انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با خانواده میگو ماهیان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td dir="rtl">
<div>
<p style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با خانواده میگو ماهیان</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">مشخصات کلی خانواده میگو ماهیان (Centriscidae):</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">خانواده میگو ماهیان، متعلق به راسته سوزن ماهی شکلان (Syngnathiformes) می باشند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">ریشه لغوی: یونانی &gt;&gt; Kentriskos, -ou = نام نوعی ماهی.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">نام انگلیسی: Snipefishes- Shrimpfishes</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">نام فارسی: میگو ماهیان</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Centriscidae:</span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">پراکنش در مناطق اقیانوس آرام و هند و آبهای نزدیک آن.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">بدن به شدت فشرده، بدنی تیغ مانند با لبه پائینی تیز.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">دارای صفحات نازک استخوانی که مشتق شده از ستون مهره ها بوده و تقریبا همه بدن مانند زره در بر میگیرد.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">اولین خار پشتی، بلند و تیز بوده و در منتها الیه بخش انتهایی بدن قرار دارد، دو خار کوتاهتر در مجاورت آن می باشند.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">شعاعهای نرم باله پشتی و دمی، به بخش شکمی جابجا شده است.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">فاقد خط جانبی.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">فاقد دندان.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">امکان شنا با بدن عمودی و پوزه به سمت پائین دارند. ماهیانی کند هستند.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">تغذیه آنها اغلب از پلانکتونهای جانوری کوچک انجام می پذیرد.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">حداکثر طول اعضای این خانواده 15 سانتیمتر است.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">به عنوان ماهیان آکواریومی، مورد توجه هستند. صید ضمنی ترال کفروب ماهیان و میگوها هستند.</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">پراکنش در ایران:</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">در ایران، یک گونه از این خانواده تا کنون گزارش گردیده است:</span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">1. Centriscus scuttatus &gt;&gt; میگو ماهی. میگو ماهی شیار دار</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">:: اطلاعات بیشتر از این گونه، در بخش گونه ها از منوی بالای صفحه در دسترس است.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">.::. تصاویر زیر برخی از گونه های خانواده Centriscidae را در نقاط مختلف جهان نشان میدهد:</span></span><br />
&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table bgcolor="#CCCCCC" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Speckled shrimpfish &gt;&gt; میگوماهی خالدار" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Aeoliscus_punctulatus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Aeoliscus strigatus &gt;&gt; تیغ ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Aeoliscus_strigatus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Macroramphosus gracilis &gt;&gt; میگوماهی نازک" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Macroramphosus_gracilis.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Speckled shrimpfish &gt;&gt; میگوماهی خالدار</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Aeoliscus strigatus &gt;&gt; تیغ ماهی</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Macroramphosus gracilis &gt;&gt; میگوماهی نازک</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Macroramphosus scolopax &gt;&gt; میگوماهی خاربلند" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Macroramphosus_scolopax.jpg" /></span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Notopogon lilliei &gt;&gt; میگوماهی تاجدار" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Notopogon_lilliei.jpg" /></span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Notopogon macrosolen &gt;&gt; میگوماهی پوزه دراز" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Notopogon_macrosolen.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Macroramphosus scolopax &gt;&gt; میگوماهی خاربلند</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Notopogon lilliei &gt;&gt; میگوماهی تاجدار</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Notopogon macrosolen &gt;&gt; میگوماهی پوزه دراز</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td dir="rtl">
<div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">مشخصات کلی خانواده میگو ماهیان (Centriscidae):</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">خانواده میگو ماهیان، متعلق به راسته سوزن ماهی شکلان (Syngnathiformes) می باشند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">ریشه لغوی: یونانی &gt;&gt; Kentriskos, -ou = نام نوعی ماهی.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">نام انگلیسی: Snipefishes- Shrimpfishes</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">نام فارسی: میگو ماهیان</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Centriscidae:</span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">پراکنش در مناطق اقیانوس آرام و هند و آبهای نزدیک آن.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">بدن به شدت فشرده، بدنی تیغ مانند با لبه پائینی تیز.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">دارای صفحات نازک استخوانی که مشتق شده از ستون مهره ها بوده و تقریبا همه بدن مانند زره در بر میگیرد.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">اولین خار پشتی، بلند و تیز بوده و در منتها الیه بخش انتهایی بدن قرار دارد، دو خار کوتاهتر در مجاورت آن می باشند.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">شعاعهای نرم باله پشتی و دمی، به بخش شکمی جابجا شده است.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">فاقد خط جانبی.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">فاقد دندان.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">امکان شنا با بدن عمودی و پوزه به سمت پائین دارند. ماهیانی کند هستند.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">تغذیه آنها اغلب از پلانکتونهای جانوری کوچک انجام می پذیرد.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">حداکثر طول اعضای این خانواده 15 سانتیمتر است.</span></span></li>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">به عنوان ماهیان آکواریومی، مورد توجه هستند. صید ضمنی ترال کفروب ماهیان و میگوها هستند.</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">پراکنش در ایران:</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">در ایران، یک گونه از این خانواده تا کنون گزارش گردیده است:</span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">1. Centriscus scuttatus &gt;&gt; میگو ماهی. میگو ماهی شیار دار</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">:: اطلاعات بیشتر از این گونه، در بخش گونه ها از منوی بالای صفحه در دسترس است.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">.::. تصاویر زیر برخی از گونه های خانواده Centriscidae را در نقاط مختلف جهان نشان میدهد:</span></span><br />
&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table bgcolor="#CCCCCC" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Speckled shrimpfish &gt;&gt; میگوماهی خالدار" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Aeoliscus_punctulatus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Aeoliscus strigatus &gt;&gt; تیغ ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Aeoliscus_strigatus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Macroramphosus gracilis &gt;&gt; میگوماهی نازک" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Macroramphosus_gracilis.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Speckled shrimpfish &gt;&gt; میگوماهی خالدار</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Aeoliscus strigatus &gt;&gt; تیغ ماهی</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Macroramphosus gracilis &gt;&gt; میگوماهی نازک</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Macroramphosus scolopax &gt;&gt; میگوماهی خاربلند" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Macroramphosus_scolopax.jpg" /></span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Notopogon lilliei &gt;&gt; میگوماهی تاجدار" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Notopogon_lilliei.jpg" /></span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Notopogon macrosolen &gt;&gt; میگوماهی پوزه دراز" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Notopogon_macrosolen.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Macroramphosus scolopax &gt;&gt; میگوماهی خاربلند</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Notopogon lilliei &gt;&gt; میگوماهی تاجدار</span></span></td>
<td style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">Notopogon macrosolen &gt;&gt; میگوماهی پوزه دراز</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>