سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

خورشيد ماهي

خورشيد ماهي (Mola mola)يكي از زيباتزين ماهيان مناطق گرمسيري و اقيانوسهاي آزاد مي باشد . دم كوتاه جانور مانند روباني ازباله پشتي تا باله شكمي امتداد داشته وهر دو باله پشتي وشكمي به شدت باريك ودراز شده اند اين عوامل باعت شده كه سرعت شناگري جانور به شدت تحليل يابد به طوري كه معمولاً به يك سمت بروي سطح آب دريا قرار گرفته وبه كندي با باله هاي جانبي خود شنا مي كند .كندي سرعت جانور به حدي است كه ميتوان به اساني آن را از سطح آب دريا برداشت خورشيد ماهي ,عكس خورشيد ماهي ,توليد مثل خورشيد ماهي, صيد و شكار خورشيد ماهي, انواع خورشيد ماهي ,فيلم خورشيد ماهي, مشخصات خورشيد ماهي ,تخم ريزي خورشيد ماهي, پخت خورشيد ماهي, رنگ خورشيد ماهي ,بيماري خورشيد ماهي ,انواع خورشيد ماهي ,.

جراح ماهیان
 1. جراح ماهی قهوه‌ای
منقار ماهیان
 1. منقار ماهی شکارچی
کفشک ماهیان چپ‌رخ
 1. کفشک پرلکه
‌‎خاروماهیان‌
 1. خارو باله سفید
دهان لانه ماهیان
 1. دهان لانه دونواری
 2. دهان لانه خالدار
میگو ماهیان
 1. میگو ماهی
نوار ماهیان
 1. نوار ماهی
پهن‌ماهیان
 1. پهن‌ماهی (فلوندر)
پروانه ماهیان
 1. پروانه ماهی سه نواری
خامه ماهیان
 1. خامه ماهی
گربه ماهیان دریایی
 1. گربه ماهی خاکی
 2. گربه ماهی بزرگ
گالیت ماهیان
 1. گالیت معمولی‌
خارپشت ماهیان
 1. خارپشت ماهی لب‌منقاری
زبان گاو ماهیان
 1. زبان گاوی درشت پولک
 2. زبان گاوی چهارخط‌
گیش ماهیان
 1. مقوا گوژپشت
 2. گیش میگوئی
 3. گیش باله سیاه
 4. گیش شکم شیاری
 5. گیش گوشه سیاه
 6. گیش دراز باله
 7. گیش درخشان
 8. گیش بال‌افشان
 9. گیش خال سفید
 10. گیش پهن
 11. گیش بزرگ
 12. گیش ریز
 13. پر و دم سیاه
 14. پر و چشم درشت
 15. گیش طلائی
 16. کتو
 17. حلوا سیاه
 18. سارم دهان بزرگ
 19. گیش چشم درشت
 20. گیش زرد خط‌
 21. سارم تیره
 22. پرستو ماهی هندی
 23. مقوا چانه دراز
 24. گیش دهان سفید
سگ ماهیان
 1. گواف کوچک‌
 2. ساردین رنگین کمان
 3. شمسک بزرگ
 4. شمسک کوچک‌
 5. گواف رشته‌دار
 6. ساردین پهلو طلائی
 7. ساردین روغنی
 8. ساردین دم سیاه‌
 9. صبور
عروس ماهیان
 1. عروس ماهی نواری
 2. عروس ماهی منقوط‌
چسبک ماهیان
 1. چسبک ماهی
موتو ماهیان
 1. موتو هندی
 2. لچه دهان بارنجی
شینگ ماهیان
 1. شینگ ماهی
 2. لب لوله ماهیان
 3. لب لوله ماهی قهوه‌ای
چغوک ماهیان
 1. چغوک رشته دار
 2. چغوک شفاف
 3. چغوک پشت طلائی
سنگسر ماهیان
 1. خنو خاکستری
 2. خنو لیموئی
 3. خنو زرد باله
 4. خنو خال سیاه
 5. خنو گوش قرمز
 6. سنگسر شش خط
 7. سنگسر معمولی
 8. سنگسر چهارکله
 9. سنگسر مخطط‌
 10. نیم منقار ماهیان
 11. نیم منقار جهنده
سنجاب ماهیان
 1. سنجاب ماهی
نیزه ماهیان
 1. بادبان ماهی
 2. نیزه ماهی سیاه
 3. چرم باله ماهیان
 4. چرم باله برتری
زمرد ماهیان
 1. زمرد ماهی دم جاروئی
گیش ماهیان دروغین
 1. گیش دروغین
پنج زاری ماهیان
 1. پنج زاری باله نارنجی
 2. پنج زاری خال سیاه‌
 3. پنج زاری بزرگ‌
 4. پنج زاری مزین
 5. پنج زاری کج پوزه
شهری ماهیان ( گدیر )
 1. شهری دم زرد
 2. شهری گوش قرمز
 3. شهری دراز صورت قهوه‌ای
 4. شهری معمولی
سه دم ماهیان
 1. سه دم ماهی
سرخو ماهیان
 1. سرخو حرا
 2. سرخو بنگال
 3. سرخو خونی ( چمن )
 4. سرخو خال سیاه
 5. سرخو معمولی ( کریزغ )
 6. سرخو مخطط زرد
 7. سرخو چشم درشت
 8. سرخو مالاباری
 9. سرخو پنج خط‌ (چگال )
 10. سرخو قهوه‌ای ( سیاه - صبیتی )
 11. سرخو هشت خط‌
 12. سرخو کج پولک
ماه ماهیان
 1. ماه ماهی
خورشید ماهیان
 1. خورشید ماهی اقیانوسی‌
تک خار ماهیان
 1. تک شاخ ماهی خاکستری
 2. تک شاخ ماهی مشبک‌
بز ماهیان
 1. بز ماهی سرخ جامه
 2. بز ماهی زرد جامه
 3. بز ماهی نوار آجری
مار ماهیان دریائی‌
 1. مارماهی زرد
 2. مارماهی تیزدندان ( زالوس )
 3. گوازدیم دریائی‌
 4. گوازدیم لکه دار
 5. گوازدیم چشم درشت
 6. گوازدیم تک نوار
 7. مارماهی پوزه کند
خفاش ماهیان
 1. خفاش ماهی
زمین کن ماهیان
 1. زمین کن خال باله  ( نایت )
 2. زمین کن دم نواری
راشگو ماهیان
 1. راشگو معمولی
 2. راشگو مخطط‌
 3. راشگو شش خط‌
فرشته ماهیان
 1. هاماد
تی‌بر ماهیان
 1. ماهی حوض دریا
کفشک ماهیان تیزدندان
 1. کفشک تیزدندان
طوطی ماهیان
 1. طوطی ماهی یشمی‌
 2. طوطی ماهی زرد پولک
 3. طوطی ماهی ایرانی‌
زورک ماهیان
 1. زورک
شوریده ماهیان
 1. میش ماهی  ( کر )
 2. مشکو لکه‌دار
 3. شوریده‌ ( موش دندان )
 4. مشکو سیاه
 5. شبه شوریده چشم درشت
 6. میش ماهی منقوط‌
تون ماهیان
 1. بچه زرده ( البک )
 2. زرده
 3. هوور مسقطی‌
 4. طلال ( سیمل )
 5. قباد ژاپنی
 6. شیرماهی
 7. قباد
 8. گیدر
 9. هوور
 10. عقرب ماهیان ( گوزک )
 11. زنبور ماهی خال چشمی
 12. گزنده ماهی
 13. سگ ماهی خال سیاه
 14. خروس دریا
هامور ماهیان
 1. هامور سیاه‌
 2. سمن آجری
 3. هامور خال نارنجی
 4. هامور منقوط قهوه‌ای
 5. هامور معمولی‌
 6. هامور پنج نواری
 7. هامور خط شکسته
 8. هامور خاکی
 9. هامور مالاباری
 10. هامور کله زیتونی منقوط‌
شورت ماهیان
 1. شورت
کفشک ماهیان راست سرخ
 1. کفشک گرد
 2. کفشک ریز
 3. کفشک گورخری
شانک ماهیان
 1. شانک دو نواری ( گر )
 2. صبیتی
 3. شانک زرد باله
 4. کوپر
 5. سیم دندان نما
گیجار ماهیان
 1. گیجار منقوط‌
 2. گیجار بزرگ
حلوا سفید ماهیان‌
 1. حلوا سفید
یلی ماهیان
 1. یلی چهارخط‌
 2. یلی خط‌کمانی
 3. یلی درشت پولک
بادکنک ماهیان چهاردندانی ( گارگپ ) بادکنک ماهی قهوه‌ای
 1. بادکنک ماهی زیتونی
 2. بادکنک ماهی صاف‌
سه‌خار ماهیان
 1. سه خاره خلال
 2. سه خاره پوزه‌کوتاه
یال‌اسبی ماهیان‌
 1. یال‌اسبی بزرگ
 2. گربه کوسه ماهیان
 3. گربه کوسه عربی‌
 4. گربه کوسه لکه‌دار
کوسه ماهیان
 1. کوسه وحشی
کوسه ماهیان سرچکشی ( کولی بیلی )
 1. کوسه سرچکشی
کوسه ماهیان ژرفزی
 1. کوسه گورخری
کوسه ماهیان دراز دم
 1. کوسه دم دراز
کوسه ماهیان درنده
 1. کوسه چانه سفید
 2. کوسه نوک‌تیز
 3. کوسه باله‌سیاه‌
 4. کوسه ببری
 5. کوسه چاک‌لب‌
کوسه ماهیان مرموز
 1. کوسه قلاب دندان
پوماهیان
 1. پو گزنده
 2. پو چهارگوش
 3. پو پلنگی‌
 4. پو دوخار
 5. پو دم‌پری‌
رامک ماهیان
 1. رامک خالدار
 2. رامک مخطط‌
 3. رامک خط کمانی
 4. شبه سوس‌
 5. شبه سوس خالدار
سپر ماهیان دوپوزه
 1. سپر ماهی دوپوزه‌
سوس ماهیان
 1. سوس بزرگ
سپر ماهیان برقی
 1. سپر ماهی برقی ایرانی‌

انواع ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

علت نامگذاري جانور واضح است بدن پهن و ديسك مانند جانور به همراه رنگ نقره اي آن باعث مي شود نور خورشيد منعكس شده و ماهي مانند خورشيدي بر سطح آب بدرخشد . گوشت خورشيد ماهي مزه خوبي ندارد و باعث شده از شكار انسان در امان بماند هر چند كه ساختار مورفولوژيكي جانور و عدم تطابق با محيطهاي جديد بنا بر اصل تكامل باعث خاموشي تدريجي وانقراض اين جانور خواهد شد.

خورشيد ماهي در مكانهاي نيمه عميق و كم عمق اقيانوسها ( تا دويست متري ساحل ) زندگي ميكند اندازه طبيعي آن تا سه متر و وزن آن بالغ بر صد كيلوگرم مي رسد . بزرگترين نوع اين ماهي در سال 1908 در فيوناي استراليا به وزن 2235 كيلوگرم صيد شد!

با وجود دندانهاي زياد و تيزي كه در دهان كوچك جانور وجود دارد خورشيد ماهي عموما از هيدروزوئر ها و شانه داران كوچك دريا تغذيه مي كند . در حال حاضر تعداد آنها بسيار كاهش يافته و تا سالها بعد حضور چندين هزارساله خود در اقيانوسها را پايان داده و براي هميشه خاموش مي شوند .

ارسال دیدگاه

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ