انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: عکس انواع خروس ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">عکس انواع خروس ماهی</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" id="GalleryContent">
<tbody>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_2979574MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_29795740">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_29795742979574.3">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20antenata_spot%20fin%20lion%20fish12.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی آنتناتا</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois antenata<br />
نام عامیانه spot fin lion fish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_57100416MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_571004160">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_5710041657100416.1">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20antenata_spot%20fin%20lion%20fish.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی آنتناتا</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois antenata<br />
نام عامیانه spot fin lion fish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_918700519MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_9187005190">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_918700519918700519.2">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20antenata_spot%20fin%20lion%20fish1.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی آنتناتا</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois antenata<br />
نام عامیانه spot fin lion fish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_234132698MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_2341326980">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_234132698234132698.5">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20miles%20devil%20lionfish1.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی دویل</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois miles<br />
نام عامیانه devil lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_1711317351MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_17113173510">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_17113173511711317351.4">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20miles%20devil%20lionfish.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی دویل</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois miles<br />
نام عامیانه devil lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_1695794483MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_16957944830">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_16957944831695794483.6">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20radiata_tailbar%20Lionfish.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی رادیاتا</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois radiata<br />
نام عامیانه tailbar Lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_1593028601MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_15930286010">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_15930286011593028601.0">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/dendyochirus%20zebra_zebra%20lionfish.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی زبرا</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی dendyochirus zebra<br />
نام عامیانه zebra lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_1425686708MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_14256867080">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_14256867081425686708.8">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20voltans-lionfish1.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی ولتنز</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois voltans<br />
نام عامیانه voltans lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_left.gif" /></td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer_right.gif" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tbldnn_ctr441_Main_ctl09_1845442807MenuBar">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_18454428070">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/DesktopModules/JegersGallery/Themes/Blue/Images/spacer.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="tddnn_ctr441_Main_ctl09_18454428071845442807.7">
<td nowrap="NOWRAP" style="text-align: center;" title="">
<img src="http://www.aquashop.ir/Portals/0/Photo-Bank/salt%20water/lionfish/_thumbs/pterois%20voltans-lionfish.jpg" />&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<a>خروس ماهی ولتنز</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
نام علمی pterois voltans<br />
نام عامیانه voltans lionfish</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>