انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ
بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings)
+-- انجمن: بخش های متفرقه (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-13.html)
+--- انجمن: انجمن هواداران محیط زیست و حیوانات ایران (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-80.html)
+--- موضوع: بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ... (/thread-1257.html)بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ... - رباط سیستم - 03-10-2014

بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ ...

فضای سبز شهری در مناطق گوناگون جهان جزء ضروریات روزمره و جذابیت‌های محلی است. انتخاب گونه‌های مقاوم به خشکی برای کاشت در فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه‌خشک ‌به‌منظور ایجاد تنوع امری ضروری است. یکی از آزمایش‌های مهم سازگاری، ‌به‌منظور معرفی گیاهان در مناطق جدید، بررسی ظهورشناسی گونه‌هاست. هدف اصلی این تحقیق شناسایی خصیصه‌های ظهورشناسی گونۀ بلوط به دو روش توصیفی و با استفاده از سری زمانی عکس‌برداری است. به این منظور، 10 پایه گونۀ دارمازو (Quercus infectoria) در محوطۀ فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان به‌مدت دو سال و در فواصل زمانی حداقل هر دو هفته یک‌بار پایش شد. زمان وقوع رویدادهای ظهورشناسی در فرم‌های ثبت اطلاعات وارد شد و  از بخش‌های گوناگون گیاه عکس‌برداری شد. برای بررسی اثر دما بر تغییرات رنگ در طول زمان، از شاخص (2G-RB) استفاده شد. نتایج مشاهدات توصیفی نشان داد که برگ‌دهی و گل‌دهی این‌گونه در اوایل فروردین‌ اتفاق می‌افتد. نتایج حاصل از نمودارهای تغییرات رنگ برگ نشان داد که در اواسط آبان تلاقی دو کانال رنگی سبز و قرمز گویای تحول رنگ در برگ‌هاست. با توجه به نمودارهای مربوط به میوه، تمامی مراحل تبدیل گل به میوه ردیابی شد و زمان وقوع هریک از این مراحل به‌دست آمد. همچنین، همبستگی بین دما و شاخص رنگ (2G-RB) مربوط به هر دو جزء گیاه (برگ و میوه) معنی‌دار است و می‌تواند  ابزاری برای پایش ظهورشناسی این‌گونه به تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده درنظر گرفته شود.


http://jne.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=36329