انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: گالری عکس رامک ماهیان خلیج فارس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p>
<span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 26px;"><span style="background-color:#ffff00;">گالری عکس رامک ماهیان خلیج فارس</span></span></strong></span></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="95%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL">رامک خط کمانی</span></span></span></p>
</td>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Aetobatus nicnofii&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">رامک خالدار</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="187" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/1-6-Aetobatus%20narinari.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="129" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/2-2-Aetobatus%20nichofii.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Himantura uarnak&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">پوپلنگی</span></span></span></p>
</td>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Manta birostris&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">سپر ماهی مانتا</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="134" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/5-4-Himantura%20uarnak.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="176" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/6-2-Manta%20blrostris.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Mobula eregoodootenkee&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">سپر ماهی شیطانی</span></span></span></p>
</td>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Pastinachus sepnen&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">پودم پری</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="165" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/4-3-Mobula%20eregoodootenkee.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="218" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/3-2-Pastinachus%20sepnen.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Rhina ancylostoma&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">سوس ماهی سرگرد</span></span></span></p>
</td>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Rhinoptera javanica&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">رامک سرگاوی</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="169" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/7-8-Rhina%20ancylostoma.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="165" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/9-2-Rhinoptera%20javanica.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Rhynchobatus bjiddensis&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">گیتار ماهی خال سفید</span></span></span></p>
</td>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Taeniura meyeni&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">پو مرجانی</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="180" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/8-7-Rhynchobatus%20bjiddensis.JPG" width="200" /></span></span></td>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;<img alt="" height="192" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/11-1-Taeniura%20meyeni.jpg" width="200" /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Urogymnnus asperrimus&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL">پو خال دار</span></span></span></p>
</td>
<td>
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="" height="183" src="http://www.iranaqua.ir/userfiles/image/Jelveha/Separmahiyan/10-4-Urogymnnus%20asperrimus.jpg" width="200" /></span></span></td>
<td>
<br />
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;</p>