انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: آشنايي با اردك ماهي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]آشنايي با اردك ماهي[/rtl]
[rtl]براي صيد اين ماهي بهتراست اول با مكانيسمزيستي اين ماهي حيرت آور آشنا شويم. اين ماهي از يك زير دريايي پيشرفته هم مجهزتر است و واز هر لحاظ ازارجحيت بيشتري برخوردار است.[/rtl]
[rtl]شكل ظاهري[/rtl]
[rtl]اردك ماهي بدني كشيده وباريك دارد با بالههايي پهن و كوتاه كه حركت ماهي را كنترل شده و دقيق مي نمايند و دم اين ماهي بسيار قوي و مناسب حمله هاي بسيار سريع است.شكلظاهري اين ماهي بسيار شبيهماهيهاي شكارچي دريا چون باراكودا است  و اين دليلي براي مهاجرتهاي طولاني  و حملاتسريع اين ماهي است.تراكمو تجمع باله ها به اين ماهي امكان طي مسافتهايطولاني را در زمان كوتاه مي دهد.اين ماهي همچون ديگر ماهي ها قدرت كنترل بر رنگدانه هاي پوست خود را دارد  لذا مي تواند بسته به عمق از تيرگي پوست خود بكاهد يا به آن بيافزايد.اين ماهي از استتار فوق العاده بالاييبرخوردار است و ميتواندبا محيط خود از استتار بسيار بالايي بهره گيرد. در ايران دو نمونه اردك ماهي پلنگي و ببري وجود دارد اين تفاوت از خالهاي روي بدن اين ماهيبه وضوح قابل تشخيصاست.نوع پلنگي آن كمي مايل به نارنجي يا قهوه اي روشن است اما نوع ببري آن بيشتر مايل به طوسينقره اي است و خطوط بدن اين ماهي راه راه استاما در نمونه پلنگي آن بيشتر لكه هاي سفيد در بدن ديده مي شود و خطوط راه راه بسيار كمتر بوده يا وجود ندارند.[/rtl]
[rtl][تصویر:  image002.jpg][/rtl]
[rtl]خط جانبي[/rtl]
[rtl]اين ماهي نيز چون ديگرماهيها داراي خطوطيدر دو طرف بدن است كه به موازات هم و در امتداد طول بدن ماهي كشيده شده اند. اين خطوط كوچكترين ارتعاشات و جريانهاي بسيار ضعيف الكتريكي را احساسنموده و همچنينميزان تركيبات شيميايي موجود در آب را تحليل مي كند و درعين حال ارتفاع ماهي را از سطح آب مي سنجد و نقطه مكاني را به ماهي اطلاع مي دهد.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تركيب دهان و فكها[/rtl]
[rtl]اردك ماهي داراي  دهاني پهن با دندانهاي متعدددر دو فك بالا و پائين است كه طعمه را در دهان ثابت نموده و مي كشد و در صورت نياز به دونيم تكه مي كند.[/rtl]
[rtl][تصویر:  image004.jpg][/rtl]
[rtl]زبان اين ماهي نيز دارايدندان است و طعمهرا به سمت آبششها و حلق هدايت مي كند و لبه هاي داخلي اسكلت آبششها نيز داراي دندانهايي جهت خرد كردن طعمه مي باشند و در نهايت دندانهاي حلقي طعمهرا فشرده نمودهو وارد معده مي كنند.[/rtl]
[rtl][تصویر:  image005.jpg][/rtl]
[rtl]دهان اين ماهي از نوع مركباست تا در موقعلزوم بيش از حد باز شود و در صورت بسته بودن دهان و در هنگام حركت بيشترين شكاف را در آب ايجاد نموده و از ممانعت آب بكاهد و در عين حال بو رابه بهترين شكل واردمجراهايي بويايي ماهي نمايد.لايه محافظ آبششها داراي دو تيغه برنده در لبه ها هستند كه در صورت گرفتن صحيح به دست آسيبي نمي رسانند.[/rtl]
[rtl][تصویر:  image200.jpg][تصویر:  image201.jpg][/rtl]
[rtl]منافذ حسي :[/rtl]
[rtl]اين منافذ بسيار ريز وزياد در زير فك ماهيبه ماهي اين امكان را مي دهد تا ماهي داراي يك حس فوق العاده نسبت به ديگر موجودات باشد[/rtl]
[rtl]اين منافذ قدرت دريافتامواج الكتريكي رابه ماهي مي دهد در عين حال ضمن حركت بسيار سريع ارتفاع ماهي را از كف تعيين نموده و ماهي را از موانع احتمالي با خبر مي كند ولي اين تمام كارايياين مركز حسي نيست.چشمهاي اين ماهي به گونه اي طراحي شده اند كه اطراف و بالاي سر ماهي را به خوبي قابل ديد نمايند اما براي مشاهده و احساس زير ماهي نياز بهسنسورهايي با حساسيتبالا مي باشد تا ماهي را نيز از خطرات زيرين و همچنين موجودات پايين ماهي مطلع نمايد. وهم چنين از ورود ماهي به مناطقي كه از لحاظ مواد شيميايي داراي مواد خاص است محافظت مينمايد.برخياز موجودات چون ميگوي آب شيرين و برخي ازماهي ها در ميان گل و لاي خود را مخفي مي كنند و با كوچكترين حركت از خود تيكهاي الكتريكي بسيار ظعيف ايجاد مي كنند و اين منافذ با دريافت اين امواجبه اردك ماهي امكانمكانيابي و تغذيه را مي دهد و در حمله هايي كه به موجودات انجام مي دهد موقع باز كردن دهان و فاطله تا هدف را به ماهي اطلاع مي دهد تا با ايجادگرداب طعمه به درون
دهان هدايت گردد
.
[/rtl]
[rtl][تصویر:  image010.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]پوست[/rtl]
[rtl]پوست اين ماهي همچون ديگرهمنوعان خود ازفلس پوشيده شده است ولي اين پوست داراي لعابي است كه ماهي را در برابر بيماريهاي پوستي محافظت مي كند و در عين حال باعث افزايش سرعت ماهي در هنگامشنا مي شود اما كاراييديگر اين لعاب حفاظت بدن ماهي از آب شور است. اين ماهي فقط ساكن آبهاي شيرين نيست و گاهي جهت كوچ كردن يا فرار از سيلاب و يا تغيير مكان جهتتغذيه و تخمريزي واردآب دريا شده و در آن مناطق مدتي را زندگي ميكند و بعد وارد آب شيرين جهت تخمريزي مي شود.[/rtl]
[rtl]چشمها[/rtl]
[rtl]چشمهاي اردك ماهي نيز همچون ديگر اعضاي بدن اين ماهي به شكلي پيچيده است كه موجب كاراييبيشتر اين ماهي بهعنوان يك شكارچي باشد.شكل و محل قرار گيري اين چشمها با دريافت بيشترين مقدار نور و همچنين تقويت آن و محل قرار گيري آنها كه كمي متمايل به بالا وجلو است و شكل فكبالاي ماهي كه ميدان ديد وسيعي به ماهي مي دهد از ديگر خواص مهم اين ماهي است اما مهمترين نكته اين است كه اين ماهي چگونه مي تواند در آبهاي شورهم  به زندگي بپردازد؟[/rtl]
[rtl]در زير هر يك از چشمهاي اين ماهي يك لايه پرده شفاف وجود دارد كه مانند يك پلك است و از سمتپائين به سمت بالاحركت مي كند و از چشم ماهي در مقابل آب شور و همچنين هنگام حمله به شكار از چشم اين ماهي حفاظت ميكند[/rtl]
[rtl]باله ها[/rtl]
[rtl]باله هاي اردك ماهي به شكلي در انتها تجمع يافته اند كه ميزان بالايي از آب را در هر حركتدم جابجا نموده وباعث حركت ماهي به جلو با مصرف كم انژي گردد.اين ماهي براي نقل مكانهاي كوتاه و همچنين تغيير ارتفاع از دو جفت باله در زير بدن خود بهره مي گيرد.[/rtl]
[rtl]دستگاه گوارشي[/rtl]
[rtl]دستگاه گوارشي اين ماهي همچون ديگر ماهي هاي شكارچي از معده بسيار قوي و از غددي با ترشحاتبسيار قوي جهت هزمطعمه ها مي باشد و اين معده به صورت طولي در شكم اين ماهي با يك لايه از الياف با مويرگهاي بسيار زياد خوني پوشيده شده كه باعث ايجاد حرارت لازمجهت متلاشي نمودن اليافشكار مي گردد.روده اين ماهي زياد طولاني نيست لذا جذب بسيار خوبي ندارد و به همين اساس است كه موجوداتي چون ميگوها از اين باقي مانده مدفوع ماهيتغذيه مي كنند.[/rtl]
[rtl]بويايي[/rtl]
[rtl]بي دليل نيست كه نام اين ماهي را كوسه آبهاي شيرين نهاده اند .اين ماهي داراي بويايي بسيارقوي است كه مي تواندمحل تجمع ماهيهاي را از فواصل بسيار دور حس كند و همچنين از ورود ماهي در آبهاي آلوده جلوگيري نمايد[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][تصویر:  image202.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]


[rtl]اردك ماهي كوسه آبهاي شيرين[/rtl]
[rtl][تصویر:  image205.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]اردك ماهي يك نوع ازماهيان شكارچي ديگرياست كه محدوده مردابها و آبهاي راكد را در تسخير خود دارد.[/rtl]
[rtl]اين ماهي با بدني كشيده وچشمهايي خيره كنندهو دندانهايي تيز به معرفي خود مي پردازد و با پوستي هماهنگ به رنگ استتار كه ديدن اين ماهي را در زير آب مشكل مي كند. خيلي از ماهيگيران صيد اينماهي به حق خطرناكرا دوست دارند. حمله هاي اين ماهي بدون هيچگونه اخطار قبلي و با قدرت بسيار انجام ميگيرد. اين ماهي به دليل اينكه دشمنان كمتري نسبت به ديگرماهيها دارد مغرور درمحدوده هاي خود به شكار مي پردازد. وقتي كه به طعمه شما حمله مي كند براي مدتي بدون حركت مي ماند گويا اين ماهي مغرور انتظار اينكه موجودي قوي تراز خود را در اينمحدوده ببيند ندارد و پس از مدتي وقتي گرفتاري خود را دريافت به تقلا مي پردازد اما اين همه ماجرا نيست. اين ماهي زيرك هميشه يك ترفند موفق را درآخرين لحظه اجرا مي
كند كه در بيشتر موارد
 باعث پيروزي و رهاييش از قلاب مي گردد.در آخرين لحظه كه ماهيگيردر حال بيرون كشيدن اين ماهي است با نگاهي خيره كننده منتظر يك اشتباه از ماهيگير است تا با يك حركت قوي قلاب را از دهانش خارج نموده و فراركند. اين تجربه رابيشتر ماهيگيران با قزل آلا هم داشته اند و اين اشتباه فقط شل شدن نخ ماهيگيري در آخرين لحظه است كه ماهيگير صيد را موفق و كار را پايان يافتهميداند ولي اينطور نيست.
[/rtl]
[rtl]جالب است بدانيد كه ناماردك ماهي فقط بهدليل شباهت دهان اين ماهي با اردك نيست بلكه اين ماهي نيز چون اردك و مرغابي در حالت ترس به عمق فرو رفته و هرچيزي را با دهان ميگيرد تا كمكي باشدبراي حفظ جان اينماهي و اين رفتار در بيشتر مواقع خطري جدي براي يك ماهيگير نيز به حساب مي آيد. بيشتر ماهيگيران در مواردي پس از صيد اين ماهي تكه چوب يا ني را دردهان ماهي مي يابندكه دال بر اين است كه ماهي در طي تقلاهاي خود ني يا چوبي را به دهان گرفته بوده است ولي نكته قابل توجه اين است كه اين ماهي به دليل ترس و دفاعاز خود پس از صيدنيز به انسان حمله خواهد نمود و باعث آسيبهاي بسيار جدي چون قطع انگشتان و يا پارگي بزرگ رگي مي شوند[/rtl]
[rtl]اين ماهي حريص داراي يك نقطه ضعف بسيار مهم است كه ميتواند در ماهيگيري بسيار مفيد باشد. اينماهي به حركات ناموزونبيشتر عكس العمل نشان مي دهد و اين بدين معني است كه طعمه هايي كه مانند ماهي بيمار يا جاندار آسيب ديده است بيشتر مورد حمله قرار مي گيرنداز آن جمله مي توانبه ماهي صيد شده توسط ماهيگير اشاره نمود كه پس از صيد ماهي ناگهان شاهد حمله يك اردك ماهي به ماهي صيد شده خواهيد بود.[/rtl]
 
 

این ماهی مثل گونه‌های دیگر خانوادهٔ اردک ماهی‌ها ماهی شکارچی و مهاجم است سر او به شکل پوزه اردک پهن می‌شود و دارای یک دهان با تعداد زیادی دندان تیز می‌باشد. اردک ماهی در میان خزه‌های آب‌های تمیز محل زندگیش به دنبال شکار پرسه می‌زند و آماده حمله به هر موجود قابل خوردن مثل پرندگان در حال شنا در سطح آب است.

اردک ماهی‌ها می‌توانند تا ماکزیمم طولی معادل ۱۸۳ سانتیمتر رشد نمایند و به حداکثر وزنی معادل ۳۵ کیلوگرم برسند. گزارش شده‌است که این ماهی می‌تواند به سن ۳۰ سالگی برسد. آنها شکلی کشیده و اژدر مانند با سری نوک تیز و دندانهای برنده همانند اغلب ماهیهای شکارچی دارند. رنگ آمیزی آنها خاکستری – سبز با خالها یا لکه‌های آشکار است. اشکال روی بدن اردک ماهی همانند اثر انگشت می‌باشد و هر کدام با شکلها و الگوهای متفاوت می‌باشند.  


محل وجود اردک ماهی :

اردک ماهی اصولا ماهی تجمعی نیست زیرا با برخورد با یک اردک ماهی هم سایز خود بلا خره به هم آسیب جدی خواهند رساند و اگر اردک ماهی کوچکتر باشد خورده خواهد شد و اگر بزرگ تر باشد اردک ماهی کوچک خورده خواهد شد. معمولا اردک ماهی فقط در زمان جفت یابی به صورت گروهی دیده می شوند و آن هنگام فقط موقع مهاجرت جهت تخمریزی است.

اما در اوایل فصل جفت یابی مناطقی را مشاهده خواهید نمود که در آنها اردک ماهی ها به صورت جفت جفت و در محدوده ای بالغ بر شش متر مربع محلی جهت انجام مراسم جفت یابی به خود اختصاص می دهند در این مراسم ابتدا چند نر به دورماده شروع به خود نمایی و پس از آن به جنگ می پردازند و در آن زمان اردک ماهی به سمت محل کوچ و سرانجام تخمریزی حرکت می کند و در آن هنگام است که جهت تغذیه مناسب وارد دریا یا دریاچه های بسیار عمیق می شود و طی این مدت جفت خود را انتخاب می نماید و جنس نر نیز به نوبه خود جهت قدردانی از این انتخاب اولین شکار خود را تقدیم ماهی ماده می کند.لذا اکثر اوقات ماهی نر به دام صیاد می افتد و این عشق بازی در بیشتر موجودات دیده می شود .

اردک ماهی در اواخر فصل پائیز جفتیابی را تمام نموده و به مناطق عمیق جهت سپری نمودن زمستان مهاجرت می کند لذا به دلیل سرما و کمبود غذا اردک ماهی به یک دلیل به طعمه های ماهیگیران حمله نمی کند. آیا خواب زمستانی می تواند دلیل باشد؟

خیر جواب منفی است دلیل آن تغذیه و ذخیره غذا در طول پائیز جهت زمستان است لذا در طول زمستان اردک ماهی کمتر به جانداران حمله می کند و در صورت تغذیه از موجودات مرده استفاده می کند و این دلیلی است که ماهیگیران در زمستان فقط از طعمه طبیعی و مرده استفاده می نماینداما عجیب ترین و جالبترین حرکت این ماهی محل تخمریزی آن است که مناطقی کم عمق و با جریان بسیار آرام آب را در فصل بهار انتخاب می کند تا درعین حفاظت از تخمها و در آینده بچه ها اکسیژن رسانی به شکل بهتری انجام گیرد و این ماهی در طول تبدیل تخم به بچه ماهی بیست روزه از آنها مراقبت ویژه می کند و در این مدت که به دوره تخمگذاری معروف است به یک موجود بسیار خطرناک تبدیل می گردد به هر حال دفاع از تخمها برای این ماهی بسیار مهم است.

بعد از مدتی والدین زندگی مجردی خود را شروع نموده و محل تخمریزی را رها نموده و به سمت مکانهایی چون دهانه رودها و باتلاقها و مکانهایی که می تواند از وجود بچه اردک ماهیهای دیگر و بچه ماهیهای دیگر پر باشد برای تجدید قوا می روند و بچه ها کم کم پس از رشد بسته به اندازه طولی بدن و شرایط سنی به سمت عمق روانه می شوند.

اردک ماهی جهت صید به محلهایی می رود که در آنجا تجمع ماهی و موجودات قابل تغذیه فراوان باشد لذا هر ماهی جهت تغذیه و پناه گرفتن به نیها و صخره ها و خزه ها و گیاهان زیر آب می رود در نتیجه این تجمع باعث فراهم نمودن شکارچیانی چون ماهی های سوف و پرندگان و حشرات ماهیخوار می گردد که برای اردک ماهی یک ولیمه مناسبی خواهند بود-شکارچی ماهی خود شکار یک ماهی چون اردک ماهی می گردد.

برخی مواقع شاهد پرش بچه ماهی ها به صورت یک فوج می باشیم که نشان دهنده حمله یک ماهی شکارچی چون اردک ماهی است. این ماهی بسیار به اکسیژن حساس است اما به دلیل داشتن استتار مناسب می تواند به سطح آب نزدیکتر گردد. این ماهی بسیار محتاط بوده و به آرامی حرکت می کند و موقع شکار به صورت برق آسایی حمله می کند.بار ها و بارها مشاهده نموده ایم که هنگام حمله فرصت فکر کردن از ماهیگیر سلب می شود و تنها تجربه و مهارت به کمک ماهیگیر می آید. حمله هایی که اردک ماهی انجام می دهد برخلاف قزل آلا ادامه مسیر ندارد و اردک ماهی در یک جا ثابت می ماند لذا نیاز به یک شوک دارد تا قلاب را درون دهان ماهی فرو کرد. لذا هر گونه تکانهای نا بهنگام می تواند یک اردک ماهی باشد و مستوجب یک شوک ملایم است.

اردک ماهی را میتوان در فصل گرما در مناطق نسبتا کم عمق یافت و نیز در دهانه رودها به دریاها و رفته رفته وقتی که هوا سرد می گردد این ماهی به سمت مناطق عمیق مهاجرت می کند. در این مناطق کم عمق در فصل گرم میتوان اردک ماهی صید نمود اما اندازه آنها کوچک و معمولا یک اندازه اند و لی تعداد آنها بسیار اندک است. این ماهی در بین علفزارهای زیر آب که رنگ سبز روشن دارند مخفی میگردد که استفاده از یک طعمه شناور رو آبی بسیار مفید است و اگر این طعمه یک بازبیت یا طعمه صدادار دیگر باشد نتیجه بسیار جالب خواهد بود.

مناطقی که کف آنها به رنگ سیاه دیده می شود دارای اردک ماهی های بزرگتری است ولی کمتر از جاهای دیگر ولی اردک ماهی های بزرگ کمتر به طعمه های متحرک حمله می کنند و بیشتر به طعمه های مرده و بزرگ حمله می کنند.

کناره نیها خصوصا در فاصله دومتری این نیهای بلند اردک ماهی زیاد تری دیده می شود خصوصا در مناطقی که دارای سایه هستند لذا به این دلیل است که نام دیگر اردک ماهی غاز لوله است (لوله به زبان شمالی یعنی نی) اما دقت کنید که ماهی صید شده را از محل نیها دور کنید تا باعث گیردادن قلاب شما در این نیزارها نگردند.

بهترین موقع صید اردک ماهی سپیده دم است و موقع گرگ و میش غروب و بدترین موقع آن هنگام ظهر است. صید این ماهی در هوای بارانی مشکل است ولی در هوای ابری که هنوز باران نزده بسیار خوب است.

ماهیگیران اعتقاد دارند که شروع فصل صید اردک ماهی از اواسط شهریورماه تا اواسط آبان ماه است.ـ


این ماهی به هرچیزی ممکن است حمله کند حتی پاروی قایق چرا که بارها و بارها برای ما چنین اتفاقی افتاده است و اردک ماهی در شب به دلیل صدا و ارتعاش پارو به گمان طعمه زخمی به پارو حمله کرده و پارو را خراش داده است لذا برخی ماهیگیران با یک فنجان واژگون ضرباتی را به سطح آب وارد می کنند تا توجه ماهی را به محل جلب کنند ولی خطر حمله اردک ماهی به دست ماهیگیر همچنان باقی خواهد بود.ـ

شاد باشید.


منبع:
seaknowledge.blogsky.com
نویسنده:جناب هاشمی
اردک ماهی - دانش دریا