پاسخ جدید 
امتیاز موضوع:
 • 23 رأی - میانگین امتیازات: 3.3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
صيد اردك ماهي با لانسه يا اسپينر
#1
Amo 
[rtl]صيد اردك ماهي با لانسهيا
اسپينر
[/rtl]
[rtl][تصویر: image084.jpg][/rtl]
[rtl]اين طعمه معرف  تكاملي بس دراز در تكنيك طعمهسازي است[/rtl]
[rtl]اين طعمه پويا ترين و موثرترين طعمه ها شناختهشده است ولي متاسفانه ماهيگيران كمتري در دنيا هستند كه روش صحيح استفاده از آن را مي دانند و اكثر ماهيگيران نيز متاسفانه حاظر به ياد گيري ازديگرن نبوده و فكرمي كنند كه روش صحيح را انجام مي دهند و اين تفكر غلط در بيشتر موارد به زيان ماهيگير بوده است.در بخشهاي قبل در مورد لانسه و رنگبندي آن بسيار صحبتشده بود اما دراينجا به شرح تخصصي تر به اين طعمه خواهيم پرداخت.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]همانطور كه ميدانيد برايهر روش ماهيگيريچوب و چرخ مخصوصي وجود دارد كه وزن و طول و ميزان كاستينگ چرخ همه و همه دست به دست هم مي دهند تا كار ماهيگيري آسان تر و دقت ماهيگير بيشترشود. به غلط برخياز ماهيگيران فكر مي كنند چون توانسته اند خود با زجر و دشواري با چوبي مثلا با طول چهار متر لانسه كشي نمايند و اتفاقا هم موفق شده اند پس اين روش صحيح و نيازي به اتخاذ تدابير بهتر نبوده و بدتر از آن اينكه با لجاجت تماماين امر را به ديگراننيز تحميل مي كنند.[/rtl]
[rtl]حال بياييد به چوب مخصوصلانسه كشي جهت صيداردك ماهي بپردازيم. در وهله اول يك ماهيگير مجرب با نگاهي كه به چوبهاي ماهيگيري موجود در بازار مي اندازد يك چوب تو پر و محكم نگاهش را جلبمي كند و بعد باكمي تفكر و ياد آوري تجربيات گذشته اين نوع چوبها را رد مي نمايد و نگاهش به دنبال چوبي از جنس كربن و همچنين سبك با دسته اي راحت و قابل كنترلمي گردد.چوب مناسباردك ماهي جهت لانسه كشي كدام است؟ چوب اردك ماهي بايد از جنس كربن يا گرافيت بوده و اكشني بين سي گرم تا هفتاد گرم داشته باشد و حلقه هاي آن ازجنس تيتانيوم و بدونحلقه پلاستيكي نگهدارنده به حلقه پايه باشد يعني اينكه حلقه تيتانيومي بايد مستقيما به پايه وصل بوده و هيچ قسمت پلاستيكي رنگي يا مشكي بين آنهانباشد.چوب مخصوصصيد اردك ماهي بايد دو تكه بوده تا در صورت رفلكسهاي شديد ماهي بتواند ميزان ارتعاش را در طول خود تجزيه نموده و ماهي را قابل كنترل تر نمايد.لذا سبكي بيشتر و انعطافمناسب بيشتر در چوبهاي دو تكه يافت مي گردد و بهتر است اينگونه چوبها داراي نه عدد حلقه تيتانيومي باشند. تا پرتابهاي شما ساده تر و هدفگيري شمادقيق تر باشد.دستهاين نوع چوبها را حتما با پوشش چوب پنبه يا فوم  انتخاب كنيد چرا كه در لانسهكشي اين امر بسيار مهم بوده و در صورتي كه دست شما در قبضه راحت نباشد اين احساس به صورت خستگي و بي حوصلگي جلوه نموده و اين خمود باعثناموفقيتي شما در صيد ميگردد. نكته مهم ديگر اينكه سعي كنيد دسته چوب در قسمت پاييني آن كمي بلند باشد و طولي حدودا سي سانت تا چهل سانت داشته باشد تا بتوانيد پرتابي باارتفاع زياد داشته باشيدو در نتيجه برخورد طعمه شما با آب بيشتر باشد ولي در صورتي كه شما با قايق به ماهيگيري مي پردازيد بايد اين دسته كوتاه تر و به اندازه نصف ساعددست راست شما باشد.[/rtl]
[rtl]اين نكات كوچك و ناچيز استكه باعث موفقيتماهيگيران با تجربه مي گردد و به غلط ماهيگيران فكر مي كنند كه مثلا فلاني شانص دارد يا اينكه[/rtl]
[rtl][تصویر: image234.jpg][/rtl]
[rtl]چوبش مارك فلان است پسموفق است. شايد ماركچوب معرف نوع چوب هم باشد ولي اين نوع تفكر غلط است و يك چوب ارزان مي تواند با داشتن اين مواصفات بهترين چوب شما باشد.[/rtl]
[rtl]اما در مورد چرخ بهتريننوع آن از جنس كامپوزيتيا همان كائوچوي مصنوعي است كه قطعات داخلي آن از استيل باشد تا بتوان از آن در مردابهايي با آب كمي شور يا آهكي هم صيد نمود ولي چون قيمت ايننوع چرخها بسيارهنگفت است و هم كمياب لذا ميتوانيد از چرخهايي بابدنه پلاستيك فشرده و قطعات داخلي نيكل و برنج استفاده كنيد و در غير اين صورت مي توان از چرخهايمعمولي استفادهنمود اما بايد ابتدا درون چرخ و محل اتصالات آن را از گريس آغشته نمود. ميزان جمع آوري نخ و سرعت هر چرخ با چرخ ديگر فرق زيادي دارد لذابهترين روش براي انتخواباين نمونه چرخها ميزان نگهداري نخ بر روي اسپول است به شكلي كه اسپول چرخ بايد مقدار نخي معادل صد و پنجاه تا صد و هفتاد متر نخ شماره سي رادر خود جاي دهد وبهترين نوع اسپول نيز از نوع لانگ كاست است يعني طول اسپول كمي بلند تر از حد معمول باشد و اصطلاحا كشيده باشد كه در اين صورت در پرتاب و سرعتآزادي نخ و درنتيجهپرتابهاي طولاني بسيار موثر است.[/rtl]
[rtl][تصویر: image235.jpg][/rtl]
[rtl]لانسه ها داراي اشكالمختلف و متفاوتي استكه در مورد آنها بسيار بحث كرده ايم و در مطالب قبل در سايت به شرح آنها پرداخته ايم لذا در اين قسمت به مطالب مهمتر خواهيم پرداخت[/rtl]
[rtl]بهترين لانسه كدام است؟[/rtl]
[rtl]لانسه خوب بايد دارايمشخصات ذيل باشد[/rtl]
[rtl]سه شاخ لانسه بايد بسيارتيز باشد و از همنوعخود در قزل آلا بزرگتر باشد لذا هر لانسه با هر شماره اي بايد داراي يك سه شاخ با نمره بزرگتر باشد مثلا يك لانسه شماره چهار بايد سه شاخ لانسهشماره پنج داشتهباشد.بدنه لانسه بايد از برنج باشد و بهترين رنگ براي بدنه سفيد و قرمز يا زرد و قرمز است كه موقع چرخش مانند يك شعله روشن با تابش تيره و روشنخود با عث جلب توجهبيشتر ماهي مي گردد و نيز وزن اين بدنه به پرتاب و غوطه وري لانسه بسيار كمك مي كند.بر روي بدنه بايد حد اقل دو رينگ يا واشر وجود داشته باشد تاچرخش پولك ساده ترو بهتر انجام گيرد. حلقه اي كه پولك را به محور متصل مي كند بهتر است دولايه باشد و از يك مفتول با دو سوراخ ساخته نشده باشد زيرا اين مفتول براثر پرتابهاي متواليتغيير شكل داده و موجب اختلال در حركت پولك مي گردد.پولك را بسته به موقعيت مكاني بايد انتخاب نمود و شرايط آن بدين شرح است : در صورت ماهيگيريدر مرداب يا آب راكداز پولكهاي گرد يا آگيليا استفاده كنيد كه تغريبا كمي هم تپول هستند و در صورتي كه در رودخانه به صيد مي پردازيد از پولك كومت يا اينديانااستفاده كنيد و به اصطلاحاز نوع باريك و كشيده استفاده كنيد. چرا؟ دو دليل بسيار مهم وجود دارد : اول اينكه بسته به سرعت جريان آب بايد زاويه چرخش پولك محفوظ بماند تاانعكاس نور و حركتطعمه طبيعيتر باشد لذا جهت مهار سرعت جريان آب از پولكهاي كشيده استفاده مي گردد و جهت استفاده بيشتر از مقاومت آب راكد از پولك پهنتر استفادهمي گردد و دليل بعداينكه ماهيهايي كه زنجيره غذايي اردك ماهي را تشكيل ميدهند در آبهاي راكد از پهناي بيشتري برخوردارند تا ماهيهاي موجود در رودخانه كه به دليل محلزندگي خود نياز
به حركت در جريان آب هستند
.
[/rtl]
[rtl][تصویر: image236.jpg][/rtl]
[rtl]مهمترين رنگ ها جهتاستفاده در لانسه رنگسفيد و زرد و قرمز و سياه و نقره اي است[/rtl]
[rtl]اما روش استفاده از آنهابسيار مهم است معمولارنگ نقره اي كه داراي رنگهاي مشكي و قرمز است به دليل ايجاد سايه روشن مناسب در آب از طرفداران بيشتري برخوردار است . رنگ هاي سفيد و زرد فسفريهم در آبهاي راكدو تيره بهتر از نوع براق و نقره اي جواب مي دهند. رنگهاي قرمز و نارنجي نيز در آبهاي روشن و صاف بسيار پركاربرد و مهم هستند.لانسه اي با پولكتركيبي از رنگهاي زردو سبز و قرمز بهترين نوع رنگ جهت صيد اردك ماهي در هنگام غروب و تاريك شدن هوا است معمولا ماهيگيران در اين موقع نا اميد مي شوند و چون اين مدتبسيار كوتاه است ماهيگيراناز آن غافل مي گردند و جالب اينكه بهترين سايز ماهي در اين موقع به طعمه ها حمله مي كنند حتي اگر بسيار بزرگتر از دهان ماهي باشد.پولكهايمشكي را در موقع ظهراستفاده كنيد كه آفتاب به صورت عمودي تابش دارد و بيشتر محدوده نزديك محلهاي سايه را هدف بگيريد اين روش بسيار مهم و پركاربرد است.[/rtl]
[rtl]بهترين سايز لانسه جهتاردك ماهي سايزهايشماره چهار و پنج و شش است و جهت صيد تيره ماسكي كه در آمريكاي شمالي فراوان است از شماره هفت و با روش ترولينگ استفاده مي شود.[/rtl]
[rtl][تصویر: image091.jpg][/rtl]
[rtl]گاهي لانسه را به صورتساده استفاده مي كنندو گاهي آن را با مواد ديگري مركب مي كنند تا باعث جلب توجه بيشتر اردك ماهي گردد[/rtl]
[rtl]اين مواد را بسته به تنوعغذا در منطقه انتخابمي كنند مثلا در مناطقي كه ميگو بسيار است از پيچيدن پر به رنگ سفيد يا زرد يا رنگهاي روشن ديگر به قلاب سه شاخ استفاده مي كنند تا تشبيهي برميگو باشد.[/rtl]
[rtl]گاهي هم از ماهي هايپلاستيكي و كرمهاي پهنيا قورباغه ها در انتهاي لانسه استفاده مي گردد كه نتيجه حيرت آور مي گردد.[/rtl]
[rtl]اما هيچگاه از طعمه طبيعيبر روي سه شاخ استفادهنكنيد چرا كه باعث انحراف محور و اختلال شديد در چرخش پولك مي گردد. اين تابش و انعكاس و اين حركات زيباي لانسه ديگر اثري براي بو باقي نميگذارد تا بتوان ازبو هم در اين طعمه استفاده نمود لذا از تركيب طعمه طبيعي يا مصنوعي بصورت نامناسب بر روي اين طعمه خودداري كنيد.[/rtl]
[rtl][تصویر: image237.jpg][/rtl]
[rtl]در برخي مواقع تركيبي ازدو لانسه ديده مي شود كه اين لانسه دوبلبسيار موثر تر از نوع تكي آن است و دقت كنيد كهپولك بالاتر بايد كوچكتر باشد تا چرخش صحيح داشته باشد[/rtl]
[rtl][تصویر: image094.jpg][/rtl]
[rtl]اما روش صحيح استفاده ازلانسه را در اينبخش شرح خواهيم داد.لانسه را پس از پرتاب اجازه دهيد تا به كف برود و پس از پانزده ثانيه با شوك نسبتا سريعي لانسه را از كف بلند كنيد تا گل ولاي اطراف خود رابه هم بريزد و بعد شروع به جمع كردن كنيد اما دقت داشته باشد كه جمع كردن نخ بايد به صورتي باشد كه نوك چوب شما نزديك سطح آب و به يك طرف باشديعني نوك چوب شما مستقيمارو بروي شما نباشد و نوك آن را به سمت راست يا چپ متمايل كنيد تا حمله ماهي را بهتر احساس كنيد. هنگامي كه لانسه را پرتاب مي كنيد اردك ماهي بهسمت آن حمله ور ميشود ولي هيچ وقت به آن نمي زند زيرا تغيير مسيري كه لانسه پس از پرتاب و جمع آوري نخ انجام مي دهد باعث فرار ماهي مي گردد. ولي در صورتي كه لانسهبه كف بخوابد ومدت زماني بگذرد اردك ماهي كاملا طعمه را گم خواهد كرد و پس از شوك شما و به هم ريختن كف اردك ماهي بي اختيار به طعمه شما حمله مي كند . اصولا دربيشتر مواقع اين عملنتيجه هشتاد تا نود درصدي دارد. اما در برخي مكانها علفهاي زياد كف مزاحمت ايجاد مي كنند ولي جالب اينكه اين مكانهاي پر علف در ميان خود اردكماهيان عظيم الجثهاي را مخفي مي كنند و در صورت صيد با لانسه پس از پرتاب به سرعت نخ را جمع كنيد و لانسه را روي آب حركت دهيد و شوك كوچكي بدهيد تا آب را در سطحپاشيد و بعد نوكچوب را بالا بگيرد و نخ را جمع كنيد تا لانسه با عمق كمي از سطح آب حركت كند و پس از چند ثانيه مجدد اين حركت را انجام دهيد و در صورت وجود ماهيصحنه بسيار جالب رامشاهده خواهيد نمود كه ماهي طعمه را با دهان گرفته و مسافتي را به بيرون از آب خواهد پريد. روش ديگر اينكه قلاب سه شاخ را مجهز به ضد خزه كنيد يااينكه از قلاب تك
شاخ استفاده نمائيد
.
[/rtl]
[rtl]هنگامي كه به صيد با لانسهمي پردازيد دقتداشته باشيد كه اين امر شبيه به  جمع كردن توپهايي به سمت خود است حالا اين توپهامنتظر تلاقي لانسه شما با آنها است پس دقت كنيد كه وقتي شما لانسه كشي ميكنيد ممكن است ماهي به لانسه شما نزند ولي مسافتي را به سمت شما حركت ميكند و در همانجا برايمدتي باقي ميماند لذا در صورتي كه لانسه كشي را به صورت منظم از يك سمت تا سمت ديگر انجام دهيد دوباره از اول همان مسير را باز هم يك بار ديگرلانسه بكشيد با تعجبخواهيد ديد كه اردك ماهي لانسه را در نزديكترين نقطه به شما يا قايقتان به دهان خواهد گرفت و اين نكته است كه بيشتر ماهيگيران از آن غافلهستند. استفاده از نخنازك و بدون سيم بكسل و دقت در بال زدن پولك لانسه اضافه بر اينكه ذهن را صاف مي كند حركتهاي منظم لانسه را احساس خواهيد نمود و اين خود يكي ازمهمترين عوامل مهم موفقيتدر صيد است يعني روش صحيح چرخش باله لانسه كه با استفاده از نخ نازك و دقت در حركت لانسه بدست مي آيد.[/rtl]
[rtl]هميشه لانسه كشي را ازامتداد نيها شروع نمودهو به امتداد سمت ديگر خاتمه دهيد. نياز نيست كه پرتابهاي بسيار طولاني داشته باشد زيرا اردك ماهي هميشه در آخرين لحظه يا اولين لحظه به لانسهحمله ميكند. زيرا هنگاميكه لانسه به سمت شما در حال نزديك شدن است به سمت بالا نيز تغيير جهت مي دهد اين عامل تغيير سرعت ناگهاني در پولك لانسه را سبب مي گردد و اردكماهي با اختلاف فاصلهناگهاني خود با طعمه به سمت آن يورش ميبرد.[/rtl]
[rtl]هميشه از تميز بودن لانسهو پولك از گياهاناطمينان حاصل كنيد و همچنين از حلقه نگهدارنده پولك به محور كه هميشه سالم باشد و تغيير شكل نداشته باشد.[/rtl]
[rtl]اردك ماهي در بيشترينمواقع هنگامي به لانسهحمله مي كند كه يا با صحنه اي ناگهاني مواجه گردد يا هنگامي كه لانسه حركت شديد يا بسيار آهسته اي داشته باشد. اين حركت آهسته نيازمند تجربه اياست كه از دقت بهحركت پولك به مرور چند ساعت بدست مي آيد كه شما بايد با آهسته ترين مقدار به جمع آوري نخ اقدام كنيد اما نبايد اجازه دهيد كه خللي در چرخش پولك ايجادشود و اجازه دهيدتا لانسه با كمترين ميزان سرعت خود چرخش داشته باشد.[/rtl]
[rtl]در اوايل صبح اردك ماهي ازسمت عمق به سمتنواحي كم عمق جهت شكار نقل مكان مي كند لذا  شما هميشه بايد در هنگام صبح زود ازسمت عمق به سمت نيها يا ساحل لانسه بكشيد و هرچه هوا رو شن تر گردد نقطه مكاني شما با نيها يا ساحل بايد تغيير كند يعني در ساعت مثلا نه صبح بايدبا فاصله اي حدوددو متر از نيها و به موازات نيها لانسه بكشيد و در موقع قبل از ظهر بايد از كناره ساحل و نيها به سمت عمق لانسه بكشيد اين نكته را بيشترماهيگيران رعايت نمي كنند.[/rtl]
[rtl]وجود بچه ماهيها هميشهنشانگر وجود ماهي جهتتغذيه از آنها نيست بلكه گاهي دليل بر امنيت منطقه است. اگر بچه ماهيها را به صورت يكنواخت بر روي سطح آب به صورت منتشر مشاهده كرديد يعني منطقهامن و اردك ماهي دراين محدوده نيست ولي اگر بچه ماهيها را به صورت چندين توده (خصوصا اگر از يك نژاد باشند) با تحرك زياد مشاهده نموديد بدانيد اين منطقه يك بارمورد حمله اردك ماهي
قرار گرفته است
.
[/rtl]
[rtl]اگر زماني دست خود را درساعت ده صبح در آبفرو ببريد و دست ديگر خود را به بيرون از آب بگيريد اگر احساس سرما اين گونه بود نتايج حاصله زير خواهد بود[/rtl]
[rtl]اگر آب سرد تر از هواباشد_____» ماهي در اينمنطقه يا حمله نمي كند يا بسيار كم به طعمه شما حمله خواهد نمود[/rtl]
[rtl]اگر هوا سرد تر از آبباشد_____» ماهي بهطعمه حمله خواهد نمود و صيد تقريبا مناسبي خواهيد داشت[/rtl]
[rtl]اگر هوا و آب تقريبا همدما باشند __»صيد خوبي خواهيد داشت ولينسبت صيد ماهيهاي كوچكتر بيشتر خواهد بود[/rtl]
[rtl]اين تخمين ها و تقريبهانتيجه تجربيات استو دليلي ندارد كه هميشه صحيح باشد ولي جهت كمك به ماهيگير براي يافتن راهي مناسب كمك مفيدي[/rtl]
 
پاسخ
پاسخ جدید 


لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود به این مطلب را در این کادر بنویسید.


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اموزش صيد اردك ماهي با قاشقك mohamadnasre 1 8,506 09-14-2014، 05:47 PM
آخرین ارسال: مهدی نصری
  ریسه لانسه کشی با پرک یا لانسه و قاشقک mohamadnasre 0 6,880 07-01-2014، 12:45 AM
آخرین ارسال: محمد نصری
  اموزش لانسه کشی با قاشقک لانسه لوری mohamadnasre 0 7,013 06-30-2014، 10:43 PM
آخرین ارسال: محمد نصریکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان