انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ
روش ساخت ریسه با طعمه به صورت شناوری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings)
+-- انجمن: بخش ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-3.html)
+--- انجمن: اموزش ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-27.html)
+---- انجمن: روش ماهیگیری با شناور - فلوتینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-238.html)
+---- موضوع: روش ساخت ریسه با طعمه به صورت شناوری (/thread-108.html)روش ساخت ریسه با طعمه به صورت شناوری - محمد نصری - 02-10-2013

[rtl]روش ساخت ریسه با طعمه  به صورت شناوری[/rtl]
[rtl][تصویر: image358.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image360.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image361.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image362.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image363.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image364.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image365.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image366.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image367.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image368.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][تصویر: image370.jpg][/rtl]RE: روش ساخت ریسه با طعمه به صورت شناوری - محمد نصری - 11-18-2015

شبیه این روش  برای صید کوسه استفاده میشه
ولی در کل برای ماهیهای گوشت خوار و تهاجمی کاربرد بیشتری داره