لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
ارسال پاسخ جدید‌
پاسخ به موضوع: مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت ...
نام کاربری:
عنوان ارسال: عنوان ارسال:
نماد ارسال:
پیام شما:
شکلک‌ها
Angel Angry Blush Confused
Dodgy Exclamation Heart Huh
Idea Sleepy Undecided Smile
Wink Cool Big Grin Tongue
Rolleyes Shy Sad  
گزینه‌های ارسال:
اشتراک در موضوع:
نوع اطلاع رسانی و نحوه‌ی اشتراک در این موضوع را تعیین کنید. (ویژه‌ی اعضای انجمن)

فایل‌های پیوست
فضای اختصاص داده شده به شما برای پیوست فایل فضای مجاز: نامحدود می‌باشد.
پیوست تازه‌:


مرور موضوع (اولین پاسخ، جدیدترین پاسخ است)
ارسال کننده رباط سیستم - 03-10-2014، 02:44 AM
مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت ...

تغییرات کیفیت آب، به‌ویژه افزایش غلظت آمونیاک، ممکن است به مرگ آبزیان منجر شود. این تحقیق به‌منظور مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت در حذف آمونیاک (نیتروژن کل آمونیاکیTAN=) از پساب یک سیستم حمل بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در کیسه‌های پلاستیکی40 لیتری انجام شد. میزان حذف آمونیاک در غلظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تیمارهای حذف‌کنندۀ آمونیاک 0، 5، 10 و 15 گرم در لیتر طی دو زمان 12 و 24 ساعت و با سه تراکم 20، 50 و 80 بچه‌ماهی در هر کیسه مورد سنجش قرار گرفت. افزایش میزان حذف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمونیاک، تراکم ماهی و زمان، به‌طور معنی‌داری، به‌ترتیب سبب کاهش، افزایش و افزایش TAN می‌شود (P<0.001). در این آزمایش اثر تراکم و زمان بسیار مشهود بود. بین زئولیت و کربن فعال حاوی کشت باکتریایی در حذف TAN، تفاوت بسیار معنی‌داری یافت شد (P<0.001). زئولیت، در مقایسه با کربن فعال، نتایج رضایت‌بخش‌تری را نشان داد.


http://jne.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=36322