امروز: جمعه، 20 تیر 1399

رد ترور (Red terror)
خانواده : سیکلیده ها (سیچلایدها)


محل زندگی : آمریکای مرکزی


 سایز : نرها 20 اینچ ( 50 سانتی متر ) ماده ها 12 اینچ ( 30 سانتی متر ) اما در اکواریوم 38 سانتی متر بیشتر رشد نمی کنن


 نام عامیانه : Red Terror, Festa's Cichlid


 دمای مناسب : 25-29 درجه سانتی گراد


 سختی آب : 6 – 8