انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با ماهی قباد یا غُباد یا خباط
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<div class="header">
<h3 style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:36px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی قباد یا غُباد یا خباط</span></span></span></strong></h3>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<h3 alt="" height="174" src="http://www.mahiha.ir/upload/image/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" width="400">
&nbsp;</h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ماهی قباد از خانواده ی تون ماهیان است.یکی از ماهیان پرطرفدار مردم شهر شیراز ماهی قباد می باشد.</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ماهی قباد گوشتی است و تیغ ندارد و برای سرخ کردنی،قلیه،ته چین ماهی مناسبی</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">می باشد.یکی از ماهیان جنوب که بوی زُهم کمتری نسبت به بقیه ی ماهی ها دارد</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">قباد است.</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در شهرهای خوزستان به ماهی قباد،غُباد و خُبّاط نیز می گویند. من در طول چندین سالی</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">که به شغل ماهی فروشی مشغول هستم بزرگترین وزنی که از ماهی قباد دیدم 3 کیلوگرم</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بوده و فکر نمی کنم از این بزرگتر هم وجود داشته باشد.بهترین برش برای این ماهی برش های</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">رولتی شکل است و اگر براس سرخ کردنی تهیه نمودید برش هایش را نازک تر انجام بدید و</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اگر برای قلیه خرید کردید برش هائی با ضخامت بیشتر ببرید.ماهی قباد در هنگام پاک شدن</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دور ریز و ضایعات کمی دارد.ضایعات این ماهی در هر کیلو به 200 گرم بیشتر نمی رسد.</span></span></h3>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<img alt="" height="174" src="http://www.mahiha.ir/upload/image/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">بدن کشیده و از طرفین کاملا فشرده، سر منفوط و درازی آن تقریبا برابر عرض بدن می&zwnj;باشد، بخش بالایی اولین کمان آبششی دارای ۱ تا ۲ عدد خار آبششی و بخش پائینی آن دارای ۷ تا ۱۲ عدد خار آبششی می&zwnj;باشد . خط جانبی در جلو دارای انشعابات ظریف زیادی بوده و تا وسط دومین باله پشتی تقریبا مستقیم است . سپس به آرامی به طرف پائین خم شده تا وسط ساقه دمی امتداد می&zwnj;یابد . باله پشتی اول دارای ۱۵-۱۷ شعاع نرم است . به&zwnj;دنبال باله پشتی دوم ۸ تا ۹ عدد بالچه و به&zwnj;دنبال باله مخرجی ۸ تا ۱۰ عدد بالچه وجود دارد . رنگ بدن در پشت آبی و طرفین نقره&zwnj;ای است در طول پهلوها سه ردیف لکه&zwnj;های گرد نامنظم وجود دارد که از چشم شروع می&zwnj;شود . بخش بالایی باله پشتی تا خار هشتم سیاهرنگ است .از نظر اندازه ، حداکثر طول چنگالی به ۷۶ سانتی متر می&zwnj;رسد .</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<br />
<span style="font-size:16px;"><a class="mw-redirect" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="زیست شناسی"><span style="color:#0000ff;">زیست شناسی</span></a><span style="color:#0000ff;">&nbsp;: یک ماهی اپی پلاژیک و نریتیک محسوب می&zwnj;شود دامنه مهاجرت آن نسبت به </span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C" title="شیرماهی"><span style="color:#0000ff;">ماهی شیر</span></a><span style="color:#0000ff;"> کمتر است، از عمق ۱۵ تا ۲۰۰ متری دیده می&zwnj;شود و گاهی وارد آبهای گل آلود مصب می&zwnj;شوند به صورت گله&zwnj;های کوچک حرکت می&zwnj;کنند، تغذیه آنها از ماهیان کوچک ( سادرین و آنچوی )، اسکودید و سخت پوستان صورت می&zwnj;گیرد . نامهای مورد استفاده در جنوب ایران&nbsp;: قباب، شیر وسایل صید&nbsp;: تورگوشگیر، تورگردان پیاله&zwnj;ای و قلاب خزنده .</span></span></h2>