نام: مار ماهي طاووسی_Peacock Eel_Spot-Finned Spiny Eel_ Peacock Spiny Eel

نام علمي :Macrognathus siamensis

خانواده :Mastacembelidae

جغرافيا : جنوب شرقی اسیا_جنوب ******

حد اكثر اندازه :تا 30 سانتی متر میرسند.


سایز تانک:تانکی بالغ بر 250 لیتر.


شرايط آب : ph مناسب 6.0 تا 8.0 / dgh مناسب 6_25 / دماي مناسب 22 تا 28 درجه سانتي گراد .

خلق وخو : آنها اغلب خجالتي و صلحجو هستند ، اما گاهي اوقات ماهي هاي كوچك رامي خورند .

تغذيه :انواع كرم هاي سفيد ، كرم خاكي ، كرمهاي خوني و آرتيميا .

سطح شنا :اكثر اوقات نقاط پايين مخزن

جنسيت : قابل تشخيص نيست .

توليد مثل :تخم گزار روي برگ گياهان ، تا به حال تكثير آنها در آكواريوم گزارش نشده است .