سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفر

روش زدن کرم خاکی به قلاب

انواع روش زدن کرم خاکی به قلابانواع روش زدن کرم خاکی به قلاب کرم خاکی از
دیر باز برای ماهیگیری استفاده شده و
عنوانی جادوئی به خود اختصاص میدهد

این نوع کرم را باید از
مکانهائی تهیه کرد که خاکش کود شیمیائی و
حیوانی نداشته باشد در غیر این صورت بوی
اوره موجود در کرم ماهی را فراری میدهد

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش که
معمول است قلاب را از نیمه بدن کرم وارد و
قلاب را از درون شکم کرم عبور داده تا
بدنه قلاب کاملا پوشیده شودسپس نوک آن را
خارج میکنیم

در این روش قلاب کاملا پوشیده
و دوقسمت ابتدا و انتهائی کرم آزادانه در
آب حرکتهای وسوسه انگیز ازخود نشان
میدهند

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش
دیگر قلاب را در شکم کرم به موازات عبور
نداده و فقط از بغل عبور میدهیم

در این روش میتوان کرمهای
بیشتری قرار داد و ماهی های بزرگتری را
فریب داد

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش تکه
ای از کرم را برش داده و قلاب را از شکم
کرم عبور داده و به شکل رو برو در می آوریم

این روش مختص ماهیهای متوسط
است


بیشترین کاربردش برای روش
ماهیگیری با شناور است

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش هم
فقط تکه ای از کرم را به نوک قلاب میزنیم

برای ماهیهای ریزمنبع : http://www.mahigiran.com

0
--
0
0 نفر

روش به قلاب زدن ماهیانواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
تبدیل ماهیهای
کوچک به طعمه برای ماهیهای گوشتخوار بزرگ
مناسب ترین است

اما باید از ماهیهایی
استفاده شود که دارای بوی قوی هستند


انواع روش به قلاب زدن ماهی
در روش مقابل
به وسیله کمی سیم که از حفره چشمی ماهی
عبور داده ایم به شکم قلاب وصل میکنیم

در این روش  میتوانیم چند
قلاب دیگر نیز بر بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش از
دو قلاب استفاده میکنیم

در ابتدا شکم ماهی را پاره
میکنیم


دوم نوک یکی از قلابها را از
شچم قلاب دیگر عبور داده تا به هم وصل
شوند مانند روبرو سپس چشم قلاب بالاتر را
از داخل شکم ماهی عبور داده و از دهان آن
خارج میکنیم و به نخ اصلی وصل میکنم حال
که حردو قلابها درون شکم ماهی است ماهی را
با نخ نازکی می پیچیم تا قلابها بیرون
نریزد


در شکل روبرو هنوز قلابها را
در بدن ماهی جاسازی نکرده است


انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش دو
قلاب را به فاصله ای از هم وصل میکنیم سپس
مانند روبرو در بدن ماهی  فرو می کنیم

بهتر است که قلاب بالائی را
برای استحکام بهتر اول از دم ماهی عبور
دهید تا هنگام پرتاب ماهی از قلاب جدا
نشود

انواع روش به قلاب زدن ماهی
انواع روش به قلاب زدن ماهی
در این روش
ماهی را به دو نیم کرده و قلاب خاردار
پایه بلندی را از درون شکم عبور داده و از
دهان ماهی خارج می کنیم

اگر چنین قلابی در دسترس
نباشد می توان برای ادامه قلاب از نخ یا
گیره استفاده کرد


یا نوک قلاب را از نمیه بدن
ماهی خارج کرد


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این روش بیشتر
برای صید هامور و بارا کودا و ماهیهای
دریای جنوب استفاده میشود

در این روش دم ماهی مرکب را
بانخ به هرزه گرد وصل می نیم سپس ریسه های
تک تک قلابی را از هرزه گرد آویزان و در
بدن ماهی مرکب فرو میکنیم


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این روش
بهترین و مناسب ترین روش برای لانسه کشی
است

تکه سربی را مانند شکل روبرو
به زیر سر ماهی وصل می کنیم و اگر وزنه
میله ای داشته باشیم نیز میتوانیم درون
دهان ماهی فرو کنیم


سپس قلابی را که از نخ اصلی
منشعب شده است را درون بدن ماهی فرو کنیم

انواع روش به قلاب زدن ماهی در روشهای
بالا اکثرا از نیمه بالائی بدن ماهی
استفاده میشد

 ولی در این روش که به
کفخواب معروف است


قلاب را از کناره دم ماهی
عبورداده و از سمت دیگر خارج میکنیم و به
عبارتی ماهی را میدوزیم

این روش نیز
ساده است

هرزه گردی را به نخ اصلی وصل
کرده و دو ریسه به آن وصل میکنیم


سپس تکه ای ماهی را برش داده و
دو قلاب را که از هرزه گرد آویزان است
درون آن مخفی می کنیم


انواع روش به قلاب زدن ماهی
این ریسه شکل
کلی ساخت ریسه برای طعمه ماهی است
منبع : http://www.mahigiran.com

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید