پاسخ جدید 
امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
اشنایی با منطقه گردشگری مشایخ
#1
گردشگري صنعتي است که امروزه مورد توجه بسياري ازدو لتها قرار گرفته است ودرحال حاضر يکي از پر درآمد ترين بخشهاي اقتصاد جها ني است توريسم صنعتي پر در آمد وبا صر فه اقتصادي بسيار مناسبي است که با ايجاد تبا دلات فرهنگي و اجتما يي ميان ملل مختلف به خا طر فقدان آلودگي هاي محيطي امروزه بسيار مورد توجه مي باشد جاذبه هاي طبيعي هر کشور يا منطقه اي در جذب گر دشگر نقش بسزايي دارد  طبيعت گردان امروزه جز و گردشگراني محسوب مي شوند که بدون آسيب هاي جدي به طبيعت از مناظر طبيعي ديدن مي کنند از لحاظ اقتصادي امروزه گردشگري بزرگ ترين ومتنوع ترين صنعت دنيا به حساب مي آيد وبا 200ميليون نفر شاغل گردش مالي سالانه آن به حدود 504تريليون دلار ميرسد به بيان ديگر اين فعا ليت دومين اقتصاد جهان پس از ايا لت متحده آمريکا مي باشد و 8 درصد کل اشتغال جهان را به خود اختصاص مي دهد در چهار پنجم کشور هاي جهان يعني در بيش از 150 کشور گردشگري يکي از 5 منبع مهم کسب ارز خارجي است ودر 60 کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

گر چه کشور مان ايران از نظر منا بع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري در زمره ي 10 کشور نخست جهان است همه ي آمار هاي ساز مان جهاني جهانگردي در سالهاي گذشته ازروند بسيار کند ورود گردشگران به ايران ودر نتيجه سهم نا چيز اين صنعت در درآمد نا خا لص ملي کشور مان حکايت دارد البته بايد گفت اين شا خص در دولت تدبير و اميد قدري اميدوار کننده بوده است در سال 2000 ميلادي تعداد گردشگران خارجي وارد شده به ايران حداکثر 700  هزار نفر بوده است که از اين رقم تعداد خيلي کمي به استان چهار محال و بختيا ري سفر کرده اند باتوجه به اين موضوع گردشگري بايد به عنوان يک اولويت کاري در دستور کار بر نامه ريزان استان قرار گيرد و بهره برداري لازم از اين پتانسيل ها در استان وايجاد زير ساخت هاي لاز م در منا طق با جاذبه هاي خاص گردشگري در برنامه ها مورد عنا يت قرار گيرد.

 منطقه مشايخ استا ن چها ر محا ل و بختيا ري  حدود 120کيلو متر با مر کز استان فاصله دارد ودر 40 کيلو متري ضلع جنوب غربي شهر نا عان واقع است و جز اين بخش  محسوب مي گردد يکي از زيبا ترين منا طق استا ن است پوشش جنگلي متنو ع که غالب آ ن را درختان بلوط تشکيل داده است ازپسته کوهي بادام کوهي انجير کوهي زبان گنجشک و کاج وسرو کو هي نيز بي بهره نيست  علاوه بر پوشش متنوع گيا هي و جنگلي بيشتر روستا ها ي اين منطقه در کنا ر سر شا خه ي رود خا نه ي کارون وا قع اند پيچش ما ر گو نه ي اين رود خانه در کنار جاده ي مواصلا تي اين منطقه و خود نما يي پوشش جنگلي و گيا هي دو سوي سر شا خه ي کارون که تا روستا ي معدن آخرين روستاي اين منطقه ادامه دارد ،زيبا يي وصف نا پذيري را پديدآورده است  اما فقط جنگل و آبهاي خروشان سرشاخه ي کارون نيستند که ساختار زيبايي مشايخ را شکل داده اند.وجود دو کوه سر به فلک کشيده ي سبز کوه و هلن از سلسله رشته کوههاي زاگرس با پوشش جنگلي ذکر شده وبا فاصله ي نزديک به دو سا حل رود خا نه در دو سوي جنو ب وشما ل هيبت خود را به رخ مي کشند وچشم هر رهگذري را خيره ميکنند.

[تصویر: 1.JPG]

 

[تصویر: 2.JPG] 

 

 [تصویر: 3.JPG]

 

[تصویر: 4.JPG] 

گر چه شهر ياسوج در استان کهکيلويه و بويراحمد به عنوان پايتخت طبيعي کشور لقب گرفته است بي هيچ ترديدي زيباييها ي طبيعي و بکر اين منطقه اگر زيبا تر از منا ظر ياسوج نباشد حد اقل چيزي از آن کم ندارد باغات انار ومزارع شاليزاري اين منطقه در کنار طبيعت بکر وديدني آن تابلو نقا شي بي بديلي را خلق کرده است که براي هر بيننده اي جذاب و ديدني است آ يتم ديگري از مناظر طبيعي اين منطقه آبشار ها يي است که در دل کوه با ارتفاع زياد فرو مي ريزد و ضمن خلق زيبايي کم نظيري آب کشاورزي و بعضا شرب روستا هاي اين منطقه را تا مين مي نمايد وگاه مقصد سخره نوردان وکوه پيمايان مي باشد  و تفرجگاه مناسبي است براي کسا ني که قصد دارند ساعا تي را از هيا هوي شهرها دور باشند ودر طبيعتي دنج و بي سرو صدا به استرا حت  بپردازند البته بايد گفت تقريبا همه ي آنها در موقعيتي صعب العبور قرار دارند اما آب آنها که در نهري بزرگ با شيبي تند ودر دره ها يي به اسم هر روستا با غات انار را سيراب مي کند تفرجگاه مناسبي است براي خانواده ها يي که به مشا يخ سفر کرده اند از گذشته ي دور تا کنون شهر هاومناطق جذاب دنيا با آب و رود خانه عجين بوده اند عبور سر شاخه ي کارون از مشايخ يکي از جا ذبه ها ي گرد شگري اين منطقه است.

پرش از ارتفاع به رود خا نه  يا با نجي جا مپينگ روستاي دوپلان مشا يخ ،روستاي دوپلان در 120 کيلو متري مر کز استان و 90 کيلو متري مر کز شهرستان يعني شهر شلمزار قرار دارد منطقه ي طبيعت گر دي مشايخ يا به عبارتي روستا هاي حاشيه ي سرشاخه ي کارون در منطقه ي مشا يخ از روستاي د و پلان در اين مسير آغاز و به روستا ي معدن آ خر ين روستا ي حاشيه ي سر شاخه ي کارون خاتمه مي يا بد روستاي دو پلان از جمله روستا ها يي است که در اين مسير با وجو د عبور رود خا نه ي کا رون کمپينگ رفتينگ به معني قايقراني در آبهاي خرو شان و فعا ليتها ي ور زشي با نجي جا مپينگ به معني سقوط آزاد از دره عميق که در روستاي دو پلان وجود دارد صورت مي گيرد ،در نزديکي روستا درضلع جنوب غربي رود خانه بازفت پس از  حفر  صخره اي که در جلو خود مي ديد سبب شده ارتفاع صخره اي حدود 50 متر در دو طرف رود خا نه به وجود آيد که نو عي ژئو تو ريسم رود خانه اي محسوب مي شود.

 [تصویر: %D8%AF%D9%88%D9%BE.jpg]

 

رفتينگ

رفتينگ به معني قايقراني در آبهاي خروشان white waterraftingh است اين فعاليت هيجان انگيز و مفرح امروزه به يکي از پرطرف دار ترين شاخه هاي گر دشگري ما جرا جو يا نه و طبيعت گردي تبديل شده است اين رشته نمو نه ي خو بي از کار گرو هي بو ده است چرا که مسا فران برا ي عبور مو فق از قسمت هاي خرو شان و لذت بردن از قايقرا ني بايد به دستو را ت را هنما ي قايق به صورت هما هنگ عمل کنند يکي از بهترين مکان هاي اين نوع گر دشگري ماجرا جويانه در منطقه ي مشا يخ و رود خا نه ي کا رون است که خوشبختانه در دهستان آغاز شده است و دو دوره جشنواره ي بين المللي رفتينگ در اين رود خانه با مو فقيت انجام گرفته است .

 

[تصویر: %D8%A7%D8%A7.jpg]

 

[تصویر: %D8%B2%D8%A7.jpg] 

صرف نظر از مناظر طبيعي کم نظير رود خانه  چشمه ها و آ بشار ها شاخص ديگري از جاذبه هاي گردشگري دهستان مشايخ محسو ب مي شوند روستا هاي حا شيه ي رو دخانه ي کارون در منطقه ي مشا يخ در بين دو کوه بز ي مني (هلن ) وکوه سبز کوه محصور شده اند و اختلاف ارتفاع زيادي با قله هاي اين کوهها دارند به همين دليل آب وهواي اين منطقه بر خلاف منطقه ي سبز کوه محل ييلاقي طايفه ي مشايخ که تابستان بسيار خنک است آب و هواي معتدل وتابستانهاي نسبتا گرم داردلذا بهترين وقت جهت مسافرت به مشايخ پاييز و بهار است وجود اين دو کوه در مشايخ وبارش نزولات آسماني بر قله هاي آنها به ويژه بارش عمدتا برف بر قله هاي سبزه کوه با عت خرو ش چشمه هاي دايمي و آبشار هاي مختلف در منطقه ي مشايخ شده است لازم به ذکر است که تقريبا کليه ي آبشار هاي دايمي از کوه سبز کوه و آبشار هاي فصلي از کوه هلن سر چشمه مي گيرد .

آبشار شير کشته

 در شمال روستاي آبشاران عليا جنوب شرقي دره عشق وشمال غربي روستاي آبشاران سفلي قرار دارد اين آبشار در 140 کيلو متري شهر کرد و 63 کيلو متر ي شهر نا غان وا قع است آب اين ابشار با ارتفا ع زياد از صخره ي  کوه سبز کوه فرو مي ريزد منشا اين آبشار مجموعه چشمه هااي اسث که در چند متري پرتگاه آبشار از دل کوه فورا ن ميکند وآب کشا ورز ي روستا هاي آ بشا ران عليا و سفلي .را تامين مي نمايداين آبشار از آبشار هاي پر آب کشور محسوب مي شود وبنابه آنچه نسل به نسل منتقل شده است مهد علي فرزند رضا که جد بزرگ اهالي روستاي آبشاران عليا ودره عشق بوده است در حدود 300 سال قبل به همراه فرزندش به نام عبده به شکار مي روند عبده جهت آوردن آب به نزديکي آبشار مي رود جانور بزرگي را مي بيند که در بيشه ي اطراف چشمه زانو زده ونفس مي زند با اسلحه ي فتيله اي که در دست داشت به سر آن شليک مي کند و جانور را از بين مي برد ودم ان را بريده نزد پدرش مي آ ورد پيرمرد با مشاهده ي آن فرياد مي کشد که اين جانور شير است من مدتي را در شيراز بوده ام وشير را از نزديک ديده ام وفرزند را از اين عمل مورد سرزنش قرار مي دهدسپس به روستا مي آيد وبه همراه سايرين به احترام سلطان جنگل آن را در همان محل دفن مي کنند واز آن به بعد اين آبشار زيبا شير کشته نام ميگيرد.

[تصویر: 6.JPG]  

آبشار شير کشته واقع در شمال روستاي آبشاران عليا

 

چشمه ي پوراز

پوراز نام دهکده ي کوچکي است که بعد از روستاي جوزستان در چند متري جاده اصلي مشايخ واقع است در سمت را ست دهکده ودر کنار جاده اصلي اين چشمه ي زيبا که از شيب کوه سرازير مي شود و منظره ي چمنزار ها وجنگل بلوط اطرا ف آن تفرجگا ه منا سبي براي خانواده ها است آب اين چشمه در فصل بهار زياد است ودر فصل تا بستان از ميزان آن کاسته مي شود ومورد استفاده ي درختان انار قرار مي گيرد بهترين موقع براي بهره مندي از اين طبيعت بکر و ديدني فروردين ماه يا فصل بهار است و تابستان بدليل گرماي هوا چندان منا سب نيست .

 

[تصویر: 7.JPG] 

 

آبشار تکدان برنجگان

اين آبشار بسيار زيباي فصلي در سمت شرقي روستاي بر نجگان قرار دارد اين آبشار ومناظر زيباي جنگل بلوط اطراف آن بسيار ديدني است وبستگي به ميزان بارندگي ها تا اواخر خرداد جريان دارد و بر خلاف ساير آبشار هاي مشايخ دسترسي به آن آسان است و خانواده ها مي توانند در فصل بهار از آن لذت ببرند .

 [تصویر: %D8%A8%D8%B1.jpg]

 

آبشار ظهراب خان دورک

اين آبشارزيباي فصلي در شهرک دورک ودر سمت جنوبي سر شاخه يکارون قابل مشاهده است وبستگي به ميزان بارندگيها تا اوايل خرداد ماه جاري است اما جهت دسترسي به آن مي بايست عرض رود خانه را باسيم بکسل وقرقره عبور کرد.

 [تصویر: 10.JPG]

 

                         مجمو عه چشمه ها و آبشار سردره وروستاي قديمي دورک

 آب اين آبشار ومجمو عه چشمه هاي مو سوم به سر دره  روستاي قديمي دورک را به دو قسمت تقسيم مي نمايد و با غات انار اين روستا را سيراب مي کند گر چه بدليل افزايش جمعيت و شهرک سازي در محل جديد اين روستا فقط آثاري از اين خانه ها بر جاي مانده است اما معماري پلکاني خانه ها قرار گرفتن در شيب دو تپه مانند روستاي سر آقا سيد بخش مو گويي کو هرنگ و واقع شدن در بين در ختان انار و همچنين شر شر آب اين چشمه ها در دره ي وسط اين خا نه ها و طبيعت زيبا ي آن بسيار ديدني است مسجد روستاي قديمي دورک در بين درختان انار به عنوان نماد فر هنگ اسلامي هنوز پا بر جا است ديدن منظره ي روستاي قديمي دورک در بين باغات انار آن يکي از منا ظر بسيار زيباو و چشم نواز مشايخ است که گه گاه نوع معماري اين خانه ها مورد بازديد و تحقيق وپژوهش دانشجو يان رشته ي  معما ري قرار مي گيرد نکته قابل ذکر در مورد روستا هاي قديمي مشايخ در عين محرو ميت زياد دارا بودن حمام عمومي است که تمامي  آنها تو سط استاد حا ج علي اکبرخا کسار بلداجي ساخته شده است آجروآهک مورد استفاده دراين حمام ها تو سط خود استا د حاج علي اکبر در کوره هايي که با سو خت هيزم (چوب ) بلوط کار مي کرد با هما هنگي و مديرت کد خدا هاي هر روستا و هز ينه و همکاري مردم روستا تو ليد وکار گذاشته مي شد ودولت هيچ نقشي در اين رابطه نداشت سوخت اين حما م ها نيز چوب بلوط بود معماري آن ها با حداقل امکا نا ت ديدني و قابل تحسين است حمام روستاي فديمي دورک يکي از اولين حما م هاي بنا شده در مشايخ هنوز پا برجا است و حا کي از فرهنگ غني مردمان اين ديار دارد.

 [تصویر: 11.JPG]

 

 [تصویر: 12.JPG]

 

[تصویر: 15.JPG] 

 

آبشار دره عشق

 در مجاورت روستاي دره عشق ودرسمت غربي باغات انار و روستاي قديمي دورک درفاصله ي110کيلومتري شهر کرد قرار دارد اين آ بشار يکي از مشهور ترين آبشار ها ي منطقه ي مشايخ است وبر خلاف ساير آبشار هاي روستا هاي آبشاران ،دره بيد ،معدن ودورک از کوه سبز کوه سرچشمه نمي گيرد و سر چشمه ي آن از کوه بزي مني يا هلن در سمت جنو بي سر شاخه ي کارون واقع است و به همين جهت براي دسترسي به آن مي با يست از عرض رود خانه با سيم و قرقره عبور کرد ،با اين حال نز ديکترين آبشار به جاده است و منظره ي آن را در کنار جاده ي اصلي مشايخ در محله اي موسوم به گود مور مي توان مشا هده کرد گر چه يکي از نماد هاي مشهور جاذبه هاي گردشگري مشايخ وحتي استان محسوب مي گردد اما متا سفانه تا کنون از زير سا خت هاي لا زم جهت بهره برداري از اين جاذبه هاي طبيعي خبري نيست.

[تصویر: 17.JPG]

 

آبشار سر طوف دره عشق

اين آبشار در سمت شمال روستا ي قديمي دره عشق وبا غات انار اين روستا وا قع است منشاء آن چشمه ها يي است که از دل سبزه کوه  فرو مي ريزدو آب آن باغات انار اين روستا را سيراب مي کند طوف دراصطلاح محلي به معني سقو ط آ ب از ارتفاع است آب اين آبشار ومناظر زيباي آن در روستاي قديمي دره عشق مورد بازديد گردشگران قرار مي گيرد  .

 [تصویر: 19.JPG]

آبشار دره بيد

که به اصطلا ح محلي به سر چشمه ي دره بيد معروف است در 20کيلو متري سمت شما لي روستاي دره بيد واقع است ودر دل صخره اي از سبزه کوه فرو مي ريزد وشايد يکي از نا شنا خته ترين آبشارهاي ايران محسوب شود تا اين لحظه نا مي از آن در موتور جستجو گر گوگل وساير مو تورهاي جستجو گر يا فت نمي شود راه رسيدن به اين آبشار نيز صعب ا لعبور است اما به سختي آبشار کر ودي کن تنگ ز ندان معدن نيست منشا آن چشمه هايي است که در نز ديکي پر تگاه آن به سر چشمه ي دره بيد معروفند .وآب گوارا و سردي دارند دامداراني که گله هاي خود را از راه مال رو از منطقه ي سبزه کوه محل ييلاقي طايفه ي مشايخ به روستاهاي دره بيد ،آبشاران عليا  وسفلي مي آورند معمو لا چند روزي را در کنار اين چشمه ها و آبشار ديدني بيتوته مي کنند واز علفزار هاي آن بهره مي برند همچنين مورد استفاده ي کوه نوردان محلي وصيادان قرار مي گيرد آب اين آبشار نها يتا در دره اي به نام دره بيد سرازير شده و آب شاليزاري وباغات انار روستاي دره بيد را تامين مي کند ومورد استفاده ي گردشگران قرار ميگيرد.

 

[تصویر: 20.JPG]

آبشار دره ياس

 اين آبشار در شمال روستاي دره ياس واقع است روستايدره ياس در مجاورت روستاي دره بيد قرار داردرسيدن به اين آبشار نيز صعب العبور است اما آب اين آبشار نهايتا در دره اي به نا م دره ياس مورد استفاده ي باغات انار اين روستا قرار مي گيرد اين باغات ومناظر اطراف آن در روستاي قديمي دره ياس در شمال روستاي فعلي تفرجگاه مناسبي براي خانواده ها است.

 [تصویر: 22.JPG]

 

آبشار کر ودي کن تنگ زندان معدن

اين آبشار در منطقه ي حفا ظت شده ي سبزه کوه قرار دارد يکي از پر آب ترين و بلند ترين آبشار هاي ايران است و در 85کيلو متري شهر نا غان در شما ل شرقي روستاي  معدن واقع است  واز نظر محدوده ي  جغرا فيا يي جز بخش نا غان محسوب مي شود کر ودي کن به زبان محلي مه دود ما نند است  چون در شمال آبشار وبا فاصله ي دور سقو ط آب از ارتفاع زياد و بر خورد به سنگها وسخره ها ي زير آن به شکل مه و دود ديده مي شود به آن کرودي کن نام نها ده اند. اين آبشار در مو قعيتي  صعب العبور قرار دارد و منشا آب آن چشمه اي در 50 متري پرتگاه آن است ارتفاع آبشار حدود 100 متر است آب اين آبشار با حرکت خود در شيب دره وعبور از ارتفاع کوه علاوه بر آبشار اصلي آبشار هاي متعدد زيبايي را شکل مي دهد و نهايتا متاسفانه  بدون هيچ استفاده ي مطلوبي به رود خا نه ي ونک که به اصطلا ح محلي  گنجون لر دگان ناميده مي شود مي پيوندد و در نزديکي پل معدن به سر شا خه ي کا رون مي ريزد .

براي دسترسي به اين آبشار هم از سبزکوه ميتوان رفت و هم از روستاي معدن اما رسيدن به آن نياز به مها رتهاي کوه نوردي وحتي سخره نوردي و راهنما دارد.

 

[تصویر: %D9%85_3.jpg]

 

 [تصویر: %D9%852.jpg][تصویر: %D9%851.jpg]

چشمه آب گوگردي معدن

اين چشمه در سمت شر قي رو ستاي معدن ودر انتهاي شاليزاري شرق اين روستا واقع است در نز ديکي پل معدن که بر روي رود خانه ونک که به ا صطلا ح محلي گنجون لر دگان ناميده مي شود بوي گوگرد که منشا آن از اين چشمه است به مشام مي خو رد،

آب اين چشمه در مسير حرکت خود در زير زمين از معدن گوگرد عبور کرده و محلولي از تر کيبات سولفيدي يا گوگرد را شکل داده است مردمان اين منطقه معتقدند شستشوي بدن در اين آب براي برخي از بيماري هاي پوستي مفيد است. 

 [تصویر: 23.JPG]

گردآورنده و تدوين:سيد حسين سينايي
منابع :اسکندري مجيد آبشار هاي ايران ايران شناسي 1389ص95 –96

هادي پور مجتبي بررسي توسعه ي گردشگري پايان نامه کار شناسي ارشد رشته ي ژئومورفولوزي

دانشگاه خوارزمي تهران مهرماه 91

 

 با تقدير ازدوست وهمکار فرهنگي آقاي رسول قنبري شلمزاري که مسئوليت تدوين اين مقاله راعهده دار بودند.

 
پاسخ
پاسخ جدید 


لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود به این مطلب را در این کادر بنویسید.
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان