سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفر

ماهي هامور نارنجی

grouper

نام فارسی:  هامور نارنجی 
نام بومی :  سومان
نام انگلیسی :  Grouper
نام علمی:  Cephalopholis hemistiktos
تیره: Serranidae

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن:بدن دوکی شکل و کمی از پهلوها فشرده با سر قوی،رنگ بدن نارنجی تا قرمز و روی آن خالهای سفید کوچکی مشاهد می شود.

باله ها : قسمت خاردار  باله پشتی تقریبا با قسمت نرم آن مداومت دارد. باله مخرجی ۳ خار و ۹ شعاع نرم و باله دمی آن مدور گرد است. باله های سینه ای دارای ۱۸-۱۷ شعاع نرم که مدور و موقعیت نسبتا پایینی داشته و باله های شکمی موقعیت سینه ای دارند و دارای یک خار و ۵ شعاع هستند.باله پشتی ۱۱ خار و ۱۶-۱۴ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسها کوچک ،شانه ای و به بدن چسبیده و تا روی سر گسترش می یابد.خط جانبی انحنای جزئی دارد و معمولا فلسهای روی آن کمتر از فلسهای ردیفهای طولی واقع بر زیر و روی آن است.تعداد فلس بر روی خط جانبی ۵۴-۴۶ عدد است.

دندان : دهان بزرگ ،انتهایی ،مایل و اندکی قابل ارتجاع و در هر طرف آرواره پایین 2 ردیف دندان وجود دارد و دسته های دندانهای کرکی شکل در هر دو فک دیده می شود.

طول: بیشینه درازای بدن 40cm و طول استاندارد آن در حدود  ۲0cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع ،پرده های آبششی از هم جدا و به قطعه رایط غیر متصل هستند.پیش سرپوش آبششی دارای لبه دندانه دار و سر پوش آبششی به 3 خار منتهی می شود.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و غالبا در میان جزایر  مرجانی سکونت دارند.بعضی از گونه ها در آبهای شیرین زندگی می کنند و حرکات بطی بر روی بستر آبها داشته ولی غالبا به صورت گروهی در لابه های میانی آبهای دریا شنا می کنند .

تغذیه : از ماهیان گوشتخوار و درنده هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریای گرمسیری تا معتدله و نیمه قطبی دنیا

تولیدمثل : جزء ماهیان تخمگذار هستند و تخم ریزی آنها در مناطق صخره ای و بستر های مرجانی صورت می گیرد.زمان تخم ریزی با توجه به تغییرات از اسفند تا خرداد ماه و اوج تخمریزی در اردیبهشت ماه است .

سایر مشخصات: معمولا حالت دو جنسی یا هرما فرودیت دارند

ارزش اقتصادی: از ماهیان خوراکی عالی محسوب می شود.

روش صید: ترال ،گوشگیر ،تور پایه چوبی،قلاب

0
--
0
0 نفر

ماهی هامور معمولی

group-fishs 

نام فارسی:  هامور معمولی 
نام بومی :  سومان
نام انگلیسی :  Thornyeek grouper
نام علمی:  Epinephelus diacanthus
تیره: Serranidae

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن:بدن مستطیلی شکل و کشیده  و با سر قوی و بزرگ ، رنگ بدن عموما زرد نخودی با 5 نوار تیره عمودی کم و بیش مشخص و بخش شکمی سر و بدن متمایل به قرمز است.

باله ها: قسمت خاردار باله پشتی تقریبا با قسمت نرم آن مداومت دارد.باله مخرجی ۳ خار  و باله های سینه ای مدور و موقیعت نسبتا پایینی دارد.  باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و یک خار و ۵ شعاع دارند و باله دمی آن گرد است..باله پشتی ۱۱ خار و ۱۷-۱۵ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسهای شاخه ای و به بدن چسبیده و تا روی سر گسترش می یابند خط جانبی انحنای جزئی دارد و معمولا فلسها روی آن کمتر از فلسهای ردیفهای طولی واقع بر روی و  زیر آن است.روی خط جانبی  ۶۰-۵۳ فلس سوراخدار دارد.

دندان: دهان بزرگ ،انتهایی،مایل و اندکی قابل ارتجاع و در هر طرف آرواره پایین 2 ردیف دندان وجود دارد و دسته های دندانهای کرکی شکل در هر دو فک دیده می شوند.

طول:بیشینه درازی بدن52cm و طول استاندارد آن 42cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی  از هم جدا و به قطعه رابط غیر متصل هستند.پیش سر پوش آبششی دارای لبه دندانه دار و سرپوش آبششی به ۳ خار منتهی می شوند.سوراخهای جلوی  بینی لوله ای شکل با یک زبانه بزرگ عقبی است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی: اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و غالبا در میان جزایر مرجانی سکونت دارند ، بعضی از گونه ها در آبهای شیرین زندگی می کنند،حرکات بطی بر روی بستر آبها داشته ولی غالبا بصورت گروهی در لایه های میانی آبهای دریا شنا می کنند.این ماهی گونه ای کفزی بوده و در آبهای نزدیک به ساحل زیست می نماید.

تغذیه : از ماهیان گوشتخوار و درنده هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان،  دریاهای گرمسیری تا معتدله و نیمه قطبی دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار هستند.تخم ریزی در مناطق صخره ای و بستر های مرجانی صورت می گیرد.زمان تخم ریزی با توجه به تغییرات از اسفند تا خرداد ماه و اوج تخمریزی در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.سن آن 3 تا 4 سال برآورد شده است.

 

سایر مشخصات:معمولا حالت دو جنسی یا هرمافرودیت دارند.

ارزش اقتصادی:از ماهیان خوراکی عالی محسوب می شود.

روش صید: ترال ،گوشگیر ،تور پایه چوبی ،قلاب

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید