسيم در سلامت و استحكام استخوان ها تاثير مهمي‌دارد. ماهي‌هايي كه با استخوان مصرف مي‌شوند مانند ماهي كيلكا و ساردين علاوه بر خواصي كه براي انواع ماهي‌ها ذكر شد حاوي مقدار قابل توجهي كلسيم نيز مي‌باشند. بنابراين در رشد، استحكام و سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها مؤثرند.
ماهي و آبزيان با داشتن خواص تغذيه‌اي بسيار خوب مي‌توانند قسمت اعظم نيازمندي‌هاي تغذيه‌اي ما را تامين كنند. علاوه بر آن به علت داشتن تركيبات خاصي كه در چربي بدن آنها وجود دارد در پيشگيري از بسياري امراض و كنترل و درمان بيماري‌هاي مختلف نقش مهمي‌به عهده دارند.

fish3.bmp

وزارت بهداشـت و درمـان استرالیا طبق تحقیقات اخیر خود اعلام نموده که شهروندان استرالیایی می بایست در رژیم غـذایی خـود بیشــتر از ماهی استفاده کنند. ماهی دارای چــــربی بسیار پایینی می باشد، میزان پروتئین در آن بالا بــــوده و منبع مناسب اسید های چرب امگا ۳ می باشد.
تحـــــقیقات گویای این مطلب هستند که استفاده مکرر از ماهی در وعده های غذایی– یک یا دو وعده در طول ه – ریسک ابتلا به بیماری در هر سنی را کاهش می دهد.
 از این نوع بیماری ها می توان به آسم در کودکان و سرطان پروستات در بزرگسالان اشاره کرد. اگر بخواهیم که مزایای ماهی در طبخ از میان نرود، بهتر است آنرا بصورت آب پز، بخار پز، و کبابی مصرف کنیم.

مزایای مصرف ماهی

تنگی نفس (آسم) – کودکانی که در رژیم غذایی آنها ماهی وجود دارد نسبت به سایر کودکان، کمتر مبتلا به بیماری آسم می شوند.
مغز و چشم – به این دلیل که ماهی سرشار از اسید چربی به نام امگا ۳ می باشد، سلامت بافت های ویژه مغز را تضمین نموده و سلامت شبکیه چشم را نیز به مراتب ارتقا می بخشد.
بیماری های قلبی-عروقی – اگر به طور هفتگی از ماهی مصرف شود، ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و به ویژه سکته تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند چرا که ماهی از لخته شدن خون جلوگیری نموده، قابلیت ارتجاعی رگ های خونی را بهبود می بخشد، فشار خون را کاهش می دهد، چربی خون را پایین می آورد و کلسترول “خوب” خون را نیز افزایش می دهد.
از دست دادن حافظه – افراد مسنی که در طول هفته حداقل یک مرتبه از ماهی و یا سایر خوراک های دریایی استفاده می کنند، خطر کمتری در ابتلا به بیماری های مربوط به از دست دادن حافظه از جمله آلزایمر آنها را تهدید می کند.

 

fish2.bmp

افسردگی – افرادی که به طور مستمر از ماهی استفاده می کنند کمتر دچار افسرگی می شوند. (افسردگی ارتباط مستقیم با میزان امگا ۳ موجود در مغز دارد.)
دیابت – ماهی به افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستند کمک می کند تا راحت تر بتوانند میزان قند موجود در خون خود را کنترل کنند.
بینایی – کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند و مادران آنها در رژیم غذایی خود از ماهی استفاده می نمایند دارای قدرت بینایی بهتری نسبت به سایر کودکان می باشند. دلیل این امر ذخیره امگا ۳ در شیر مادر و انتقال آن به کودک می باشد.
بیماری های التهابی – مصرف مکرر ماهی علائم بیماری هایی نظیر رماتیسم مفصلی، سوریاس، و بیماری هایی که منجر به ایجاد نقص در سیستم ایمنی بدن می شوند را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
وضع حمل زودرس – مصرف ماهی در طول دوران بارداری، امکان زایمان کودک نارس و همچنین زایمان زود هنگام را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
غذاهایی که سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند

میزان روزانه امگا ۳ پیشنهادی که از طریق ماهی به بدن می رسد ۲۰۰-۶۰۰ میلی گرم برآورد شده است. این میزان برای گیاهان رقمی در حدود ۱-۲ گرم می باشد.

انواع ماهی های مختلفی که در این قسمت معرفی شده اند، در هر وعده شامل ۶۰ گرم امگا ۳ هستند.

ماهی آزاد (تازه) ۱٫۲۰۰ mg
ماهی دودی ۱٫۰۰۰ mg
ماهی تن ۵۰۰ mg
ساردین ۱٫۵۰۰ mg
ماهی قزل آلا (تازه) ۳۵۰ mg
نیزه ماهی ۳۰۰ mg
کوسه ماهی (فلس دار) ۲۵۰ mg
کالاماری ۲۰۰ mg
شاه ماهی، آبالون (نوعی صدف دریایی) ۱۷۰ mg
انواع ماهی های دریایی ۷ mg
در این قسمت میزان امگا ۳ موجود در ۶۰ گرم از سایر غذاها درج شده است:

دو برش نان سفید به همراه روغن ماهی ۲۷ mg
یک تکه گوشت گاو و یا گوساله ۴۰ mg
تخم مرغ به همراه روغن ماهی ۲۰۰ mg
مارگارین غنی شده با روغن ماهی ۶۰ mg
یک تخم مرغ معمولی ۴۰ mg
بهترین منبع امگا ۳ ماهی است نه قرص ها و کپسول های روغن ماهی

 

کارشناسان تغذیه در اسپانیا با مطالعه روی عادات تغذیه‌ای مردم این کشور دریافتند که مصرف ماهی روشی مناسب و موثر برای درامان ماندن از بیماری دیابت است.

به گزارش ایسنا، ‌دکتر مرسدس سوتوس پریتو از دانشگاه والنسیا که این مطالعه را روی 945 زن و مرد 55 تا 80 ساله انجام داده متوجه شده است که مصرف ماهی خطر ابتلا به دیابت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

به گفته دکتر پریتو، این شرکت کنندگان در معرض خطر مشکلات قلبی و عروقی بودند.

به نوشته روزنامه تلگراف، خوردن گوشت قرمز به میزان زیاد، ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش خطر مشکلات قلبی، افزایش فشار خون، دیابت و کاهش طول عمر اساسا به دلیل ابتلا به سرطان و بیماریهای قلبی دارد.

در بررسی جدید که در مجله اسپانیایی «تغذیه بیمارستان» منتشر شده، تاکید شده است که در عوض، مصرف ماهی بعنوان جزء اصلی در رژیم غذایی مدیترانه‌ای، مزایای بسیاری برای حفظ سلامت قلب دارد و در واقع افزایش مقدار چربی امگا -3 ماهی در سلول‌های عضلات اسکلتی، حساسیت انسولینی را بهبود می‌بخشد و این امر موجب کاهش خطر بروز دیابت می‌شود.

تحقیقاتی که در مورد مصرف ماهی در پیشگیری از سکته قلبی انجام شده نشان داده است که مقدار موثر مصرف عبارت است از خوردن حداقل هفته ای ۲ بار از ماهی های چرب به مقدار تقریبا ۳۰ گرم . مصرف این مقدار ماهی معادل مصرف ۵۰۰ میلی گرم اسیدهای چرب امگا ۳ در روز می باشد .

در مورد روش طبخ دو نکته اساسی وجود دارد ، پرهیز از پختن زیادی و سرخ کردن با روغنهای مضر. بهتر است ماهی به شکل آب پز یا با اندکی روغن زیتون پخته شود.

 آموزش پختن ماهی حلوا شکم پر | www.Alamto.Com

رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در کشور 8 کیلوگرم است، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، سرانه مصرف ماهی باید به 15 کیلوگرم برسد.

غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب افزود: در صورت اجرایی شدن برنامه ها، رساندن میزان مصرف سرانه ماهی به 15 کیلوگرم اقدام مؤثری در زمینه ترغیب مردم به استفاده از غذاهای سالم است.

این مقام مسئول همچنین درباره کاهش اعتبارات سازمان شیلات گفت: با توجه به اینکه در نخستین سال از برنامه پنجم توسعه هستیم، اعتبارات شیلات نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

وی ادامه داد: اعتبارات ازطریق صندوق توسعه ملی، کمیته فنی اعتبارات، منابع داخلی همچنین سرمایه در گردش بالغ بر 260 میلیارد تومان برای سال 90 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه ماهی 8 کیلوگرم است، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان سرانه مصرف ماهی باید به 15 کیلوگرم برسد.