انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: لامپری ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">لامپری ها</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://www.zoology.ubc.ca/labs/biomaterials/overhand.jpg" vspace="0" /></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">لامپري</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">(Lamprey) : </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">نمونه اي از دهان گردان</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Cyclostoma </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">متعلق به رده ي بي فكان</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Agnatha&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">است</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">اسم علمي اين</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">جانور</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Petromyzon marinus </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">است</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> . </span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">جانوراني</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">اند بدون آروراه با دهان گرد كه زندگي آن ها عمدتا در دريا ها است . از نظر ظاهري</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">داراي بدن استوانه اي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">هستند و مار مانند به نظر مي رسند .باله هاي زوج در اين</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">جانوران وجود ندارد .اكثرا زندگي انگلي دارند و از نظر</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خصوصياتي همانند سيستم</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شنوايي ، بويايي ،عصبي و جنسي نسبت به رده هاي بعدي مشخصا پست تر هستند</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مار ماهي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">لجني كه اسم عمومي لامپري دريايي است بين</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">70cm </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">تا</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">1m </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">طول دارد</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> . </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">باله پشتي به صورت يك زوج</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مشاهده مي شود و دومين باله پشتي به باله دمي جوش</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خورده</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> . </span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">نوستريل يا منفذ خارجي بيني به صورت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">منفرد است كه در انتها مسدود مي باشد . چشم ها به صورت يك جفت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">بدون پلك مشاهده</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مي شوند . شكافهاي آبششي به تعداد هفت جفت دردو سمت بدن پراكنده اند ، پوست</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">فاقد</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">فلس بوده و داراي غدد مخاطي متعدد است . ترشحات اين غدد باعث لزج شدن پوست</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شده و اصطكاك با آب را به</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">حد اقل مي رساند</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">با توجه به اين كه لامپري انگل بوده</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و از خون ماهي ها و لاك پشت هاي دريايي تغذيه مي كند داراي ويژگي هاي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خاصي در</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ناحيه دهاني است . اطراف دهان حلقه اي بنام فيمبري است كه همانند بادكش عمل نموده و</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">اتصال انگل</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">به ميزبان را فراهم مي آورد . در بخش هاي مختلف فيمبري زوائدحسي بنام</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">سيري وجود دارد</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">در مركز قيف دهاني حفره ي دهان واقع</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شده و درون آن زباني قرار دارد كه مجهز به دندان است . در حد فاصل حفره</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ي دهاني</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و فيمبري چندين دندان شاخي واقع شده و در بدن ميزبان فرو رفته و انتقال خون را آسان</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">تر ميكند . ضمن</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">اينكه صفحات دنداني مستقر در اين ناحيه باعث شكافتن پوست ميزبان</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و جاري شدن خون ميشود</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">لامپري بالغ در دريا ها به سر ميبرد</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و سه تا چهار سال طول عمرش است . در طي اين مدت با خون خواري از ميزبان</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">رشد و</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">نمو مي كند و هنگامي كه به ميزبان مي چسبد پس از برش پوست و جاري شدن خون با جلو و</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">عقب بردن</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">زبان جريان خون را دائمي کرده و با مكش خون آن را وارد دستگاه گوارش مي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">كند . علاوه بر اين از عمق دهان انگل ،</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">آنزيم ضد انعقادي آنتي كواگولانت ترشح</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شده و به جاري شدن خون كمك مي كند . در طي مدت خونخواري جانور</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">انگل حركتي هم است</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">هنگامي كه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">رشد جانور به حد اكثر رسيد و گنادهايش كاملا شكل گرفت به منظور توليد مثل دريا را</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">به سمت آب</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شيرين ترك گفته و مهاجرتي طولاني را آغاز مي كند . با رسيدن به</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">رودخانه ، نمونه نر شروع به لانه سازي مي كند ،</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">بدين منظور ذرات شن كف را به هم</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مي چسباند و فضايي را جهت آزاد سازي سلول هاي جنسي تدارك مي بيند</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">پس از كامل</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شدن ، لامپري نر و ماده در اين لانه سلول هاي جنسي را آزاد كرده و لقاح به صورت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خارجي صورت مي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">گيرد . تخم هاي لقاح يافته تبديل به لاروي شفاف به نام</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Ammocoet </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مي شود . اين لارو ويژگي هاي خاصي دارد كه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">كاملا با نمونه بالغ</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">متفاوت است . تفاوتهايي</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شامل :</span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">&nbsp;الف &ndash; بر</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خلاف نمونه بالغ كه بدن تيره اي دارد ، شفاف است</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ب- جانوي كور است . </span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ج- بجاي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">زندگي انگلي داراي زندگي آزاد است و از طريق فيلتر كردن آب و به دام</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">انداختن</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">پلانكتون ها تغذيه مي كند بنا براين ميكرو فاگوس است . </span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">د- فاقد قيف</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">دهاني بوده و دهان مجهز به دو لب است . </span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ه</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">- </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شب فعال</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Noturn </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">است . </span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و- لارو تحرك بسيار ناچيزي داشته و در لانه هاي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">U </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شكل كه از چسباندن دانه هاي شن به</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">وجود آمده به سر مي برد</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">همزمان با رشد ، لانه ي قبلي به دليل كوچكي ترك مي شود و لانه جديد ساخته</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">مي</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">شود</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">طول عمر مرحله لاروي بين سه تا هفت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">سال خواهد بود . بعد از اين مدت نمونه دچار متاموفوز ( دگرديسي) مي شود</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">و</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">تغييرات اساسي در بدنش به وجود مي آيد از جمله رژيم غذايي از ميكروفاژي به خون</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">خواري ، سيستم دهاني به</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">قيف دهاني و حالت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Nocturn </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">به حالت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Diurn ( </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">روز فعال ) تبديل ميشود</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> . </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">چشم ها در مرحله لاروي توسط پوست</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ضخيمي احاطه شده اند و با تحليل رفتن اين پوست به تدريج فعال ميشوند</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">.</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">بدن شفاف ،</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">به رنگ سبز تيره تغيير مي يابد و باله ي پشتي منفرد مرحله ي لاروي ، به دو قسمت</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">تبديل ميشود</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> .</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">همراه با اين تغييرات ، تغييراتي اساسي نيزدر اندام هاي داخلي به</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">وجود مي آيد و در طي اين تغييرات مهاجرت نمونه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">از آب شيرين به دريا صورت مي گيرد</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">، اين تغييرات در دريا كامل شده و نمونه چرخه ي زندگي را تا توليد مثل ادامه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;">ميدهد</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> </span></span></span></p>