انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: کپور وحشی رودخانه ای
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;">محل زندگی:</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;">در عمق بالای رودخانه که جریان آب به کندی پیش می رود و پوشیده از گیاه,جلبک یا موانع طبیعی و مصنوعی مثل تنه شکسته درختان و یا پایه پل ها و... بهترین محل برای زندگی کپور وحشی رودخانه ای می باشد.البته با توجه به دمای متغیر آب رودخانه,کپورها با دسته های 2 الی چند تایی همواره به گشت زنی در آب برای پیدا کردن غذا با هم به رقابتی شدید و تنگاتنگ می پردازند.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;">تغزیه:</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;">بطور کل میتوان گفت که کپور وحشی تقریبأ همه چیز خوار است و رژیم غذایی خود را مرتبأ تغیر می دهد,از خزه و جلبک گرفته تا تخم ماهی و لارو حشرات,انواع غلات ومیوه ها را در شامل می شود.بستگی به وزن و اندازه با کمال میل به خوردن لاشه و قورباغه نیز رغبت خاصی از خود نشان میدهد</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;">تخم ریزی:</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;">کپور وحشی معمولأ در دمای بین 15 الی 25 درجه سانتی گراد در آبهای آرام با بستر شنی نرم بین گیاهان آبی انبوه و متراکم در عمق کم رودخانه اقدام به تخم ریزی میکند.</span></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;">ارادتمند: &nbsp;مهدی23</span></span></span></span></span></span></span></p>