انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با خانواده سنجاب ماهیان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="670">
<tbody>
<tr>
<td align="right" dir="rtl" valign="top" width="670">
<div align="justify">
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:28px;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با خانواده سنجاب ماهیان</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>مشخصات کلی خانواده سنجاب ماهیان (Holocentridae):</strong></span></span></p>
<p class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">خانواده سنجاب ماهیان، به راسته شکم اره ماهی شکلان (Beryciformes) تعلق دارند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>ریشه لغوی:</strong> یونانی&gt;&gt; Holos = همه + Kentron = نوک تیز</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>نام انگلیسی:</strong> Squirrelfishes, Soldierfishes</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>نام فارسی:</strong> سنجاب ماهیان. سرباز ماهیان</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Holocentridae:</strong></span></span></p>
<ul>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">پراکنش متمرکز در نواحی گرمسیری اقیانوس اطلس، آرام و هند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">یک خار منفرد در باله شکمی، همراه با 5 تا 8 (اغلب 7) شعاع نرم.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">باله پشتی بلند و دارای 10 تا 13 خار و یک بخش مجزا، دارای 11 تا 17 شعاع نرم.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">باله مخرجی دارای 4 خار و 7 تا 16 شعاع نرم. دومین خار باله مخرجی تیز و بزرگتر از بقیه خارها.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">باله شکمی دارای 7 شعاع نرم.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">باله دمی دو شاخه، دارای شعاعهای نرم مستقل به تعداد 26 تا 27 عدد.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">فلسهای بزرگ و زبر شانه ای دارند. فلس روی سرپوش و پیش سرپوش آبششی را نیز پوشانده است.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">چشمان آنها بزرگ است.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">سرپوش آبششی آنها بخشی نوک تیز دارد.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">26 یا 27 مهره دارند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">رنگ بدنشان اغلب سرخ فام است.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">اغلب ماهیانی شب رو هستند و در طول روز در در شکافهای و حفره های بستر حضور دارند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">بیشتر گونه ها ساکن آبهای کم عمق از خط ساحلی تا عمق 100 متری و ندرتا تا 200 متری زیست می کنند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">سرباز ماهیان اغلب از پلانکتونهای جانوری بزرگ و سنجاب ماهیان از بی مهرگان کفزی و ماهیان کوچک تغذیه می نمایند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">بالغین در مجاورت بستر زندگی می کنند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">لاروها برای چند هفته زندگی پلانکتونی دارند و اندازه آنها تا 3 سانتیمتر می رسد. از تخم یا لارو توسط والدین مراقبت نمی شود.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">حداکثر طول این خانواده به 61 سانتیمتر طول در گونه<em> Sargocentron spinifer</em> می رسد.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">در بسیاری کشورها ماهیان خوراکی مهمی محسوب می شوند و بعضی هم مناسب نگهداری در آکواریوم هستند.</span></span></li>
<li class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">صید آنها با قلاب دستی در شب و ترال کف و گرگور امکان پذیر است.</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong>پراکنش در ایران:</strong></span></span></p>
<p class="style15" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، یک گونه از خانواده Holocentridae گزارش شده است:</span></span></p>
<ul>
<li class="style13" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">1. <em><strong>Sargocentron rubrum</strong></em> &gt;&gt;<span class="style15"> سنجاب ماهی سرخ پوش</span></span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span class="style19">:: </span>جهت دریافت اطلاعات بیشتر از گونه فوق، از منوی بالای صفحه وارد بخش گونه ها بشوید.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span class="style19">.::.</span><span class="style18"> تصاویر زیر برخی از گونه های خانواده Holocentridae را <span class="style19">در نقاط مختلف جهان</span> نشان می دهند:</span></strong></span></span><br />
&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table bgcolor="#CCCCCC" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="630">
<tbody>
<tr>
<td height="110" scope="col" style="text-align: center;" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Corniger spinosus &gt;&gt; سربازماهی لب خاردار" border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Corniger_spinosus.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td height="110" scope="col" style="text-align: center;" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Holocentrus adscensionis &gt;&gt; سنجاب ماهی" border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Holocentrus_adscensionis.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td height="110" scope="col" style="text-align: center;" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Myripristis aulacodes &gt;&gt; سرباز ماهی" border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Myripristis_aulacodes.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Corniger spinosus</em> &gt;&gt; سربازماهی لب خاردار</span></span></td>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Holocentrus adscensionis</em> &gt;&gt; سنجاب ماهی</span></span></td>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Myripristis aulacodes</em> &gt;&gt; سرباز ماهی<br />
خاکستری</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td height="101" style="text-align: center;" valign="middle" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Neoniphon aurolineatus &gt;&gt; سنجاب ماهی" border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Neoniphon_aurolineatus.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td height="101" style="text-align: center;" valign="middle" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Ostichthys hypsipterygion" border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Ostichthys_hypsipterygion.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td height="101" style="text-align: center;" valign="middle" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="Plectrypops retrospinis &gt;&gt; سرباز ماهی " border="0" height="100" src="http://fishbase.ir/images/species/Plectrypops_retrospinis.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Neoniphon aurolineatus</em> &gt;&gt; سنجاب ماهی<br />
زردخط</span></span></td>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Ostichthys hypsipterygion</em></span></span></td>
<td height="30" style="text-align: center;" valign="top" width="210">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;"><em>Plectrypops retrospinis</em> &gt;&gt; سرباز ماهی<br />
کاردینال</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="150" style="text-align: center;" valign="top">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>