امروز: جمعه، 9 خرداد 1399

ماهی صبور

ماهی صبور

group-fishs

ماهی صبور :از تیره شک ماهیان است.ماهی استخوانی است بالا وپشت ان خاکستری تیره که در پهلوها وبدنه به نقره ای تغییر پیدا میکند گوشتان سفید واستخوانهای کوچک در تمام بدن است.مكان تخم ريزي ماهي صبور

مكان تخم ريزي ماهي صبور

در طول دوازده ماه نمونه برداري از 17 ايستگاه تعيين شده جمعا 327 قطعه ماهي صبور صيد گرديد كه 120 قطعه از آنها ماده، 113 قطعه نر و بقيه نابالغ بودند. دامنه طولي ماهيان صيد شده 120 تا 500 ميلي متر بوده است. حداكثر ميزان قطر تخمك ماهي صبور 0.795 ميلي متر بوده و تخمك هاي با قطر 0.7 ميلي متر به بالا در مراحل تخم ريزي آزاد مي شوند. توزيع پراكنش قطر تخمك بر حسب زمان و مكان مهاجرت همراه با تغييرات شاخص GSI نشان داد كه تخمك هاي با قطر 0.641 تا 0.795 ميلي متر در مراحل مختلف و در طول مسير مهاجرت بتدريج رها گشته اند. توزيع پراكنش قطر تخمك نشان داد كه تخم ريزي ماهي صبور با ورود آن به مصب رودخانه هاي بهمنشير و اروند شروع و تا نزديك شوشتر و دزفول ادامه مي يابد. زمان تخم ريزي اين ماهي از ارديبهشت شروع و تا شهريور استمرار مي يابد.