انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: نحوه نگهداری و تکثیر ماهی لجن خوار (کت فیش)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h2 class="heading" style="text-align: center;">
<span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نحوه نگهداری و تکثیر ماهی لجن خوار (کت فیش)</span></span></span></h2>
<div class="Title">
<h1 style="text-align: center;">
<span style="font-size: small;">نحوه نگهداری کت فیش ( لجن خوار )</span></h1>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish.jpg"><img alt="کت اسپورت" border="0" height="190" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/Aquaquest_cata.jpg" width="352" /></a></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">نام :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> گربه ماهی ( لجن خوار ) </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">انواع :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> کت اسپورت ، پلنگی ، شکلاتی ، ساده ، خاردار و ... . </span></span></p>
<br />
<br />
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://parsaspace.ir/aquaquest/image/fish%20image/aquaquestcatsport.jpg"><img alt="کت اسپورت" border="0" height="136" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatsporta.jpg" width="200" /></a><span lang="en-us"> <a href="http://parsaspace.ir/aquaquest/image/fish%20image/aquaquestcatpalangy.jpg"><img alt="کت پلنگی" border="0" height="136" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatpalangya.jpg" width="200" /></a></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatshokolaty.jpg"><img alt="کت شکلاتی" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatshokolatya.jpg" /></a><span lang="en-us"> </span><a href="http://parsaspace.ir/aquaquest/image/fish%20image/aquaquestcatsadeh.jpg"><img alt="کت ساده" border="0" height="150" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatsadeha.jpg" width="200" /></a></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://parsaspace.ir/aquaquest/image/fish%20image/aquaquestcatkhardar.jpg"><img alt="کت خاردار" border="0" height="110" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatkhardara.jpg" width="403" /></a></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">خانواده :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> </span></span><span dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">Loricariidae</span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">محل زندگی :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> جنوب برزیل و رودخانه ی آمازون </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<strong><span lang="FA" style="color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">اندازه :</span></span></strong><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #009900;"> </span></strong>تا 30 سانتی متر رشد می کند . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">همزیستی :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> سازگار با تمام ماهیان آب شیرین ( به جز فلاور و پرت ) </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">سطح شنا :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> کف آکواریوم </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">تغذیه :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"> باقی مانده ی غذاها و غذاهای خشک ( مثل لوفاک و کرم فشرده ) </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="FA" style="font-weight: bold; color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">خصوصیات فیزیکو شیمیایی :</span></span><span lang="FA"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #009900;"> </span>دما 25 درجه سانتی گراد ، 7.2 = </span></span><strong><span dir="ltr"><span style="font-size: x-small;">pH</span></span><span style="font-size: x-small;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;">طبیعتاً در هر زیست بومی یکی از اعضاء وظیفه ی نظافت را بر عهده می گیرد و اگر شما هم قصد دارید در خانه ی خود یک زیست بوم کوچک داشته باشید نیاز به چنین عضوی برای شما ضروری است . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;">این عضو در در آکواریوم گربه ماهی یا به غلط لجن خوار نام دارد و به این دلیل غلط است که گربه ماهی به سبب داشتن دهانی کشیده که در زیر بدنش قرار دارد می تواند شیشه را تمیز کند و مانع از ایجاد جلبک شود . ولی هیچ لجنی در آکواریوم وجود ندارد که او بخورد و به لجن خوار معروف شود . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<img alt="دهانی کشیده در زیر بدن" border="0" height="210" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish2.jpg" width="314" /></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;">اما ابتدا به اهمیت وجود گربه ماهی در آکواریوم می پردازیم : </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<strong><span style="font-size: x-small;"><span lang="AR-SA" style="color: #009900;">1</span><span style="color: #009900;"><span lang="AR-SA">- جلوگیری از تار یا کثیف شدن آب آکواریوم :</span></span></span></strong><span style="font-size: x-small;"><span lang="AR-SA"><span style="color: #009900;"> </span>حتماً برایتان پیش آمده که به علت ریختن مقدار غذایی بیش تر از نیاز ماهی ها آب آکواریوم شما تار و در نتیجه کثیف شده است . اما برای حل این مشکل می توان از گربه</span> <span lang="AR-SA">ماهی</span> <span lang="AR-SA">ها کمک گرفت که&nbsp; غذای خود را تنها در لایه ی پایینی آکواریوم می خورند . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<strong><span style="font-size: x-small;"><span lang="AR-SA" style="color: #009900;">2- جلوگیری از کدر شدن ی</span><span style="color: #009900;">ا </span><span lang="AR-SA" style="color: #009900;">جلبک زدن شیشه ها :</span></span></strong><span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #009900;"> </span>اگر آکواریوم شما در جایی قرار دارد که با نور آفتاب در تماس است حتماً پس از چند هفته از تعویض آب متوجه لکه های سبز رنگی روی شیشه ی آکواریوم شده اید که زیبایی آن را به خطر می اندازد و برای جلوگیری از این لکه ها می توان یک عدد گربه ماهی را درون آکواریوم قرار داده تا از به وجود آمدن آن ها جلوگیری کند . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish5.jpg"><img alt="آکواریوم بدون لجن خوار ( کت اسپورت" border="0" height="104" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish51a1.jpg" width="145" /></a> <a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestaquariumwithcat.jpg"><img alt="آکواریوم + لجن خوار" border="0" height="103" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestaquariumwithcata1.jpg" width="228" /></a></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<strong><span lang="AR-SA" style="color: #009900;"><span style="font-size: x-small;">3- جلوگیری از کثیف شدن وسایل تزئینی :</span></span></strong><span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;"> اگر شما از غذاهای پر انرژی مانند لوفاک استفاده می کنید حتماً تا به حال برای شما پیش آمده که روی وسایل تزئینی به خصوص وسایل سفالی لکه های قهوه ای رنگی مشاهده می کنید که از زیبایی آن ها کاسته اند . این لکه ها از باقیمانده ی غذای ماهیان در آب به وجود می آید که وجود یک گربه ماهی از ایجاد آن ها جلوگیری می کند . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish6.jpg"><img alt="اینطوری مرجان ها را تمیز می کنه " border="0" height="181" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish61a.jpg" width="235" /></a> <a href="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish7.JPG"><img alt="اینطوری وسایل را تمیز می کنه" border="0" height="182" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestcatfish7a.jpg" width="135" /></a></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p>
<span lang="AR-SA"><span style="font-size: x-small;">خب ، فکر کنم دلایل بالا برای خرید یک گربه ماهی و انداختن آن در آکواریومتان کافی باشد . </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #009900;">روش تکثیر :</span></strong> گربه ماهی از جمله ماهی هایی است که در آکواریوم قابل تکثیر نیست و آنها را در دریاچه های مصنوعی تکثیر کرده و سپس به آکواریوم منتقل می کنند . </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;">
<img alt="کت فیش ها پس از تکثیر در دریاچه به آکواریوم منتقل شده اند " border="0" src="http://aquaquest.ir/Files/Picture/Fish/Keep/Loaches-CatFishes/Cat-Fish/aquaquestsmallcat1.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl">
<span style="font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;">نکته :</span> برای نگهداری گربه ماهی با گوشتخورانی همانند اسکار و پرت باید گربه ماهی شما از گوشتخواران بزرگتر باشد تا به آن آسیبی نرسد اما در مورد نگهداری ان با گیاهخواران به بزرگ یا کوچکتر بودن آن نیازی نیست . </span></p>