انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با انگل دلقک ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با انگل دلقک ماهی</span></span></span></h1>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">نام بیماری : </span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">brooklynella</span></b><b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;"> </span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">ریشه بیماری : انگل</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;"><img alt="بیماری /brooklynella ماهیهای آکواریوم" height="240" src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Bimariha/salt-water/brooklynella/01.jpg" width="240" /><img alt="بیماری /brooklynella ماهیهای آکواریوم" height="240" src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Bimariha/salt-water/brooklynella/02.jpg" width="240" /></span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">جزو انگلهای ریشه دار می باشند، که از پوست میزبان استفاده می کنند و آن را با نام بیماری دلقک ماهی می شناسند. البته این به این معنا نیست که فقط دلقک ماهی دچار این بیماری می شود و سایر گونه های ماهیان نیز دچار این بیماری می شوند. </span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">این انگل جزو آن دسته است که می تواند ماهی بیمار را به سرعت از پای در آورد.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">تکثیر در این نوع انگل از طریق دوتایی شدن می باشد پس به سرعت می تواند تکثیر شود برای همین امر است که تشخیص در این بیماری مهم ترین اصل است،تا از ازدیاد این انگل جلوگیری شود. </span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">علائم:</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">تنفس سریع برای ماهی. تقریباً ماهی کم تعادل می شود و در سطح آب حرکت می کند.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">امتناع از خوردن غذا، کم رنگ شدن بدن ماهی، و مهم ترین علامت غبار یا غشایی است که بر روی بدن ماهی دیده می شود که این ها تماماً نشانه های ضایعاتی پوستی از حملات این انگل است.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">ماهی در صورت حاد بودن این بیماری به حالت سر به هوا در می آید، به دلیل حمله این انگل ماهی مقدار زیادی از آب بدن خود را از دست می دهد.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">پیشگیری:</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">خرید از فروشگاه های معتبر زیرا در فروشگاه های معتبر ماهی قبل از فروش قرنطینه می شود.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">قبل از ورود ماهی به سیستم اصلی آکواریوم آن را تا یک هفته در قرنطینه خانگی نگه داری کنید.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">استفاده از رژیم غذائی مناسب با ترکیبات متفاوت گوشتی و گیاهی.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">استفاده حداقل 20 روز یکبار از دستگاه </span><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">UV </span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">درمان:</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 14.2pt 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">یکی از بهترین درمان ها حمام آب شیرین می باشد 4 روز و در روز 3&nbsp;مرتبه به مدت 5/1 تا 3 دقیقه بسته به تحمل ماهی، در برخی مقالات آمده که داروهای با ترکیبات مس نیز برای درمان مناسب است. استفاده از قرص مترونیدازول برای این بیماری بسیار موثر می باشد.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">استفاده از داروهایی با ترکیبات مالاشیت گرین و در برخی موارد فرمالین نیز تاثیر خوبی بر روی این بیماری دارد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><br />
&nbsp;</p>