انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: عکس و نام علمی انواع سفره ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<table align="left" cellpadding="3" cellspacing="0" class="Border" id="GalleryContent" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom" width="50%">
<table class="Body" height="100%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="Gallery_Item">
<tbody>
<tr>
<td class="Gallery_FileML">
&nbsp;</td>
<td align="center" class="Gallery_File" height="200" width="200">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="dnn_ctr437_main_ctl09_2089407889_spmbctr MediaMenu_MenuContainer" id="tbldnn_ctr437_Main_ctl09_2089407889MenuBar" style="vertical-align: middle; " width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_2089407889_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_2089407889_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_20894078890" style="">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_2089407889" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$2089407889"><img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_2089407889_spmitmsel dnn_ctr437_main_ctl09_2089407889_spmbar MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItemSel" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_20894078892089407889.3" style="top: 268px; left: 715px;">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_2089407889" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$2089407889"><img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/ray/_thumbs/uarnuk%20copy.jpg" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="Gallery_FileMR">
<h1>
<span style="color:#ff0000;"><span style="background-color:#ffff00;">&nbsp;عکس&nbsp; و نام علمی انواع سفره ماهی</span></span></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileBL">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBR">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_AltHeaderText" valign="middle">
<a class="Gallery_AltHeaderText">سفره ماهی </a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" valign="middle">
نام علمی uarnuk ray<br />
نام عامیانه uarnuk ray</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" height="100%" valign="top">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom" width="50%">
<table class="Body" height="100%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="Gallery_Item">
<tbody>
<tr>
<td class="Gallery_FileTL">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td class="Gallery_FileTC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileTR">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileML">
&nbsp;</td>
<td align="center" class="Gallery_File" height="200" width="200">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="dnn_ctr437_main_ctl09_1932050942_spmbctr MediaMenu_MenuContainer" id="tbldnn_ctr437_Main_ctl09_1932050942MenuBar" style="vertical-align: middle; " width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_1932050942_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_1932050942_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_19320509420" style="">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_1932050942" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$1932050942"><img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_1932050942_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_1932050942_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_19320509421932050942.0" style="top: 268px; left: 374px;">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_1932050942" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$1932050942"><img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/ray/_thumbs/taeniura%20lymma_blue%20spotted%20ray.jpg" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="Gallery_FileMR">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileBL">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBR">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_AltHeaderText" valign="middle">
<a class="Gallery_AltHeaderText">سفره ماهی خال آبی</a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" valign="middle">
نام علمی taeniura lymma<br />
نام عامیانه blue spotted ray</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" height="100%" valign="top">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom" width="50%">
<table class="Body" height="100%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="Gallery_Item">
<tbody>
<tr>
<td class="Gallery_FileTL">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td class="Gallery_FileTC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileTR">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileML">
&nbsp;</td>
<td align="center" class="Gallery_File" height="200" width="200">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="dnn_ctr437_main_ctl09_1980180089_spmbctr MediaMenu_MenuContainer" id="tbldnn_ctr437_Main_ctl09_1980180089MenuBar" style="vertical-align: middle; " width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_1980180089_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_1980180089_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_19801800890" style="">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_1980180089" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$1980180089"><img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_1980180089_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_1980180089_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_19801800891980180089.2" style="">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_1980180089" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$1980180089"><img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/ray/_thumbs/taeniura%20lymma_blue%20spotted%20ray2.jpg" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="Gallery_FileMR">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileBL">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBR">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_AltHeaderText" valign="middle">
<a class="Gallery_AltHeaderText">سفره ماهی خال آبی</a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" valign="middle">
نام علمی taeniura lymma<br />
نام عامیانه blue spotted ray</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" height="100%" valign="top">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom" width="50%">
<table class="Body" height="100%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="Gallery_Bottom">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="Gallery_Item">
<tbody>
<tr>
<td class="Gallery_FileTL">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td class="Gallery_FileTC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileTR">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileML">
&nbsp;</td>
<td align="center" class="Gallery_File" height="200" width="200">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="dnn_ctr437_main_ctl09_216221024_spmbctr MediaMenu_MenuContainer" id="tbldnn_ctr437_Main_ctl09_216221024MenuBar" style="vertical-align: middle; " width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_216221024_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_216221024_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_2162210240" style="">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_216221024" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$216221024"><img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="dnn_ctr437_main_ctl09_216221024_spmbar dnn_ctr437_main_ctl09_216221024_spmitm MediaMenu_MenuBar MediaMenu_MenuItem" id="tddnn_ctr437_Main_ctl09_216221024216221024.1" style="top: 559px; left: 374px;">
<td nowrap="NOWRAP" title="">
<span id="dnn_ctr437_Main_ctl09_216221024" name="dnn$ctr437$Main$ctl09$216221024"><img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/ray/_thumbs/taeniura%20lymma_blue%20spotted%20ray1.jpg" />&nbsp;&nbsp; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="Gallery_FileMR">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="Gallery_FileBL">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBC">
&nbsp;</td>
<td class="Gallery_FileBR">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_AltHeaderText" valign="middle">
<a class="Gallery_AltHeaderText">سفره ماهی خال آبی</a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="Gallery_NormalGrey" valign="middle">
نام علمی taeniura lymma<br />
نام عامیانه blue spotted ray</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;</p>