انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: انواع بيماري در ماهيان پرورشي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
انواع بيماري در ماهيان پرورشي
بیماریهای ماهیانپرورشی
[تصویر:  image023.jpg]
1- شرایط نامناسب محیطی
2- بیماریهایتغذیه ای و اختلالات رشد
3- بیماریهای
قارچی
4- بیماریهایانگلی
5- بیماریهای ویروسی
6- بیماریهایباکتریایی (میکروبی)
 
 
1-شرایط نامناسب محیطی:
-1- حباب گازی (فشار داخلی))غواصان)
G.B.D _Gaz-bubble Disease
نشانه ها :
ایجاد حبابهای گازیدر اطراف چشم ,زیر باله های  شنا ,زیر فک و سایر قسمتهای نرم در بچه ماهیان دارای کیسه زرده و بچه ماهیان به شنای فعال رسیده میگردد.
 
 
بیماری آفتاب سوختگی:
درمان :استفاده از داروهایخوراکی اکسی تتراسایلکین
 
 
2- بیماری تغذیهای و اختلالات رشد:
 
بیماری اتوردیسمان(کمبود ویتامین تیامین) :
نشانه ها :
عدم تعادل در حرکت و سرانجام بدونحرکت ماندن بر روی بستر استخر- خونریزی در اطراف چشم که منجر به کوری میشود.
درمان :افزودن ویتامینB1 به جیره ماهیان
2-2- بیماری نرمیاستخوان :
درمان: اضافه نمودن مقدار مورد نیازتریپتوفان به جیره ماهیان_رعایت نسبت 5/1 درصد کلسیم به یک درصد فسفر در جیره غذایی.
3-2- بیماری هپاتوم(آفلاتوکسیکوز) :
4-2- بیماری لیپوئیدوز:
علائم خارجی : تیرگیپوست-اگزوفتالمی-حرکت نامعین شنا –کم خونی پیشرفته-آبکی شدن مدفوع ماهی رنگ پریدگی آبششها.
علائم داخلی : زیادشدن چربی های شکمی وسستی قوام کبد
درمان : افزایش متا بولیسمماهی
5-2-بیماری بوتولیسم
Botulism :
علائم : ماهیان به سرعتاشتهای خود را از دست داده و عصبی میشوند - قبل از مرگ به کف استخر فرو رفته و مدتی بعنوان ماهی مرده در آنجا میمانند و به یکباره (سریع) به طرف سطح آب آمده و مجددا به کف سقوط میکنند ,آن عمل را چند ساعت تکرار کرده و می میرند.
تذکر: این بیماری در میان بسیاری از موجودات ,از جمله انسان و ماهی مشترک است. (باعث مرگ انسان میشود)
 
 
3- بیماریهایقارچی Fungal
Diseases
 1-3- - بیماریسفیدک (ساپرولینوز)
علائم بیماری : لکههای خاکستری سفید متمرکز بر روی پوست که زیر آب به صورت    پنبه ای – پشمی دیده میشود. سپس رنگ خاکستری تیره یا قهوه ای (در اثر گل یا لجن) بخود می گیرد.
درمان : استفاده از ضدعفونیکننده های خارجی مانند = نمک – مرفالین – مالاشیت گرین – فیلین بلو و...
 
[تصویر:  image024.jpg]
 
4- بیماری هایانگلی Parasitic
Diseases
 1-4- انگل کاستیا (ایکتیوبودو)Cosita Or Ichtyobodo
پیشگیری ودرمان : حمام فرمالین با غلظت  ppm 200 تا 250 ppm  برایمدت یک ساعت .
2-4-انگل ایکتیوفیتوبوسمولتی فیلیس (Ich)
علائم : لکه های سفیدروی بدن ماهی - در موارد شدیدتر پوست به صورت خراشیدگی مشخص میشود - در تمام سطح استخر به سمت بالا پریده و بدن خود را به کف و دیواره     می مالند .
درمان : افزایش دمایآب تا 3 درجه و استفاده ا ز ضد عفونی کننده های جلدی مانند سولفات مس , فرمالین , نمک و مالاشیت گرین موثر است .
3-4- زیروداکتیلوس وداکتیلوزیروس :
علائم : پوسیدگی بالهها – ترشح فراوان موکوس در پوست و آبشش و افتادن فلسها در قزل آلای پرورشی میگردد – بیشتر آبششها را آلوده میکند .
درمان : حمام فرمالین بهمقدار 200ppm به مدت یک ساعت یکبار برای در مان  زیروداکتیلویو چند بار , برای درمان داکتیلوزیروس با فاصله 4 روز لازم است .
4-4- انگل لرنه آ آسپیریناسه    Lernaea ( کرم قلاب دار)
علائم : این انگل را با چشمغیر مصلح میتوان دید – با خرطوم خود به داخل عضلات ماهی نفوذ میکند و باعث ضعیف شدن ماهی میشود .
درمان : محلول آب نمک (5/2_3درصد) بمدت 3 تا 5 دقیقه انگل بالغ را از بین میبرد .
5-4- انگل ارگولوس (شپشک ماهی):
علائم : از سخت پوستان انگلیو خرچنگی مانند می باشند .
درمان : مشابه درمان لرنه آ
6-4- بیماری چرخش Whirling Disease  
علائم : اندام تعادلی ماهیآسیب دیده – باعث حرکت چرخشی در ماهی می گردد .
7-4- انگل دیپلوستوم (Eye Fluke)
علائم : انگل وارد چشم ماهیشده و از عدسی چشم تغذیه و خونریزیهایی ایجاد میکند .
درمان : حمام داروییبا داروی درونسیت به صورت میلی گرم در لیتر بمدت 90 ساعت ویا 10 میلی گرم در لیتر بمدت یک ساعت .
8-4- انگل هگزآمیتا (اکتومیتوس)Heaamita Or Octomitus
علائم : روده ماهی مبتلاحاوی مایع شفاف یا مایل به زرد بوده که نمونه برداری انگل را نشان میدهد – مخرج ماهی قرمز رنگ شده – ماهی اشتهای خود را از دست داده و حالتی عصبی شدیدی دارد .
درمان : درمان خوراکی باداروی کاربازوتوکسید با غلظت 2%  ,دو بار در روز بمدت پنج روز همراه با غذا .
 
 
 
5- بیماری هایویروسی :
[تصویر:  image026.jpg]
1-5- بیماری سپتیسمی همورازیک ویروسی(V.H.S)
Viral Haemorrhagic Sefticaemia   
علائم : بیرون زدگیچشم (یکطرفه یا دوطرفه) – خونریزی در اطراف چشم و سقف دهان – آبشش رنگ پریده با لکه های قرمز و خونریزی –
2-5- بیماری نکروزعفونی مرکز خونساز (I.H.N)
Haematiopoietic Infectius
علائم : خروجی مدفوع دنبالهدار از مقعد ماهی – اگزوفتالمی – آبشش رنگ پریده – اتساع شکم همراه با آب آوردگی – خونریزی در معده و تلفات ناگهانی .
3-5- بیماری نکروزعفونی پانکراس (I.P.N)
Infeetious Pancreatic Necrosis
علائم : بیشتر ماهیانقزل آلای جوان را مبتلا میکند – ظهور ناگهانی مرگ و میر بین نوزادان – روده ماهیان مبتلا خالی از مواد غذایی اما متسع از یک ماده موکوسی بی رنگ یا مایل به سفید (تنها علامت مهم بیماری) –
تذکر : بیماری هایویروسی درمان قطعی ندارند پس تنها راه پیشگیری میباشد .
 
6- بیماریهایباکتریایی :
 1-6- فلکسی باکترکلومناریس Columnaris
Flexibacter
علائم : زخمهای خاکستریکوچک بر روی بدن و باله ها (بیشتر باله های پشتی با روی شکم)
باله هلی پشتی ودمیحالت پوسیدگی وساییدگی پیدا میکند .
درمان : استفاده از سولفامرازینو سولفامتازین .
2-6- فلکسی باکتر سایکروفیلا  Pdychrophilc
Flexibacter
علائم : در مراحل اولیه بیماری, لبه بالایی باله ها و در مراحل پیشرفته و شعاع های باله ها شروع  به جدا شدن میکنند – عمق زخم ممکن است آنقدر پیشرفت کند که منجر به تخریب کامل باله گردد .
درمان : استفاده از آکسیتتراسایکلین .
3-6- بیماری باکتریاییآبشش :
   علائم : چسبیدن رشته های آبششی – بسته نشدن سرپوش آبششی به طور طبیعی – لکه های سفید و خاکستری بر روی آبشش ها – موجب اختلال در تنفس و مرگ ماهی میشود .
درمان : استفاده از پرمنگنات پتاسیمو روکال (Rocal) و آمونیاک چهار ظرفیتی .
4-6- بیماری فرونکلوزFurunculosis
علائم : به صورت زخم یا جوشهای قرمز بر روی  پشت یا پهلوهای  ماهی .
درمان : تا وقتی که ماهیاناشتها دارند توسط  سولفانامیدها – اکسی تترا سایکلین و فورازولیدن (در سه روز اخر دارو درمانی ).
5-6- بیماری باکتریاییکلیه (BacterialKidney Disease  (D.K.D
علائم : سیاه شدن رنگ بدن –تورم شکم – بیرون زدگی چشم ها – وجود آبسه های سفید مایل به خاکستری در زیر پوست .
درمان : تاکنون درمان اثر بخشیپیدا نشده اما میتوان در مراحل اولیه ی بیماری توسط  سولفونامیدها و اریتروماسین درمان کرد .
6-6- بیماری دهان
قرمز
علائم خارجی : التهاب دردهان – قاعده باله ها – اپرکول و مخرج ماهی ها .
علائم داخلی : التهاب وخونریزی در چربی های بدن , انذام های تناسلی و کیسه شنا روده ها معمولا ملتهب وپر از موکوس های خونی.
درمان : استفاده از انواع آنتیبیوتیک (تعیین آنتی بیوتیک بوسیله تست آنتی بیوگرام صورت می گیرد).
[تصویر:  image027.gif]
برای جلوگیریاز گسترش بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهیان سردآبی، بهترین روش، استفاده از واکسن است.
انواع بيماري در ماهيان پرورشي