امروز: دوشنبه، 18 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت

  عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت 

از طرف: صادق نوربخش

تاريخ صيد: 3/91

مکان ماهيگيري: بازفت

پيام: شکار ماهي قزل با غلاب تعداد 288 صادق نوربخش

 

عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت
عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت