انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت ...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت ...

تغییرات کیفیت آب، به‌ویژه افزایش غلظت آمونیاک، ممکن است به مرگ آبزیان منجر شود. این تحقیق به‌منظور مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت در حذف آمونیاک (نیتروژن کل آمونیاکیTAN=) از پساب یک سیستم حمل بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در کیسه‌های پلاستیکی40 لیتری انجام شد. میزان حذف آمونیاک در غلظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تیمارهای حذف‌کنندۀ آمونیاک 0، 5، 10 و 15 گرم در لیتر طی دو زمان 12 و 24 ساعت و با سه تراکم 20، 50 و 80 بچه‌ماهی در هر کیسه مورد سنجش قرار گرفت. افزایش میزان حذف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمونیاک، تراکم ماهی و زمان، به‌طور معنی‌داری، به‌ترتیب سبب کاهش، افزایش و افزایش TAN می‌شود (P<0.001). در این آزمایش اثر تراکم و زمان بسیار مشهود بود. بین زئولیت و کربن فعال حاوی کشت باکتریایی در حذف TAN، تفاوت بسیار معنی‌داری یافت شد (P<0.001). زئولیت، در مقایسه با کربن فعال، نتایج رضایت‌بخش‌تری را نشان داد.


http://jne.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=36322