لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
ارسال پاسخ جدید‌
پاسخ به موضوع: بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ...
نام کاربری:
عنوان ارسال: عنوان ارسال:
نماد ارسال:
پیام شما:
شکلک‌ها
Angel Angry Blush Confused
Dodgy Exclamation Heart Huh
Idea Sleepy Undecided Smile
Wink Cool Big Grin Tongue
Rolleyes Shy Sad  
گزینه‌های ارسال:
اشتراک در موضوع:
نوع اطلاع رسانی و نحوه‌ی اشتراک در این موضوع را تعیین کنید. (ویژه‌ی اعضای انجمن)

فایل‌های پیوست
فضای اختصاص داده شده به شما برای پیوست فایل فضای مجاز: نامحدود می‌باشد.
پیوست تازه‌:


مرور موضوع (اولین پاسخ، جدیدترین پاسخ است)
ارسال کننده رباط سیستم - 03-10-2014، 02:44 AM
بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ...

فضای سبز شهری در مناطق گوناگون جهان جزء ضروریات روزمره و جذابیت‌های محلی است. انتخاب گونه‌های مقاوم به خشکی برای کاشت در فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه‌خشک ‌به‌منظور ایجاد تنوع امری ضروری است. یکی از آزمایش‌های مهم سازگاری، ‌به‌منظور معرفی گیاهان در مناطق جدید، بررسی ظهورشناسی گونه‌هاست. هدف اصلی این تحقیق شناسایی خصیصه‌های ظهورشناسی گونۀ بلوط به دو روش توصیفی و با استفاده از سری زمانی عکس‌برداری است. به این منظور، 10 پایه گونۀ دارمازو (Quercus infectoria) در محوطۀ فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان به‌مدت دو سال و در فواصل زمانی حداقل هر دو هفته یک‌بار پایش شد. زمان وقوع رویدادهای ظهورشناسی در فرم‌های ثبت اطلاعات وارد شد و  از بخش‌های گوناگون گیاه عکس‌برداری شد. برای بررسی اثر دما بر تغییرات رنگ در طول زمان، از شاخص (2G-RB) استفاده شد. نتایج مشاهدات توصیفی نشان داد که برگ‌دهی و گل‌دهی این‌گونه در اوایل فروردین‌ اتفاق می‌افتد. نتایج حاصل از نمودارهای تغییرات رنگ برگ نشان داد که در اواسط آبان تلاقی دو کانال رنگی سبز و قرمز گویای تحول رنگ در برگ‌هاست. با توجه به نمودارهای مربوط به میوه، تمامی مراحل تبدیل گل به میوه ردیابی شد و زمان وقوع هریک از این مراحل به‌دست آمد. همچنین، همبستگی بین دما و شاخص رنگ (2G-RB) مربوط به هر دو جزء گیاه (برگ و میوه) معنی‌دار است و می‌تواند  ابزاری برای پایش ظهورشناسی این‌گونه به تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده درنظر گرفته شود.


http://jne.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=36329