امروز: پنج شنبه، 3 بهمن 1398

رازبورای قرمز


Trigonostigma heteromorpha - Rasbora heteromorpha - RedRasboraنام علمی :  Rasbora heteromorpha , Trigonostigma heteromorpha


نام معمولی : رازبورای قرمز
Red Rasbora , Harlequin Rasbora , Harlequin Fish


خانواده : سیپرینیده  Cyprinidae


راسته : Cypriniformes