امروز: چهارشنبه، 14 خرداد 1399

سد ستارخان اهر

سد ستارخان اهر

 این سد در جاده اهر ـ ورزقان و بیست کیلومتری شهرستان اهر قرار دارد.

                

در بررسی علل مرگ و مير در ماهيان سد ستارخان اهر واقع در استان آذربايجان شرقی طي تيرماه 1381 تعداد 160 عدد ماهي فيليپی Alburnus filippi و 5 عدد ماهي خياطه Alburnoides biponctatus صيد گرديدند. ماهيان به صورت تثبيت شده در فرمالين 4 درصد به آزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی استان منتقل و پس از اندازه گيری وزن و طول آنها بررسی انگل شناسی شدند. 131 عدد (87.81 درصد) ماهی فيليپی آلوده به انگل Ligula intestinalis و 26 عدد (16.25 درصد) از آنها دارای Bothriocephalus acheillognathi بودند. از 5 عدد ماهي خياطه 4 عدد (80 درصد) آلوده به انگل L. intestinalis  بودند و انگلB. acheillognathi  در آنها مشاهده نشد. دو انگل فوق براي اولين بار است كه از سد ستارخان اهر گزارش مي گردد. كه برای حل اين مشكل اداره شيلات از ماهی های سوف استفاده كرده است. به همين دليل اكثر ماهي های موجود در اين سد سوف هستند و به ندرت آمور يافت می شود.