انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با خانواده خارپشت ماهیان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td dir="rtl">
<div>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 36px;"><span style="background-color:#ffff00;">اشنایی با خانواده خارپشت ماهیان</span></span></strong></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">مشخصات کلی خانواده خارپشت ماهیان (Diodontidae):</span></span></p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خانواده خارپشت ماهیان، جزو راسته چهاردندان ماهی شکلان (Tetraodontiformes) می باشند.</span></span></p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ریشه لغوی: یونانی &gt;&gt; di = دو + oduous= دندان</span></span></p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نام انگلیسی: Porcupinefishes, burrfishes.</span></span></p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نام فارسی: خارپشت ماهیان.</span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Diodontidae:</span></span></p>
<ul>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پراکنش بیشتر در اقیانوسهای اطلس، آرام و هند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بدن پوشیده از خارهای توسعه یافته می باشد.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اسکلت آنها اغلب کاملا استخوانی نیست. تعداد مهره ها کم، باله تنها شعاع نرم دارند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">باله های پشتی و مخرجی متقابل، باله های شکمی غیر موجود و دهانه های آبششی محدود می باشد.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">معده آنها داریا کیسه ای است که پر از آب یا هوا شده و باعث میشود ماهی حالت بادکردگی بخود بگیرد.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بدن قابلیت باد شدن دارد و در برخی از گونه ها خارها تنها در زمانی که بدن باد کرده سیخ میشوند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فکین با دو دندان مخروطی شکل.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">استخوانهای پیش سرپوش آبششی و دندانی، در وسط به هم پیوسته است.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بالغین در مناطق نزدیک ساحل یافت میشوند، و نابالغین پلاژیک هستند. به مناطق مرجانی، گلی، شنی، صخره ای مرجانی و بسترهای پوشیده از گیاه تا عمق 100 متری برای زندگی علاقه دارند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">غذای عمده آنان را بیمهرگان صدفدار تشکیل میدهند که پوسته آنها را با دهان میشکنند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تخمها پلاژیک هستند و والدین از آنها یا نوزادان مراقبت نمی نمایند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فاقد ارزش غذایی بوده و گوشت آنها سمی می باشد. تنها بعضی از گونه های آن از جهت نگهداری در آکواریوم مناسب هستند.</span></span></li>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صید آنها با قلاب دستی و ترال امکان پذیر است.</span></span></li>
</ul>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پراکنش در ایران:</span></span></p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در آبهای خلیج فارس و دریای عمان یک گونه از خانواده خارپشت ماهیان گزارش شده است:</span></span></p>
<ul>
<li>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">1. Chilomycterus orbicularis یا Cyclichthys orbicularis &gt;&gt; خارپشت ماهی لب منقاری</span></span></li>
</ul>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">:: جهت دریافت اطلاعات از گونه فوق، از منوی بالای صفحه وارد بخش گونه ها بشوید.</span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">.::. تصاویر زیر برخی گونه های خانواده Diodontidae در نقاط مختلف جهان را نشان میدهد:</span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table bgcolor="#CCCCCC" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td scope="col">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Allomycterus pilatus &gt;&gt; خارپشت ماهی عمقزی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Allomycterus_pilatus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Cyclichthys spilostylus &gt;&gt; خارپشت ماهی شکم خالدار" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Cyclichthys_spilostylus.jpg" /></span></span></td>
<td scope="col">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Dicotylichthys punctulatus &gt;&gt; خارپشت ماهی سه خط" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Dicotylichthys_punctulatus.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Allomycterus pilatus &gt;&gt; خارپشت ماهی عمقزی</span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Cyclichthys spilostylus &gt;&gt; خارپشت ماهی شکم خالدار</span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Dicotylichthys punctulatus &gt;&gt; خارپشت ماهی سه خط</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Diodon liturosus &gt;&gt; خارپشت ماهی خال سیاه" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Diodon_liturosus.jpg" /></span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Lophodiodon calori &gt;&gt; خارپشت ماهی چهارخط" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Lophodiodon_calori.jpg" /></span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="Tragulichthys jaculiferus &gt;&gt; خارپشت ماهی خاربلند" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Tragulichthys_jaculiferus.jpg" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Diodon liturosus &gt;&gt; خارپشت ماهی<br />
خال سیاه</span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Lophodiodon calori &gt;&gt; خارپشت ماهی<br />
چهارخط</span></span></td>
<td>
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Tragulichthys jaculiferus &gt;&gt; خارپشت ماهی خاربلند</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;</p>