امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

انواع روش زدن میگو به قلاب

روش زدن ميگو يا رووش به قلاب

ميگو جزو يکي از سخت پوستان دريا به شمار ميآيد و در عين گران قيمت بودن ولي خيلي موثر است در درياي جنوب به ميگو و روبيان معروف بوده و در درياي شمال به بچه ميگوها رووش گفته ميشود
قبل از استفاده از ميگو با يد سر زره مانند ميگو که داراي شاخهايي است را جدا کرد

سپس درصورتيکه براي ماهي هاي کف خوار استفاده ميشود با يد پوسته آن نيز جدا شود

روش جداکردن پوست بدينگونه است که ابتده پاها را جدا کرده و سپس پوست را به آساني جدا مي کنيم

در اين روش که براي ماهيهاي شکارچي است نوک قلاب آزاد است و زود در دهان ماهي قرار ميگيرد
اين روش براي ماهيهاي کفخوار است و نوک قلاب هنگام بلعيده شدن طعمه پشت ميگو مخفي است
در اين روش براي صيد ماهي هاي متوسط به روش کفخواب و شناور است


انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

روش زدن کرم خاکی به قلاب

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب کرم خاکی از
دیر باز برای ماهیگیری استفاده شده و
عنوانی جادوئی به خود اختصاص میدهد

این نوع کرم را باید از
مکانهائی تهیه کرد که خاکش کود شیمیائی و
حیوانی نداشته باشد در غیر این صورت بوی
اوره موجود در کرم ماهی را فراری میدهد

در این روش که
معمول است قلاب را از نیمه بدن کرم وارد و
قلاب را از درون شکم کرم عبور داده تا
بدنه قلاب کاملا پوشیده شودسپس نوک آن را
خارج میکنیم

در این روش قلاب کاملا پوشیده
و دوقسمت ابتدا و انتهائی کرم آزادانه در
آب حرکتهای وسوسه انگیز ازخود نشان
میدهند

در این روش
دیگر قلاب را در شکم کرم به موازات عبور
نداده و فقط از بغل عبور میدهیم

در این روش میتوان کرمهای
بیشتری قرار داد و ماهی های بزرگتری را
فریب داد

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش تکه
ای از کرم را برش داده و قلاب را از شکم
کرم عبور داده و به شکل رو برو در می آوریم

این روش مختص ماهیهای متوسط
است


بیشترین کاربردش برای روش
ماهیگیری با شناور است

انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب در این روش هم
فقط تکه ای از کرم را به نوک قلاب میزنیم

برای ماهیهای ریزمنبع : http://www.mahigiran.com